Τα δεδομένα SAR του Sentinel-1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των πάγων, πετρελαιοκηλίδων, θαλάσσιων ανέμων και ρευμάτων, αλλαγών στις χρήσεις γης, μετακινήσεων της γης και επομένως είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την αξιολόγηση των επιπτώσεων φυσικών καταστροφών όπως πλημύρες και σεισμοί. Τα δεδομένα αυτά μέχρι πρόσφατα δεν ήταν διαθέσιμα στο Sentinel HUB εξαιτίας της πολυπλοκότητάς τους αλλά και τεχνικών προβλημάτων όπως της μη ορθοσταθμοποίηση (orthorectification) των δεδομένων κλπ. Πλέον, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την πιλοτική (beta) διαθεσιμότητα των δεδομένων Sentinel-1 SAR στο Sentinel HUB. Τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα από όλες τις εφαρμογές και φυσικά θα είναι προσβάσιμα με τη χρήση των OGC υπηρεσιών WMS και WCS. Παραδείγματα δορυφορικών δεδομένων Radar μπορείτε να δείτε στην αυτή την εφαρμογή.