Δεδομένα για DIGITAL TWINS

Καταγράφουμε το περιβάλλον γύρω σας με ακρίβεια και επιδιώκουμε την μετατροπή αυτής της πληροφορίας σε πολύτιμη γνώση, μέσω της χωρικής απεικόνισης σύνθετων συνδυαστικών δεδομένων.

Παράγουμε, μέσω της διαδικασίας συλλογής, επεξεργασίας και οπτικοποίησης σύγχρονων 4D δεδομένων σε cloud based πλατφόρμες, ένα τρισδιάστατο ψηφιακό δίδυμο παν-ομοίωμα της πόλης  (Digital Twin),

Στοχεύουμε στη μετατροπή της καταγεγραμμένης πληροφορίας σε γνώση, με τη χρήση τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Εκμάθησης, ώστε να αποτελέσει τη βάση λήψης βέλτιστων αποφάσεων.

Συλλογή Δεδομένων

Σήμερα όλες οι πόλεις, όντας πολύπλοκα οικοσυστήματα με πολλά κινούμενα και αλληλένδετα μέρη, αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις στο δρόμο της μετάβασης προς την Έξυπνη Πόλη. Υποδομές, ενέργεια, δημόσιες συγκοινωνίες, στέγαση, κατασκευές, πολιτισμός, περιβάλλον και βιωσιμότητα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να σταθμίζονται κατά το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων. Το πρώτο βήμα επομένως για τη μετάβαση προς την Έξυπνη Πόλη είναι να έχει κανείς την «εικόνα της πόλης», μια αποτύπωση.

Μέσω της λύσης Data for Digital Twins συλλέγουμε τα επίπεδα δεδομένων (πληροφοριών) που απαιτούνται για μια σαφή κατανόηση των στοιχείων που συνθέτουν την πόλη σας. Καθιστούμε δυνατή την ψηφιακή πλοήγηση στην πόλη σας, την επιθεώρηση και αξιολόγηση τοποθεσιών χωρίς φυσική παρουσία,  και παρέχουμε πληροφορίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της πόλης για όλους τους πολίτες.

Όλα τα πάγια σε δημόσιους χώρους μπορούν να ανιχνευθούν αυτόματα, παρέχοντας πληθώρα πληροφοριών οι οποίες αποτελούν τη βάση για την αποτελεσματική υποστήριξη ανάπτυξης έργων Έξυπνης Πόλης. Αντιθέτως, η έλλειψη ολοκληρωμένου και ενημερωμένου καταλόγου παγίων στοιχίζει χρόνο και χρήμα.

Πλέον πάρα πολλές εργασίες που απαιτούν τη μετάβαση στο σημείο (π.χ. έλεγχοι, μετρήσεις, ψηφιοποιήσεις), μπορούν να γίνουν απομακρυσμένα μέσω της εφαρμογής. Η απόλυτη ακρίβεια μέτρησης σημείων μπορεί να είναι καλύτερη των 10 cm ενώ η σχετική καλύτερη των 2 cm.

Μέσω της εφαρμογής στον υπολογιστή μας, συλλέγουμε επικαιροποιημένα, γρήγορα και οικονομικά, μεγάλο όγκο δεδομένων που αφορούν στην πόλης σας, όπως πινακίδες (οδικής κυκλοφορίας), δέντρα, κάδους απορριμμάτων, οδικό φωτισμό, φανάρια, οδικές σημάνσεις και λωρίδες κυκλοφορίας, φρεάτια, διαφημιστικές πινακίδες κ.α.

Η συλλογή νέων δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση: 

  •  Επίγειων μέσων συλλογής βασιζόμενων σε κινούμενες πανοραμικές κάμερες 360° (Trimble MX7)

  •  Επίγειων μέσων συλλογής βασιζόμενων σε σαρωτές – Lidar υψηλής ακριβείας

  •  Εναέριων μέσων συλλογής (UAV – Drones) με κατάλληλα διαμορφωμένο payload

  Data Insights (Γνώση Μέσω των Δεδομένων)

  Το Ψηφιακό Δίδυμο της πόλης, δηλαδή η δυναμική και πλήρως ρεαλιστική ψηφιακή αναπαράσταση αυτής, βρίσκει εφαρμογή και προσφέρει λύσεις σε πολλαπλούς Τομείς της Αγοράς συμπεριλαμβανομένων της  Αυτοδιοίκησης (Τοπική, Περιφερειακή, Κεντρική), Ενέργειας, Τουρισμό – Πολιτισμό, ΠεριβάλλονΜεταφορές, Real Estate, Υποδομές, Επικοινωνίες κ.ά. Η λύση Data for Digital Twins που παρέχουμε, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα και πιο συγκεκριμένα:

  •  Υποστηρίζει την κατανόηση (understanding) των φυσικών αντικειμένων στο χώρο.

  •  Υποστηρίζει την βελτίωση του σχεδιασμού (design) νέων αντικειμένων.

  •  Αναβαθμίζει τη δυνατότητα μοντελοποίησης (modeling) και βελτιστοποίησης (optimization).

  •  Καθιστά δυνατή –μέσω της καταγραφής και αρχειοθέτησης των δεδομένων λειτουργίας του ψηφιακού αντιγράφου (digital twin), και με αναφορά σε πραγματικό χρόνο– τη χρονική ιχνηλάτηση (tracing) στοιχείων συμπεριφοράς των φυσικών αντικειμένων.

  •  Αναβαθμίζει τη δυνατότητα για διάγνωση (prediction).

  •  Αναβαθμίζει τη δυνατότητα για πρόγνωση (prognostics).

  Μέσω του Data for Digital Twins  παρέχουμε μια οικονομικά αποδοτική μέθοδο συστηματικής συλλογής δεδομένων. Οτιδήποτε ορατό μπορεί να συλλεχθεί και να εξαχθεί για την παρακολούθηση, ανάλυση και τεκμηρίωση των υπαρχουσών συνθηκών μιας πόλη με στόχο τη μετατροπή της καταγεγραμμένης πληροφορίας σε γνώση για την βέλτιστη και άμεση ανταπόκριση σε μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και σημαντικές εξελίξεις που έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην πόλη, συμπεριλαμβανομένης της πληθυσμιακής αύξησης, της αυξανόμενης ζήτησης για κινητικότητα, της κλιματικής αλλαγής, της δυνατότητας διαχείρισης του αστικού σχεδιασμού και της ασφάλειας.

   Τομείς Αγοράς

   Για κάθε πόλη και δήμο, είναι σημαντικό να υπάρχει μια ενημερωμένη και αξιόπιστη αποτύπωση της ίδιας καθώς και όλων των παγίων στο δημόσιο χώρο. Η κατοχή αυτών των πληροφοριών είναι το κλειδί για την αποτελεσματικότερη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης, την διαχείριση και συντήρηση, καθώς και για τον καθορισμό και τη έγκυρη εξασφάλιση του απαιτούμενου προϋπολογισμού.

   Μέσω του Data for Digital Twins παρέχουμε όλα τα απαραίτητα δεδομένα / πληροφορίες που απαιτούνται για:

   •  Την Ορθολογικότερη Διαχείριση Δημόσιων Παγίων και Πόρων: Οι ενημερωμένες εικόνες και τα σύννεφα σημείων του Data for Digital Twins επιτρέπουν τον εντοπισμό (αυτόματα ή μη αυτόματα) των παγίων της Πόλης σε δημόσιους χώρους. Αποτύπωση ακριβείας της επιθυμητής πληροφορίας και δημιουργία μιας πλήρους βάσης δεδομένων παγίων και των χαρακτηριστικών τους. Αυτό περιλαμβάνει πινακίδες (οδικής κυκλοφορίας), δέντρα, κάδους απορριμμάτων, οδικό φωτισμό, φανάρια, οδικές σημάνσεις και λωρίδες κυκλοφορίας, φρεάτια, διαφημιστικές πινακίδες κ.λπ. Η πληροφορία χρησιμοποιείται για την γεωκωδικοποίηση της θέσης των παγίων (π.χ. κάδοι, πινακίδες κλπ.), για την καταμέτρησή τους, για την ταξινόμησή τους σε κατηγορίες (π.χ. κάδος απορριμμάτων πλαστικός, κάδος απορριμμάτων πλαστικός μικρός, κάδος μπλε, κάδος χαρτιού κτλ.), για την αξιολόγηση της κατάστασής τους, για την επιμέτρηση των διαστάσεων των παγίων (π.χ. ύψος κάδου). Η πραγματική κατάσταση των παγίων μπορεί να αξιολογηθεί εξ αποστάσεως, δίνοντάς σας μια εικόνα για το πού και πότε απαιτείται συντήρηση. Επιπλέον, τα παράπονα για ορισμένα πάγια μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Μια εικόνα που συνδέεται με την καταγγελία καθιστά δυνατή τη γρήγορη ανάληψη εστιασμένης δράσης, χωρίς να απαιτείται προκαταρκτική επιτόπια επίσκεψη.

   •  Τον Αποτελεσματικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό: Ο Δήμος είναι εξουσιοδοτημένος να χορηγεί άδειες, εξαιρέσεις και να επιβλέπει τη συμμόρφωση με διάφορες νομοθετικές πράξεις. Έκδοση και εκτέλεση οικοδομικών αδειών / Έκδοση αδειών για παραχωρήσεις δρόμου, στάθμευσης και υλοτομίας / Χωροθέτηση – Διαχείριση και Συντήρηση Αστικού Πρασίνου / Εντοπισμός και μέτρηση διαφημιστικών πινακίδων που προσελκύουν επιχειρηματικές τιμές για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης / Επισήμανση άλλων μη εγκεκριμένων αλλαγών χρήσης και οικοδομικών έργων / Αξιολόγηση πιθανών τοποθεσιών για ανάπτυξη είναι μερικές από τις εργασίες των Δημοτικών Υπηρεσιών όπου οι ενημερωμένες οπτικές εικόνες του Data for Digital Twins προσφέρουν σημαντική πραγματική οπτική υποστήριξη και παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τον αστικό σχεδιασμό, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και μειώνοντας το κόστος, καθώς απαιτούνται σημαντικά λιγότερες επιτόπιες επισκέψεις.

   •  Τη Συντήρηση / Διαχείριση Αστικού Πρασίνου: Το Data for Digital Twins μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα ένα απόθεμα των δέντρων και του πρασίνου σε επίπεδο Δήμου, συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών όπως το ύψος και το πλάτος. Αυτό το απόθεμα παρέχει δυνατότητες για: την αξιολόγηση της κατάστασης των δέντρων από το γραφείο, προγραμματισμό και ιεράρχηση εργασιών για το κλάδεμα, καθαρισμό κλπ, δημιουργία αξιολόγησης κινδύνου για δέντρα σε δημόσιους χώρους κ.ά

   •  Την Εκτίμηση Δημοτικών Τελών: Η ετήσια αποτίμηση των ακινήτων, οι αλληλένδετες διαδικασίες και οι στενές ανανεώσεις για την εκτέλεση έργων σημαίνουν ότι οι πόλεις και οι δήμοι πρέπει να προγραμματίσουν αρκετά χρόνια μπροστά. Η χρήση ενημερωμένων εικόνων του Data for Digital Twins παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο σε αυτό.

    

   Μέσω του Data for Digital Twins παρέχουμε όλα τα απαραίτητα δεδομένα / πληροφορίες που απαιτούνται για:

   •  Την Τεκμηρίωση της Παθολογίας Κτηρίων και Οικισμών: Με μια ματιά, μπορείτε να δείτε την τρέχουσα κατάσταση ενός κτηρίου ή οικισμού, τις ανάγκες συντήρησης και το περιβάλλον του. Συνεπώς, η χρήση πρόσφατων και ακριβών εικόνων συνιστάται ανεπιφύλακτα τη δημιουργία σχεδίων διατήρησης, τη διαμόρφωση εργαλείων λήψης αποφάσεων για την προτεραιοποίηση παρεμβάσεων, καθώς και για την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων για τη διάσωση της πολιτιστική τους κληρονομιά.

   •  Την Εικονική Περιήγηση σε Αξιοθέατα Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Οι ενημερωμένες εικόνες και τα σύννεφα σημείων του Data for Digital Twins εξασφαλίζουν την απαιτούμενη πληροφορία και ακρίβεια που απαιτείται για τη δημιουργία εικονικών περιηγήσεων με τη χρήση τεχνολογιών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (AR/VR) μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να εξερευνήσουν την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και του κόσμου, ανακαλύπτοντας περιεχόμενο σχετικό με την ιστορία, τον πολιτισμό και τις τέχνες. Το τελικό προϊόν μπορεί να αποτελέσει τόσο ένα τουριστικό εργαλείο που μπορεί να αναβαθμίσει την ταξιδιωτική εμπειρία και να ενισχύσει την προβολή επιχειρήσεων, όσο και ένα εκπαιδευτικό εργαλείο. Αποστολή μας είναι να αναπτύξουμε ένα νέο μέσο μετάδοσης εμπειριών με το οποίο η πολιτιστική κληρονομιά γίνεται ακόμη πιο προσβάσιμη, και η τουριστική και μαθησιακή εμπειρία πιο πλούσια.

   Οι ενημερωμένες εικόνες και τα σύννεφα σημείων του Data for Digital Twins εξασφαλίζουν τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και την εκτέλεση εργασιών, τόσο για την επέκταση του δικτύου, όσο και για τη συντήρηση αυτού αλλά και για την άμεση παρέμβαση σε περιπτώσεις βλαβών. Μέσω του Data for Digital Twins παρέχουμε όλα τα απαραίτητα δεδομένα / πληροφορίες που απαιτούνται για:

   •  Την Απομακρυσμένη Επιθεώρηση Παγίων: Η έγκαιρη επιθεώρηση και συντήρηση μπορεί συχνά να είναι μεγάλη πρόκληση. Το εξωτερικό περιβάλλον αλλάζει συνεχώς, αλλά συχνά δεν υπάρχει επαρκής εικόνα για αυτές τις αλλαγές. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περιττούς κινδύνους ή/και κόστη. Το Data for Digital Twins επιτρέπουν διαδικτυακές επιθεωρήσεις, χωρίς μετακινήσεις.

   •  Τη Διαχείριση και Συντήρηση Παγίων: Τα δίκτυα είναι συχνά εκτεταμένα, ενώ οι προϋπολογισμοί και οι πόροι περιορισμένοι. Για την ορθή διαχείριση και συντήρηση των παγίων είναι ζωτικής σημασίας μια ενημερωμένη βάση δεδομένων με όλα αυτά τα στοιχεία και περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν την ακριβή τους τοποθεσία και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα οποία παρέχονται από τις Data for Digital Twins.

   •  Τη Διαχείριση Βλάστησης: Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εταιρείες κοινής ωφέλειας είναι η υπερανάπτυξη της βλάστησης. Λόγω περιορισμένων πόρων, τα έργα ελέγχου της βλάστησης αντιμετωπίζονται συχνά σε φάσεις, δημιουργώντας έναν ατελείωτο κύκλο συντήρησης. Μέσω του Data for Digital Twins μπορεί κανείς να λάβει πληροφορίες σχετικά με το ποια καλώδια, κολώνες κλπ. επιβαρύνονται από την ύπαρξη βλάστησης και να υλοποιήσουν προληπτικά ακριβή σχέδια αποκατάστασης με στόχο την αυξημένη ασφάλεια και τη μείωση του ρίσκου, τόσο για την εταιρεία όσο και για το ευρύ κοινό.

   •  Το Βέλτιστο Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Νέων Δικτύων Οπτικών Ινών: Η βελτιστοποίηση της προετοιμασίας των εργασιών είναι απαραίτητη για την αποφυγή περιττών δαπανών. Με τα δεδομένα εικόνων Data for Digital Twins λαμβάνετε σαφείς πληροφορίες για την υπάρχουσα κατάσταση, για τη χωροθέτηση του έργου, ποια υλικά είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε και τη βέλτιστη διαδρομή για υπόγειους σωλήνες και καλώδια, ενώ μειώνεται σημαντικά το κόστος, καθώς απαιτούνται σημαντικά λιγότερες επιτόπιες επισκέψεις.

   Μέσω του Data for Digital Twins παρέχουμε όλα τα απαραίτητα δεδομένα / πληροφορίες που απαιτούνται για:

   •  Την Αποτελεσματική Αποτίμηση και Διαχείριση Ρίσκου: Οι ενημερωμένες εικόνες και τα σύννεφα σημείων του Data for Digital Twins την εύκολη και άμεση επισκόπηση της ακίνητης περιουσίας καθώς και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και την αξιολόγηση της κατάστασης του ακινήτου, απευθείας από το περιβάλλον του υπολογιστή και χωρίς τη χρειάζεται μετάβαση επί τόπου.

   •  Την Τεκμηρίωση Εκτιμήσεων Ακινήτων: Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τις εταιρείες Real Estate είναι απαραίτητο να έχουν μια εικόνα για την τρέχουσα αξία όλων των ακινήτων που διαχειρίζονται. Μέσω του Data for Digital Twins παρέχεται όλη η απαιτούμενη πληροφορία που απαιτείται για τη σύνταξη μιας ακριβούς και καλύτερα τεκμηριωμένης αναφοράς αποτίμησης, ενώ εξοικονομείτε τεράστια ποσά χρόνου και χρήματος, καθώς μπορείτε να περιορίσετε τον αριθμό των επισκέψεων στις τοποθεσίες ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα παρέχονται πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση συντήρησης, για τα δομικά υλικά, τον όγκο και το περιβάλλον ενός ακινήτου (ι χώροι στάθμευσης στη γειτονιά, οι γνώσεις για τις πλησιέστερες εγκαταστάσεις κ.λπ.)

   Θέλετε να δείτε πώς οι παραπάνω λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν στον οργανισμό σας;