opertus mundi

Μια ενιαία ψηφιακή αγορά για βιομηχανικά γεωχωρικά δεδομένα

Το έργο OpertusMundi είναι μια δράση καινοτομίας του προγράμματος Ορίζοντας 2020 που αναπτύσσει την πρώτη πανευρωπαϊκή αγορά βιομηχανικών γεωχωρικών δεδομένων.

Τα γεωχωρικά δεδομένα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος οποιασδήποτε εφαρμογής, υπηρεσίας και προϊόντος, που σχετίζονται, έστω και περιφερειακά, με το χώρο. Παρά τη σημασία των γεωχωρικών δεδομένων για την οικονομία των δεδομένων, μια προσεκτική εξέταση του σημερινού τοπίου της αγοράς αποκαλύπτει ένα χάσμα μεταξύ των προθέσεων των σχετικών πολιτικών και της επακόλουθης βιομηχανικής αξιοποίησης. Η αγορά των παρόχων γεωγραφικών δεδομένων αλλά και των καταναλωτών, σε επίπεδο ΕΕ, παραμένει διακεκομμένη και κατακερματισμένη, ενώ τα δεδομένα είναι δύσκολο να εντοπιστούν, να εκτιμηθούν, να αποκτηθούν και να ενσωματωθούν με διατομεακό, διασυνοριακό και διαγλωσσικό τρόπο από τους περισσότερους υποψήφιους χρήστες της αξίας της χωρικής πληροφορίας. Αυτό το status quo απαιτεί μια παρέμβαση σε επίπεδο ΕΕ που θα στοχεύει στην υλοποίηση μιας Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς για γεωχωρικά δεδομένα που θα αντιμετωπίζει την ετερογένεια, τη διαφορά και τον κατακερματισμό των χωρικών προϊόντων και δεδομένων με διασυνοριακό και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο.

Το OpertusMundi θα προσφέρει μια αξιόπιστη, ασφαλής και εξαιρετικά κλιμακούμενη πανευρωπαϊκή βιομηχανική αγορά γεωχωρικών δεδομένων, η οποία θα λειτουργεί ως ενιαίο σημείο για την απλοποιημένη και αξιόπιστη εύρεση, ανταλλαγή, αγορά και χρήση εμπορικών γεωχωρικών δεδομένων, εξασφαλίζοντας το ελάχιστο δυνατόν κόστος αλλά και ευελιξία για την κάλυψη των σημερινών και αναδυόμενων αναγκών των εμπλεκομένων με την οικονομία των δεδομένων, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τομέα και την εμπειρία τους.

Συντονιστής του έργου OpertusMundi είναι το Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ. Στο έργο συμμετέχουν ακόμα: TU Delft, Fraunhofer, GET, Sinergise, CMG Legal, AZO, WIGEOGIS, Georepublic και Roleplay.

Το έργο ξεκίνηση στις 1/1/2020, και θα έχει διάρκεια 36 μήνες. Η συνολική χρηματοδότηση της ΕΕ είναι 4.71 MEuro.

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο: http://www.opertusmundi.eu

LIFE ASTI

Η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου “Implementation of a forecAsting System for urban heaT Island effect for the development of urban adaptation strategies – LIFE ASTI” (Εφαρμογή συστήματος πρόβλεψης του φαινομένου της Αστικής Νησίδας Θερμότητας για την ανάπτυξη στρατηγικών αστικής προσαρμογής) στο πλαίσιο του Προγράμματος “LIFE 2014-2020”, υποπρόγραμμα “Climate Action” / Πρόσκληση «LIFE 2017». Grant agreement reference: LlFE17 CCA/GR/OOOI08.

Το εταιρικό σχήμα για την υλοποίηση του έργου αποτελείται από:

 1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (συντονιστής εταίρος)
 2. Azienda Sanitaria Locale Roma 1
 3. Geospatial Enabling Technologies
 4. Institute of Atmospheric Sciences and Climate National Research Council of Italy
 5. Δήμος Θεσσαλονίκης
 6. Sympraxis Team P.C.

Η πρόταση LIFE ASTI στοχεύει στο σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή ενός συνόλου συστημάτων πρόβλεψης για τη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη της επίδρασης του φαινομένου της ΑΝΘ, κατά τη διάρκεια θερμικών επεισοδίων για τις επιπτώσεις τους στην υγεία σε δύο μεσογειακές πόλεις, τη Θεσσαλονίκη και τη Ρώμη. Τα συστήματα πρόβλεψης θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των μελλοντικών σεναρίων κλιματικής αλλαγής στο φαινόμενο της ΑΝΘ (Αστικής Νησίδας Θερμότητας) πάνω από τη Θεσσαλονίκη και τη Ρώμη και για την ποσοτικοποίηση του αποτελέσματος της προώθησης σχεδίων μετριασμού για την καταπολέμηση της επίδρασης ίδιου προβλήματος για τις δύο επιλεγμένες πόλεις. Αυτό θα οδηγήσει στην ανάπτυξη στρατηγικών για την καλύτερη προσαρμογή και μετριασμό των επιπτώσεων των ΑΝΘ κατά τη διάρκεια των θερινών επεισοδίων,  τη μείωση του κινδύνου επεισοδίων θερμότητας στις μητροπολιτικές περιοχές και την καλύτερη εφαρμογή πολιτικών ενεργειακής απόδοσης στις ευρωπαϊκές πόλεις.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό 60%, ενώ το υπόλοιπο 40% καλύπτεται από ίδιες πόρους του κάθε εταίρου.

Πίνακας ελέγχου αστικής νησίδας θερμότητας

Διαδραστικός χάρτης προγνωστικών μετεωρολογικών παραμέτρων

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο: https://lifeasti.eu/

MUSEION TOPOS

Η GET συμμετέχει στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο Μουσείων Τόπος ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: MuseionTopos – ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-015717 στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Τα μέλη της Σύμπραξης του εν λόγω έργου είναι:

 • Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων / Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
 • GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES
 • DOTSOFT A.E.

Με δεδομένο το τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα της χώρας μας, οι δυνητικές εφαρμογές διαδραστικών τεχνολογιών για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ανεξάντλητες. Το προτεινόμενο έργο ‘Μουσείων Τόπος’ επιδιώκει συγκεκριμένη συμβολή σε οικισμούς και μουσεία του Αιγαίου οι οποίοι χαρακτηρίζονται από εξαιρετική βιοτεχνική-βιομηχανική παράδοση και αρχιτεκτονική κληρονομιά. Οι σχετικοί οικισμοί (και τα νησιά) του Αιγαίου έχουν χαμηλή επισκεψιμότητα για μεγάλο μέρος του χρόνου, έχουν δεχτεί σοβαρές πιέσεις από την προσφυγική (Λέσβος & Χίος) και οικονομική (Τήνος) κρίση, ενώ οι οικισμοί και οι επισκέπτες τους δεν είναι πάντα σε αλληλεπίδραση με τα μουσεία τους. Η διαρκής σύνδεση των μουσείων της περιφέρειας με τους οικισμούς και τα νησιά έχει σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία, τον τουρισμό, την εκπαίδευση και την ευρύτερη παιδεία. Το έργο αποσκοπεί στη σύνδεση των μουσείων του ΠΙΟΠ με τους οικισμούς και τα νησιά μέσα από διαδραστικά συστήματα παιχνιδοποίησης που θα αξιοποιούν τεχνολογίες φορητών τηλεφώνων και ανίχνευσης κινήσεων χρηστών και θα εστιάζουν στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και της άυλης παράδοσης δεξιοτεχνίας (craftmanship) αντίστοιχα. Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι: (α) Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των οικισμών (μεθοδολογία και σύστημα HERMES) και σημαντικών εκθεμάτων των μουσείων με έμφαση σε 3Δ περιεχόμενο. (β) Σύνδεση των οικισμών με τα μουσεία μέσω περιηγήσεων σε επισκέπτες από εφαρμογές φορητών συσκευών που περιλαμβάνουν παιχνιδοποίηση και αφήγηση. (γ) Ανάδειξη άυλης παράδοσης δεξιοτεχνίας μέσω προσομοίωσης ψηφιακής (ανα)κατασκευής με διαδραστικές εγκαταστάσεις ανίχνευσης των κινήσεων χρήστη. (δ) Διασφάλιση βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων μέσα από ανθρωποκεντρική και συμμετοχική σχεδιαστική προσέγγιση, εκτεταμένη πιλοτική λειτουργία, διάθεση δεδομένων σε αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης, δημιουργία ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων, επιστημονικές δημοσιεύσεις, πλάνο βιώσιμης εκμετάλλευσης. Με το πέρας το έργου θα αναδειχθεί το κάθε Μουσείο ως κύτταρο καινοτομίας πλήρως ενταγμένο στον Τόπο. Σημειώνεται ότι τόσο το ΠΙΟΠ όσο και το HERMES έχουν βραβευθεί με το βραβείο Europa Nostra για τη συμβολή τους στην πολιτιστική κληρονομιά. Επίσης, η πρόταση έχει την υποστήριξη των Δήμων Χίου, Λέσβου και Τήνου (με επιστολές υποστήριξης).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο: http://www.mouseion-topos.gr/

KASTOM

Η GET συμμετέχει στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο “Καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης και πρόγνωσης της ποιότητας του αέρα” ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ΚΑΣΤΟΜ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-01697 στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Τα μέλη της Σύμπραξης του εν λόγω έργου είναι:

 • Υπηρεσίες Έρευνας Παρακολούθησης και Πρόγνωσης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος (ΥΠΕΡΟΣ) – Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας / ΑΠΘ
 • Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών (ΕΠΕΧΗΔΙ), Τμήμα Χημείας / Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES
 • DOTSOFT A.E

Το προτεινόμενο πρόγραμμα ΚΑΣΤΟΜ στοχεύει στη δημιουργία ενός πολύπλευρου και ευέλικτου συστήματος παρακολούθησης και πρόγνωσης της ποιότητας του αέρα. Μέχρι σήμερα, συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα γίνεται σε μικρό αριθμό σταθμών στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ η πρόγνωση της ποιότητας του αέρα γίνεται μόνο σε ερευνητικό επίπεδο (σε αντίθεση με άλλες περιβαλλοντικές προγνώσεις όπως η πρόγνωση του καιρού ή του κυματισμού). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επομένως αποσκοπεί στο να καλύψει αυτήν την ανάγκη παρέχοντας υποδομές (αισθητήρες χαμηλού κόστους (Internet of Things – ΙοΤ), εφαρμογή εξελιγμένων μοντέλων, παροχή υπηρεσιών ως SaaS (Software as a Service) η PaaS (Platform as a Service)) καθώς και πληροφορία στους εμπλεκόμενους φορείς και στους πολίτες.
Για την αναλυτική περιγραφή και την πρόγνωση της ποιότητας αέρα, το ΚΑΣΤΟΜ συνδυάζει τα παρακάτω:
• τρισδιάστατα μοντέλα ποιότητας αέρα (WRF/CAMx),
• καινοτόμα μοντέλα ανθρωπογενών και φυσικών εκπομπών (MOSESS/NEMO),
• επικαιροποίηση των εκπομπών με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων,
• δίκτυα μικροαισθητήρων, και,
• μεθοδολογίες υπολογιστικής νοημοσύνης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο: https://air4me.eu/

MARRE

Η GET συμμετέχει στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης των Ελληνικών θαλασσών με τη χρήση δορυφορικών τηλεπισκοπικών δεδομένων και in-situ μετρήσεων ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: MARRE  – ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-02966 στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Τα μέλη της Σύμπραξης του εν λόγω έργου είναι:

 • Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
 • GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES

Το έργο έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία ενός ανοικτού κώδικα γεωπληροφοριακού συστήματος με σκοπό την παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος κάνοντας χρήση δορυφορικών τηλεπισκοπικών δεδομένων σε συνδυασμό με δεδομένα πεδίου (ιστορικά και πραγματικού χρόνου). Η δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος για την Ελλάδα απορρέει από την ανάγκη υποστήριξης εθνικών πολιτικών σε τομείς υψηλού ενδιαφέροντος όπως η περιβαλλοντική κατάσταση της παράκτιας ζώνης και του ευρύτερου θαλάσσιου χώρου.

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν καινοτόμα προϊόντα με τη χρήση ελεύθερων δεδομένων παρατήρησης της γης. Τα νέα αυτά προϊόντα θα δίνουν πληροφορία σχετικά με την ποιότητα των υδάτων και θα παράγονται από τα δεδομένα που διαθέτουν οι συμμετέχοντες φορείς σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα δεδομένα από Ευρωπαϊκά αποθετήρια. Συγκεκριμένα, με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης όπως τα δεδομένα Sentinel και σε συνδυασμό με in-situ μετρήσεις στις Ελληνικές θάλασσες, θα γίνεται εκτίμηση σημαντικών περιβαλλοντικών παραμέτρων όπως είναι η συγκέντρωση χλωροφύλλης και η θολερότητα. Η συνδυαστική αξιοποίηση των δορυφορικών δεδομένων και των μετρήσεων για την αξιολόγηση και βελτίωση υπαρχόντων εμπειρικών αλγορίθμων θα έχει ως αποτέλεσμα τα προϊόντα που θα προκύψουν να είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ελληνικών θαλασσών. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην παρακολούθηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας μέσα από τη χωροθέτηση και διαχρονική παρακολούθηση των υποθαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας, αλλά και του αλιευτικού δυναμικού της χώρας.

Η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας MARRE

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο: http://marre.gr/

ppCIty

Η GET συμμετέχει στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Λήψης Χωρικών Αποφάσεων & Συμμετοχικού Σχεδιασμού», με ακρωνύμιο ppCity, κωδικό Τ1ΕΔΚ-02901 και κωδικό MIS 5029727 στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Τα μέλη της Σύμπραξης του εν λόγω έργου είναι:

 • DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 • GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ COMMONSPACE – Αρχιτεκτονική, Αστικός Σχεδιασμός, Χωρικές Στρατηγικές και Συμμετοχικός Σχεδιασμός
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ SOCIALITY

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Λήψης Χωρικών Αποφάσεων & Συμμετοχικού Σχεδιασμού για την παρακολούθηση και το σχεδιασμό έργων και δράσεων σε επίπεδο πόλης και γειτονιάς, με κέντρο τον πολίτη, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Η εμπλοκή και η συμμετοχή του κοινού και των χρηστών του δημοσίου χώρου είναι ουσιαστική και καθοριστική. Το σύστημα αποτελείται από τρεις (3) βασικές πλατφόρμες διαχείρισης, διάδρασης και ανάλυσης. Το τελικό προϊόν είναι ένα αρθρωτό σύστημα. Ο πυρήνας του συστήματος είναι η πλατφόρμα συμμετοχικού σχεδιασμού με τις υπόλοιπες δύο να λειτουργούν υποστηρικτικά και ενισχυτικά, αλλά και αυτόνομα. Στο έργο αναπτύσσεται υποδομή για την ενσωμάτωση δεδομένων ΙοΤ αισθητήρων στην πλατφόρμα συμμετοχικού σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθεί:

 • Πλατφόρμα 1: Συλλογή Δεδομένων & Εντοπισμός Προβλημάτων: αποτελεί τη βασική υποδομή στην οποία συγκεντρώνονται τα απαραίτητα δεδομένα για τη λειτουργία της διαδικασίας σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων. Στόχος είναι στον κόμβο να συγκεντρώνονται και διαχειρίζονται δεδομένα για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη. Λειτουργεί πρακτικά ως κόμβος δεδομένων (data-hub), αξιοποιεί υφιστάμενα δεδομένα και υπηρεσίες μέσω τεχνικών διασύνδεσης, επιτρέπει τον εμπλουτισμό του με νέα σύνολα δεδομένων και υποστηρίζει το διαμοιρασμό και επαναχρησιμοποίηση τους με χρήση υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Πλατφόρμα 2: Συμμετοχικός Σχεδιασμός / ppGIS: μοναδικό στη σύλληψη σύστημα εφαρμογής συμμετοχικού σχεδιασμού, παρουσιάζοντας καινοτόμα χαρακτηριστικά. Η πλατφόρμα παρέχει τα εργαλεία, τις γνώσεις και τα βήματα για ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών και των χρηστών. Τα προτεινόμενα έργα και δράσεις που τίθενται από τον φορέα επικοινωνούνται στους χρήστες μέσω στοχευμένης και δομημένης καμπάνιας επικοινωνίας, ώστε να εξασφαλιστεί η αυξημένη συμμετοχή των ομάδων στόχων. Υποστηρίζει διαδικασίες ανάλυσης και επιλογής κατάλληλων σχεδιαστικών λύσεων, προτάσεων, ιδεών. Μέσω αλγορίθμων πολυκριτηριακής ανάλυσης γίνεται η προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων, αλλά και του βάρους της γνώμης των συμμετεχόντων, οι οποίοι καλούνται να συμμετάσχουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.
 • Πλατφόρμα 3: Δείκτες Παρακολούθησης / Dashboard: λειτουργεί ως εργαλείο παρακολούθησης και αξιολόγησης των αναδυόμενων προβλημάτων και λύσεων. Εμπεριέχει μια εκτεταμένη παλέτα παρακολούθησης δεικτών ποιότητας ζωής βασισμένη στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο ανάλυσης της κατάστασης του δήμου, εξαγωγής συγκρίσιμων αποτελεσμάτων, ποσοτικοποίηση ποιοτικών δεδομένων. Υποστηρίζει τον φορέα στο στρατηγικό του σχεδιασμό, στη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων και στην παρακολούθηση υλοποίησης προγραμμάτων και έργων.
 • Ενοποιημένο Σύστημα: αποσκοπεί στην ολοκλήρωση των τριών υποσυστημάτων, τον έλεγχο λειτουργίας και την τεκμηρίωση του ολοκληρωμένου συστήματος.

Μέσα από το έργο αυτό, οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις θα ενσωματώσουν νέα γνώση και καινοτομία στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που ήδη παρέχουν, γεγονός που θα ενισχύσει τις ίδιες, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά τους και το ερευνητικό τους δυναμικό, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία και νέες θέσεις εργασίας. Αφετέρου, το έργο θα τεκμηριώσει τη σύνδεση της έρευνας με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνία συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό θετικά στην εθνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο: https://ppcity.eu/

AMOS

Η GET χρηματοδοτείται για τηn υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης «Shallow Water Aquatic Monitoring using Acoustic Sensors and Satellite Images (AMOS)» στο πλαίσιο του προγράμματος «NEPTUNE: New Cross Sectoral Value Chains Creation across Europe Facilitated By Clusters for SMEs’ Innovation in Blue Growth» που έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Horizon 2020 (No. Of grant agreement: 691554), στο οποίο, από την Ελλάδα, συμμετέχει το Corallia.

 

Η πρόταση της GET υποβλήθηκε σε συνεργασία με την Γαλλική Εταιρία Semantic-TS. Αφορά την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος για την παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος (βαθυμετρία και κατηγοριοποίηση θαλασσίων οικοσυστημάτων πυθμένα, καταγραφή του αλιευτικού δυναμικού) των παράκτιων υδάτων. Το σύστημα θα βασίζεται στην τεχνολογία ακουστικής παρακολούθησης / καταγραφής της Semantic-TS που στα πλαίσια του έργου, θα προσαρμοστεί σε σύστημα USV, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα εύκολης συλλογής δεδομένων ακόμα και σε πολύ ρηχά νερά. Τα δεδομένα θα ενσωματώνονται στην καινοτόμα πλατφόρμα διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων της GET όπου επιπρόσθετα θα διατίθενται και ανοικτά δορυφορικά δεδομένα Sentinel ή άλλα ελεύθερα δεδομένα παρακολούθησης της γης όπως τα δεδομένα του αποθετηρίου Copernicus.

Η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της GET σε θέματα ανοικτών δεδομένων και διάχυσης / προβολής χωρικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, η λύση τεχνολογικά θα βασιστεί στο open source λογισμικό GET SDI PORTAL. Η λύση θα δοκιμαστεί πιλοτικά τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα θα είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό μέσα από διαδικτυακή εφαρμογή που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.

Η GET είναι από το 2015 μέλος του si-Cluster, του ελληνικού δυναμικού και σταθερά αναπτυσσόμενου gold labeled cluster που δραστηριοποιείται στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών, συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις του για την ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων στο χώρο των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών.

To NEPTUNE PROJECT έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 με τη συμφωνία επιχορήγησης  No. 691554

Μελέτη σχετικά με τη σχέση ραδιενεργού ρύπανσης και δορυφορικών παρατηρήσεων παραμέτρων θαλάσσης και συγκριτικής ανάλυσης σε ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών

Η GET συμμετέχει στο πρόγραμμα Βιομηχανικών Υποτροφιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος» υποστηρίζοντας τη διδακτορική έρευνα της υποψήφιας Διδάκτωρ Γεωργία Μαυροκέφαλου για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου «Μελέτη σχετικά με τη σχέση ραδιενεργού ρύπανσης και δορυφορικών παρατηρήσεων παραμέτρων θαλάσσης και συγκριτικής ανάλυσης σε ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών» (Study on the relation of radioactive pollution and satellite observations of marine parameters and comparative analysis on a Geographic Information System). Η GET σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» με επιβλέπουσα Ερευνήτρια την Δρα Ελένη Φλώρου και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, υποστηρίζει τη νέα ερευνήτρια Γεωργία Μαυροκέφαλου στο τετραετές αυτό ερευνητικό Διδακτορικό πρόγραμμα με βιομηχανικό προσανατολισμό.

 

Μέσω  του προγράμματος η νέα ερευνήτρια θα πραγματοποιήσει την έρευνά της σε ένα καινοτόμο ερευνητικό πεδίο, όπου τα αποτελέσματα της βρίσκουν άμεση εφαρμογή και δίνουν λύσεις σε βιομηχανικά προβλήματα, ενισχύοντας έτσι το τμήμα έρευνας μικρομεσαίων -και μη- επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ προωθείται η ανταγωνιστικότητά τους σε εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η GET υποστηρίζει τη διδακτορική έρευνα της Κας Μαυροκέφαλου που είναι σε θέση να φέρει εις πέρας  ερευνητικό πρόγραμμα άμεσου ενδιαφέροντός της  GET, Περιβαλλοντική Γεωπληροφορική.

Το πρόγραμμα Βιομηχανικών Υποτροφιών  υλοποιείται με την ευγενική δωρεά και στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Πρόκειται για ένα θεσμό άκρως διαδεδομένο στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, εξ’ αιτίας των πλεονεκτημάτων που αυτά παρουσιάζουν έναντι των αμιγώς ακαδημαϊκών, όπως πρόσβαση σε βιομηχανικής κλίμακας εξοπλισμό και περιβάλλον αλλά και προοπτικές εργασίας μετέπειτα

SLIPO

Η GET συμμετέχει στο έργο SLIPO: Scalable Linking & Integration of Big POI Data στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon2020. Για την υλοποίηση του έργου συνεργάζονται οι παρακάτω φορείς:

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξης μιας εύκολα κατανοητής και vendor-agnostic οντολογίας η οποία θα επιτρέπει τη μοντελοποίηση και τη δημιουργία εμπλουτισμένων σημείων ενδιαφέροντος, περιλαμβάνοντας χρονικές και συνεχώς εξελισσόμενες πληροφορίες. Με το εν λόγω έργο θα επεκταθούν υπάρχουσες μορφές σημείων ενδιαφέροντος με την ανάπτυξη μοντέλου για τη διαχείριση και τον εμπλουτισμό σημείων ενδιαφέροντος από διαφορετικές ετερογενείς πηγές.

Εδώ μπορείτε να δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου.

 

 This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 731581

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο: http://www.slipo.eu/

Publica Mundi

Η GET συμμετείχε στον επανασχεδιασμό και την ανάπτυξη της νέας εφαρμογής του www.geodata.gov.gr μέσω του ερευνητικού έργου PublicaMundi. Το έργο έχει ολοκληρωθεί επιτυχημένα και χρηματοδοτήθηκε από το 7ο Προγραμματικό Πλαίσιο (FP7 – 7th Framework Programme).

Οι συνεργάτες μας σε αυτό το έργο ήταν:

 • ΙΠΣΥ του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά
 • Rasdaman
 • GeoLabs

Οι βασικοί στόχοι του έργου ήταν:

 • επέκταση των καταλόγων ανοικτών δεδομένων για ολοκληρωμένη υποστήριξη δημοσίευσης, επιμέλειας και διαχείρισης του κύκλου ζωής των γεωχωρικών δεδομένων,
 • ανάπτυξη και ενσωμάτωση εργαλείων που επιτρέπουν τη διασύνδεση και τη διαχείριση της πολυγλωσσικότητας των γεωχωρικών δεδομένων σε διασυνοριακό πλαίσιο,
 • παροχή κλιμακούμενων/επεκτάσιμων τεχνολογιών και υπηρεσιών για τη δημιουργία και την επαναχρησιμοποίηση κατ’ απαίτηση (on-demand) χαρτών με χρήση ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων,
 • ανάπτυξη υπηρεσιών ανάλυσης για τον ακριβή έλεγχο της χρήσης των ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων, ανάπτυξη κλιμακούμενων/επεκτάσιμων τεχνολογιών και επαναχρησιμοποιούμενων προγραμματιστικών διεπαφών δεδομένων (data APIs) για την υποστήριξη των ερωτημάτων, την επεξεργασία και την ανάλυση των ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων.

H Γεωπύλη GEODATA.gov.gr αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου Publica Mundi

H ανάπτυξη βασίσθηκε αποκλειστικά σε ΕΛ/ΛΑΚ και η λογική αρχιτεκτονική παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί.

publica_mundi_technology_overview_diagram

 This project has received funding from the European Union’s FP7 research and innovation programme under grant agreement No 609608

 

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο: http://www.publicamundi.eu/

Aquanet

Η GET συμμετείχε  στο ερευνητικό έργο «Διαχείριση Ύδατος για μία Πόλη με Έξυπνο, Αυτόνομο και Χαμηλού-κόστους Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων» (συντ.τίτλου: AquaNet) και κωδικό αριθμό 11ΣΥΝ_6_925 της ΓΓΕΤ στα πλαίσια  της πράξης «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

Οι συνεργάτες μας σε αυτό το έργο ήταν:

 • Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών/Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων/Πολυτεχνείο Κρήτης,
 • Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
 • Γιώργος Λιόντας & Σία Τεχνική,
 • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Χανίων

Το έργο αυτό είχε ως στόχο τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός έξυπνου, αυτόνομου, αυτοτροφοδοτούμενου και χαμηλού κόστους πιλοτικού δικτύου ασύρματων αισθητήρων (WSN) για τη διαχείριση πόσιμου νερού σε επίπεδο πόλης. Οι υπάρχουσες τεχνικές διαχείρισης πόσιμου νερού σε επίπεδο πόλης, βασίζονται σε απομακρυσμένο έλεγχο περιορισμένου αριθμού δεξαμενών νερού, τόσο σε μεγάλο υψόμετρο όσο και εντός κατοικημένων περιοχών (δεξαμενές διανομής). Τυπικά η διαχείριση γίνεται χειροκίνητα με ευριστικούς τρόπους και σκοπεύει στη διατήρηση των δεξαμενών διανομής νερού, τόσο άδειες ώστε το νερό να καταναλώνεται γρήγορα δεδομένου ότι δεν μπορεί να αναδιανεμηθεί σε άλλες περιοχές. Επιπλέον, η έλλειψη ενός κατανεμημένου συστήματος μετρήσεων, που να μπορεί να παρακολουθεί συνεχώς τη ροή του νερού έχει σαν αποτέλεσμα η διάγνωση των διαρροών (είτε από κλοπές, είτε από ζημιές) να καθυστερεί. Τέλος, η έλλειψη ενός έξυπνου δικτύου αισθητήρων κάνει απαγορευτική την βέλτιστη λειτουργία της εταιρείας διαχείρισης του νερού. Για παράδειγμα, κατα την διάρκεια του καλοκαιριού, η ΔΕΥΑ θα  μεγιστοποιήσει την αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος, μειώνοντας τις διακοπές νερού, ενώ τον χειμώνα μπορεί  να μεγιστοποιήσει τα αποθέματα.

Το έργο αυτό ανέπτυξε χαμηλού κόστους μεγάλης κλίμακας πιλοτικό ασύρματο δίκτυο αισθητήρων για διαχείριση νερού το οποίο έχει την ικανότητα να αυξήσει την υπάρχουσα ικανότητα επίβλεψης και διαχείρισης νερού της Δημοτικής Επιχείρισης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ).  Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ προσέφερε  ένα γόνιμο έδαφος πειραματισμών, καθώς ένα μέρος τους συστήματος διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένων δεξαμενών και σωληνώσεων, δικτυώθηκε  με το προτεινόμενο σύστημα.

Στα πλαίσια του έργου η GET ανέπτυξε εφαρμογή που προσφέρει πρόσβαση στα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων του Έργου. Επιπλέον, λειτουργεί ως εφαρμογή-πελάτης για δικτυακές υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων που βασίζονται σε ανοικτά πρότυπα. Στα βασικά της χαρακτηριστικά και δυνατότητες συμπεριλαμβάνονται:

 • Συμβατότητα με διεθνή και ευρέως χρησιμοποιούμενα πρότυπα γεωχωρικών πληροφοριών, όπως: WMS, WFS, WFS-T, WMTS, CSW
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης πολλαπλών διαφορετικών υπηρεσιών στον ίδιο χάρτη
 • Δυνατότητες: θέασης, μεταφόρτωσης, αναζήτησης, ανάλυσης,
 • Αναζήτηση σε καταλόγους μεταδεδομένων

Η ανάπτυξη της εφαρμογής βασίστηκε στο GET SDI Portal.