opertus mundi

Μια ενιαία ψηφιακή αγορά για βιομηχανικά γεωχωρικά δεδομένα

Το έργο OpertusMundi είναι μια δράση καινοτομίας του προγράμματος Ορίζοντας 2020 που αναπτύσσει την πρώτη πανευρωπαϊκή αγορά βιομηχανικών γεωχωρικών δεδομένων.

Τα γεωχωρικά δεδομένα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος οποιασδήποτε εφαρμογής, υπηρεσίας και προϊόντος, που σχετίζονται, έστω και περιφερειακά, με το χώρο. Παρά τη σημασία των γεωχωρικών δεδομένων για την οικονομία των δεδομένων, μια προσεκτική εξέταση του σημερινού τοπίου της αγοράς αποκαλύπτει ένα χάσμα μεταξύ των προθέσεων των σχετικών πολιτικών και της επακόλουθης βιομηχανικής αξιοποίησης. Η αγορά των παρόχων γεωγραφικών δεδομένων αλλά και των καταναλωτών, σε επίπεδο ΕΕ, παραμένει διακεκομμένη και κατακερματισμένη, ενώ τα δεδομένα είναι δύσκολο να εντοπιστούν, να εκτιμηθούν, να αποκτηθούν και να ενσωματωθούν με διατομεακό, διασυνοριακό και διαγλωσσικό τρόπο από τους περισσότερους υποψήφιους χρήστες της αξίας της χωρικής πληροφορίας. Αυτό το status quo απαιτεί μια παρέμβαση σε επίπεδο ΕΕ που θα στοχεύει στην υλοποίηση μιας Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς για γεωχωρικά δεδομένα που θα αντιμετωπίζει την ετερογένεια, τη διαφορά και τον κατακερματισμό των χωρικών προϊόντων και δεδομένων με διασυνοριακό και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο.

Το OpertusMundi θα προσφέρει μια αξιόπιστη, ασφαλής και εξαιρετικά κλιμακούμενη πανευρωπαϊκή βιομηχανική αγορά γεωχωρικών δεδομένων, η οποία θα λειτουργεί ως ενιαίο σημείο για την απλοποιημένη και αξιόπιστη εύρεση, ανταλλαγή, αγορά και χρήση εμπορικών γεωχωρικών δεδομένων, εξασφαλίζοντας το ελάχιστο δυνατόν κόστος αλλά και ευελιξία για την κάλυψη των σημερινών και αναδυόμενων αναγκών των εμπλεκομένων με την οικονομία των δεδομένων, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τομέα και την εμπειρία τους.

Συντονιστής του έργου OpertusMundi είναι το Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ. Στο έργο συμμετέχουν ακόμα: TU Delft, Fraunhofer, GET, Sinergise, CMG Legal, AZO, WIGEOGIS, Georepublic και Roleplay.

Το έργο ξεκίνηση στις 1/1/2020, και θα έχει διάρκεια 36 μήνες. Η συνολική χρηματοδότηση της ΕΕ είναι 4.71 MEuro.

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο: http://www.opertusmundi.eu

LIFE ASTI

Η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου “Implementation of a forecAsting System for urban heaT Island effect for the development of urban adaptation strategies – LIFE ASTI” (Εφαρμογή συστήματος πρόβλεψης του φαινομένου της Αστικής Νησίδας Θερμότητας για την ανάπτυξη στρατηγικών αστικής προσαρμογής) στο πλαίσιο του Προγράμματος “LIFE 2014-2020”, υποπρόγραμμα “Climate Action” / Πρόσκληση «LIFE 2017». Grant agreement reference: LlFE17 CCA/GR/OOOI08.

Το εταιρικό σχήμα για την υλοποίηση του έργου αποτελείται από:

 1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (συντονιστής εταίρος)
 2. Azienda Sanitaria Locale Roma 1
 3. Geospatial Enabling Technologies
 4. Institute of Atmospheric Sciences and Climate National Research Council of Italy
 5. Δήμος Θεσσαλονίκης
 6. Sympraxis Team P.C.

Η πρόταση LIFE ASTI στοχεύει στο σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή ενός συνόλου συστημάτων πρόβλεψης για τη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη της επίδρασης του φαινομένου της ΑΝΘ, κατά τη διάρκεια θερμικών επεισοδίων για τις επιπτώσεις τους στην υγεία σε δύο μεσογειακές πόλεις, τη Θεσσαλονίκη και τη Ρώμη. Τα συστήματα πρόβλεψης θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των μελλοντικών σεναρίων κλιματικής αλλαγής στο φαινόμενο της ΑΝΘ (Αστικής Νησίδας Θερμότητας) πάνω από τη Θεσσαλονίκη και τη Ρώμη και για την ποσοτικοποίηση του αποτελέσματος της προώθησης σχεδίων μετριασμού για την καταπολέμηση της επίδρασης ίδιου προβλήματος για τις δύο επιλεγμένες πόλεις. Αυτό θα οδηγήσει στην ανάπτυξη στρατηγικών για την καλύτερη προσαρμογή και μετριασμό των επιπτώσεων των ΑΝΘ κατά τη διάρκεια των θερινών επεισοδίων,  τη μείωση του κινδύνου επεισοδίων θερμότητας στις μητροπολιτικές περιοχές και την καλύτερη εφαρμογή πολιτικών ενεργειακής απόδοσης στις ευρωπαϊκές πόλεις.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό 60%, ενώ το υπόλοιπο 40% καλύπτεται από ίδιες πόρους του κάθε εταίρου.

Πίνακας ελέγχου αστικής νησίδας θερμότητας

Διαδραστικός χάρτης προγνωστικών μετεωρολογικών παραμέτρων

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο: https://lifeasti.eu/

MUSEION TOPOS

Η GET συμμετέχει στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο Μουσείων Τόπος ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: MuseionTopos – ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-015717 στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Τα μέλη της Σύμπραξης του εν λόγω έργου είναι:

 • Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων / Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
 • GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES
 • DOTSOFT A.E.

Με δεδομένο το τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα της χώρας μας, οι δυνητικές εφαρμογές διαδραστικών τεχνολογιών για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ανεξάντλητες. Το προτεινόμενο έργο ‘Μουσείων Τόπος’ επιδιώκει συγκεκριμένη συμβολή σε οικισμούς και μουσεία του Αιγαίου οι οποίοι χαρακτηρίζονται από εξαιρετική βιοτεχνική-βιομηχανική παράδοση και αρχιτεκτονική κληρονομιά. Οι σχετικοί οικισμοί (και τα νησιά) του Αιγαίου έχουν χαμηλή επισκεψιμότητα για μεγάλο μέρος του χρόνου, έχουν δεχτεί σοβαρές πιέσεις από την προσφυγική (Λέσβος & Χίος) και οικονομική (Τήνος) κρίση, ενώ οι οικισμοί και οι επισκέπτες τους δεν είναι πάντα σε αλληλεπίδραση με τα μουσεία τους. Η διαρκής σύνδεση των μουσείων της περιφέρειας με τους οικισμούς και τα νησιά έχει σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία, τον τουρισμό, την εκπαίδευση και την ευρύτερη παιδεία. Το έργο αποσκοπεί στη σύνδεση των μουσείων του ΠΙΟΠ με τους οικισμούς και τα νησιά μέσα από διαδραστικά συστήματα παιχνιδοποίησης που θα αξιοποιούν τεχνολογίες φορητών τηλεφώνων και ανίχνευσης κινήσεων χρηστών και θα εστιάζουν στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και της άυλης παράδοσης δεξιοτεχνίας (craftmanship) αντίστοιχα. Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι: (α) Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των οικισμών (μεθοδολογία και σύστημα HERMES) και σημαντικών εκθεμάτων των μουσείων με έμφαση σε 3Δ περιεχόμενο. (β) Σύνδεση των οικισμών με τα μουσεία μέσω περιηγήσεων σε επισκέπτες από εφαρμογές φορητών συσκευών που περιλαμβάνουν παιχνιδοποίηση και αφήγηση. (γ) Ανάδειξη άυλης παράδοσης δεξιοτεχνίας μέσω προσομοίωσης ψηφιακής (ανα)κατασκευής με διαδραστικές εγκαταστάσεις ανίχνευσης των κινήσεων χρήστη. (δ) Διασφάλιση βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων μέσα από ανθρωποκεντρική και συμμετοχική σχεδιαστική προσέγγιση, εκτεταμένη πιλοτική λειτουργία, διάθεση δεδομένων σε αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης, δημιουργία ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων, επιστημονικές δημοσιεύσεις, πλάνο βιώσιμης εκμετάλλευσης. Με το πέρας το έργου θα αναδειχθεί το κάθε Μουσείο ως κύτταρο καινοτομίας πλήρως ενταγμένο στον Τόπο. Σημειώνεται ότι τόσο το ΠΙΟΠ όσο και το HERMES έχουν βραβευθεί με το βραβείο Europa Nostra για τη συμβολή τους στην πολιτιστική κληρονομιά. Επίσης, η πρόταση έχει την υποστήριξη των Δήμων Χίου, Λέσβου και Τήνου (με επιστολές υποστήριξης).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο: http://www.mouseion-topos.gr/

KASTOM

Η GET συμμετέχει στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο “Καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης και πρόγνωσης της ποιότητας του αέρα” ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ΚΑΣΤΟΜ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-01697 στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Τα μέλη της Σύμπραξης του εν λόγω έργου είναι:

 • Υπηρεσίες Έρευνας Παρακολούθησης και Πρόγνωσης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος (ΥΠΕΡΟΣ) – Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας / ΑΠΘ
 • Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών (ΕΠΕΧΗΔΙ), Τμήμα Χημείας / Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES
 • DOTSOFT A.E

Το προτεινόμενο πρόγραμμα ΚΑΣΤΟΜ στοχεύει στη δημιουργία ενός πολύπλευρου και ευέλικτου συστήματος παρακολούθησης και πρόγνωσης της ποιότητας του αέρα. Μέχρι σήμερα, συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα γίνεται σε μικρό αριθμό σταθμών στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ η πρόγνωση της ποιότητας του αέρα γίνεται μόνο σε ερευνητικό επίπεδο (σε αντίθεση με άλλες περιβαλλοντικές προγνώσεις όπως η πρόγνωση του καιρού ή του κυματισμού). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επομένως αποσκοπεί στο να καλύψει αυτήν την ανάγκη παρέχοντας υποδομές (αισθητήρες χαμηλού κόστους (Internet of Things – ΙοΤ), εφαρμογή εξελιγμένων μοντέλων, παροχή υπηρεσιών ως SaaS (Software as a Service) η PaaS (Platform as a Service)) καθώς και πληροφορία στους εμπλεκόμενους φορείς και στους πολίτες.
Για την αναλυτική περιγραφή και την πρόγνωση της ποιότητας αέρα, το ΚΑΣΤΟΜ συνδυάζει τα παρακάτω:
• τρισδιάστατα μοντέλα ποιότητας αέρα (WRF/CAMx),
• καινοτόμα μοντέλα ανθρωπογενών και φυσικών εκπομπών (MOSESS/NEMO),
• επικαιροποίηση των εκπομπών με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων,
• δίκτυα μικροαισθητήρων, και,
• μεθοδολογίες υπολογιστικής νοημοσύνης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο: https://air4me.eu/

MARRE

Η GET συμμετέχει στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης των Ελληνικών θαλασσών με τη χρήση δορυφορικών τηλεπισκοπικών δεδομένων και in-situ μετρήσεων ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: MARRE  – ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-02966 στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Τα μέλη της Σύμπραξης του εν λόγω έργου είναι:

 • Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
 • GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES

Το έργο έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία ενός ανοικτού κώδικα γεωπληροφοριακού συστήματος με σκοπό την παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος κάνοντας χρήση δορυφορικών τηλεπισκοπικών δεδομένων σε συνδυασμό με δεδομένα πεδίου (ιστορικά και πραγματικού χρόνου). Η δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος για την Ελλάδα απορρέει από την ανάγκη υποστήριξης εθνικών πολιτικών σε τομείς υψηλού ενδιαφέροντος όπως η περιβαλλοντική κατάσταση της παράκτιας ζώνης και του ευρύτερου θαλάσσιου χώρου.

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν καινοτόμα προϊόντα με τη χρήση ελεύθερων δεδομένων παρατήρησης της γης. Τα νέα αυτά προϊόντα θα δίνουν πληροφορία σχετικά με την ποιότητα των υδάτων και θα παράγονται από τα δεδομένα που διαθέτουν οι συμμετέχοντες φορείς σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα δεδομένα από Ευρωπαϊκά αποθετήρια. Συγκεκριμένα, με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης όπως τα δεδομένα Sentinel και σε συνδυασμό με in-situ μετρήσεις στις Ελληνικές θάλασσες, θα γίνεται εκτίμηση σημαντικών περιβαλλοντικών παραμέτρων όπως είναι η συγκέντρωση χλωροφύλλης και η θολερότητα. Η συνδυαστική αξιοποίηση των δορυφορικών δεδομένων και των μετρήσεων για την αξιολόγηση και βελτίωση υπαρχόντων εμπειρικών αλγορίθμων θα έχει ως αποτέλεσμα τα προϊόντα που θα προκύψουν να είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ελληνικών θαλασσών. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην παρακολούθηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας μέσα από τη χωροθέτηση και διαχρονική παρακολούθηση των υποθαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας, αλλά και του αλιευτικού δυναμικού της χώρας.

Η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας MARRE

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο: http://marre.gr/

ppCIty

Η GET συμμετέχει στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Λήψης Χωρικών Αποφάσεων & Συμμετοχικού Σχεδιασμού», με ακρωνύμιο ppCity, κωδικό Τ1ΕΔΚ-02901 και κωδικό MIS 5029727 στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Τα μέλη της Σύμπραξης του εν λόγω έργου είναι:

 • DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 • GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ COMMONSPACE – Αρχιτεκτονική, Αστικός Σχεδιασμός, Χωρικές Στρατηγικές και Συμμετοχικός Σχεδιασμός
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ SOCIALITY

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Λήψης Χωρικών Αποφάσεων & Συμμετοχικού Σχεδιασμού για την παρακολούθηση και το σχεδιασμό έργων και δράσεων σε επίπεδο πόλης και γειτονιάς, με κέντρο τον πολίτη, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Η εμπλοκή και η συμμετοχή του κοινού και των χρηστών του δημοσίου χώρου είναι ουσιαστική και καθοριστική. Το σύστημα αποτελείται από τρεις (3) βασικές πλατφόρμες διαχείρισης, διάδρασης και ανάλυσης. Το τελικό προϊόν είναι ένα αρθρωτό σύστημα. Ο πυρήνας του συστήματος είναι η πλατφόρμα συμμετοχικού σχεδιασμού με τις υπόλοιπες δύο να λειτουργούν υποστηρικτικά και ενισχυτικά, αλλά και αυτόνομα. Στο έργο αναπτύσσεται υποδομή για την ενσωμάτωση δεδομένων ΙοΤ αισθητήρων στην πλατφόρμα συμμετοχικού σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθεί:

 • Πλατφόρμα 1: Συλλογή Δεδομένων & Εντοπισμός Προβλημάτων: αποτελεί τη βασική υποδομή στην οποία συγκεντρώνονται τα απαραίτητα δεδομένα για τη λειτουργία της διαδικασίας σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων. Στόχος είναι στον κόμβο να συγκεντρώνονται και διαχειρίζονται δεδομένα για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη. Λειτουργεί πρακτικά ως κόμβος δεδομένων (data-hub), αξιοποιεί υφιστάμενα δεδομένα και υπηρεσίες μέσω τεχνικών διασύνδεσης, επιτρέπει τον εμπλουτισμό του με νέα σύνολα δεδομένων και υποστηρίζει το διαμοιρασμό και επαναχρησιμοποίηση τους με χρήση υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Πλατφόρμα 2: Συμμετοχικός Σχεδιασμός / ppGIS: μοναδικό στη σύλληψη σύστημα εφαρμογής συμμετοχικού σχεδιασμού, παρουσιάζοντας καινοτόμα χαρακτηριστικά. Η πλατφόρμα παρέχει τα εργαλεία, τις γνώσεις και τα βήματα για ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών και των χρηστών. Τα προτεινόμενα έργα και δράσεις που τίθενται από τον φορέα επικοινωνούνται στους χρήστες μέσω στοχευμένης και δομημένης καμπάνιας επικοινωνίας, ώστε να εξασφαλιστεί η αυξημένη συμμετοχή των ομάδων στόχων. Υποστηρίζει διαδικασίες ανάλυσης και επιλογής κατάλληλων σχεδιαστικών λύσεων, προτάσεων, ιδεών. Μέσω αλγορίθμων πολυκριτηριακής ανάλυσης γίνεται η προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων, αλλά και του βάρους της γνώμης των συμμετεχόντων, οι οποίοι καλούνται να συμμετάσχουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.
 • Πλατφόρμα 3: Δείκτες Παρακολούθησης / Dashboard: λειτουργεί ως εργαλείο παρακολούθησης και αξιολόγησης των αναδυόμενων προβλημάτων και λύσεων. Εμπεριέχει μια εκτεταμένη παλέτα παρακολούθησης δεικτών ποιότητας ζωής βασισμένη στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο ανάλυσης της κατάστασης του δήμου, εξαγωγής συγκρίσιμων αποτελεσμάτων, ποσοτικοποίηση ποιοτικών δεδομένων. Υποστηρίζει τον φορέα στο στρατηγικό του σχεδιασμό, στη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων και στην παρακολούθηση υλοποίησης προγραμμάτων και έργων.
 • Ενοποιημένο Σύστημα: αποσκοπεί στην ολοκλήρωση των τριών υποσυστημάτων, τον έλεγχο λειτουργίας και την τεκμηρίωση του ολοκληρωμένου συστήματος.

Μέσα από το έργο αυτό, οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις θα ενσωματώσουν νέα γνώση και καινοτομία στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που ήδη παρέχουν, γεγονός που θα ενισχύσει τις ίδιες, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά τους και το ερευνητικό τους δυναμικό, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία και νέες θέσεις εργασίας. Αφετέρου, το έργο θα τεκμηριώσει τη σύνδεση της έρευνας με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνία συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό θετικά στην εθνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο: https://ppcity.eu/

AMOS

Η GET χρηματοδοτείται για τηn υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης «Shallow Water Aquatic Monitoring using Acoustic Sensors and Satellite Images (AMOS)» στο πλαίσιο του προγράμματος «NEPTUNE: New Cross Sectoral Value Chains Creation across Europe Facilitated By Clusters for SMEs’ Innovation in Blue Growth» που έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Horizon 2020 (No. Of grant agreement: 691554), στο οποίο, από την Ελλάδα, συμμετέχει το Corallia.

 

Η πρόταση της GET υποβλήθηκε σε συνεργασία με την Γαλλική Εταιρία Semantic-TS. Αφορά την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος για την παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος (βαθυμετρία και κατηγοριοποίηση θαλασσίων οικοσυστημάτων πυθμένα, καταγραφή του αλιευτικού δυναμικού) των παράκτιων υδάτων. Το σύστημα θα βασίζεται στην τεχνολογία ακουστικής παρακολούθησης / καταγραφής της Semantic-TS που στα πλαίσια του έργου, θα προσαρμοστεί σε σύστημα USV, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα εύκολης συλλογής δεδομένων ακόμα και σε πολύ ρηχά νερά. Τα δεδομένα θα ενσωματώνονται στην καινοτόμα πλατφόρμα διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων της GET όπου επιπρόσθετα θα διατίθενται και ανοικτά δορυφορικά δεδομένα Sentinel ή άλλα ελεύθερα δεδομένα παρακολούθησης της γης όπως τα δεδομένα του αποθετηρίου Copernicus.

Η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της GET σε θέματα ανοικτών δεδομένων και διάχυσης / προβολής χωρικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, η λύση τεχνολογικά θα βασιστεί στο open source λογισμικό GET SDI PORTAL. Η λύση θα δοκιμαστεί πιλοτικά τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα θα είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό μέσα από διαδικτυακή εφαρμογή που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.

Η GET είναι από το 2015 μέλος του si-Cluster, του ελληνικού δυναμικού και σταθερά αναπτυσσόμενου gold labeled cluster που δραστηριοποιείται στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών, συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις του για την ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων στο χώρο των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών.

To NEPTUNE PROJECT έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 με τη συμφωνία επιχορήγησης  No. 691554

Μελέτη σχετικά με τη σχέση ραδιενεργού ρύπανσης και δορυφορικών παρατηρήσεων παραμέτρων θαλάσσης και συγκριτικής ανάλυσης σε ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών

Η GET συμμετέχει στο πρόγραμμα Βιομηχανικών Υποτροφιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος» υποστηρίζοντας τη διδακτορική έρευνα της υποψήφιας Διδάκτωρ Γεωργία Μαυροκέφαλου για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου «Μελέτη σχετικά με τη σχέση ραδιενεργού ρύπανσης και δορυφορικών παρατηρήσεων παραμέτρων θαλάσσης και συγκριτικής ανάλυσης σε ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών» (Study on the relation of radioactive pollution and satellite observations of marine parameters and comparative analysis on a Geographic Information System). Η GET σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» με επιβλέπουσα Ερευνήτρια την Δρα Ελένη Φλώρου και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, υποστηρίζει τη νέα ερευνήτρια Γεωργία Μαυροκέφαλου στο τετραετές αυτό ερευνητικό Διδακτορικό πρόγραμμα με βιομηχανικό προσανατολισμό.

 

Μέσω  του προγράμματος η νέα ερευνήτρια θα πραγματοποιήσει την έρευνά της σε ένα καινοτόμο ερευνητικό πεδίο, όπου τα αποτελέσματα της βρίσκουν άμεση εφαρμογή και δίνουν λύσεις σε βιομηχανικά προβλήματα, ενισχύοντας έτσι το τμήμα έρευνας μικρομεσαίων -και μη- επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ προωθείται η ανταγωνιστικότητά τους σε εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η GET υποστηρίζει τη διδακτορική έρευνα της Κας Μαυροκέφαλου που είναι σε θέση να φέρει εις πέρας  ερευνητικό πρόγραμμα άμεσου ενδιαφέροντός της  GET, Περιβαλλοντική Γεωπληροφορική.

Το πρόγραμμα Βιομηχανικών Υποτροφιών  υλοποιείται με την ευγενική δωρεά και στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Πρόκειται για ένα θεσμό άκρως διαδεδομένο στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, εξ’ αιτίας των πλεονεκτημάτων που αυτά παρουσιάζουν έναντι των αμιγώς ακαδημαϊκών, όπως πρόσβαση σε βιομηχανικής κλίμακας εξοπλισμό και περιβάλλον αλλά και προοπτικές εργασίας μετέπειτα

SLIPO

Η GET συμμετέχει στο έργο SLIPO: Scalable Linking & Integration of Big POI Data στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon2020. Για την υλοποίηση του έργου συνεργάζονται οι παρακάτω φορείς:

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξης μιας εύκολα κατανοητής και vendor-agnostic οντολογίας η οποία θα επιτρέπει τη μοντελοποίηση και τη δημιουργία εμπλουτισμένων σημείων ενδιαφέροντος, περιλαμβάνοντας χρονικές και συνεχώς εξελισσόμενες πληροφορίες. Με το εν λόγω έργο θα επεκταθούν υπάρχουσες μορφές σημείων ενδιαφέροντος με την ανάπτυξη μοντέλου για τη διαχείριση και τον εμπλουτισμό σημείων ενδιαφέροντος από διαφορετικές ετερογενείς πηγές.

Εδώ μπορείτε να δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου.

 

 This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 731581

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο: http://www.slipo.eu/

Publica Mundi

Η GET συμμετείχε στον επανασχεδιασμό και την ανάπτυξη της νέας εφαρμογής του www.geodata.gov.gr μέσω του ερευνητικού έργου PublicaMundi. Το έργο έχει ολοκληρωθεί επιτυχημένα και χρηματοδοτήθηκε από το 7ο Προγραμματικό Πλαίσιο (FP7 – 7th Framework Programme).

Οι συνεργάτες μας σε αυτό το έργο ήταν:

 • ΙΠΣΥ του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά
 • Rasdaman
 • GeoLabs

Οι βασικοί στόχοι του έργου ήταν:

 • επέκταση των καταλόγων ανοικτών δεδομένων για ολοκληρωμένη υποστήριξη δημοσίευσης, επιμέλειας και διαχείρισης του κύκλου ζωής των γεωχωρικών δεδομένων,
 • ανάπτυξη και ενσωμάτωση εργαλείων που επιτρέπουν τη διασύνδεση και τη διαχείριση της πολυγλωσσικότητας των γεωχωρικών δεδομένων σε διασυνοριακό πλαίσιο,
 • παροχή κλιμακούμενων/επεκτάσιμων τεχνολογιών και υπηρεσιών για τη δημιουργία και την επαναχρησιμοποίηση κατ’ απαίτηση (on-demand) χαρτών με χρήση ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων,
 • ανάπτυξη υπηρεσιών ανάλυσης για τον ακριβή έλεγχο της χρήσης των ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων, ανάπτυξη κλιμακούμενων/επεκτάσιμων τεχνολογιών και επαναχρησιμοποιούμενων προγραμματιστικών διεπαφών δεδομένων (data APIs) για την υποστήριξη των ερωτημάτων, την επεξεργασία και την ανάλυση των ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων.

H Γεωπύλη GEODATA.gov.gr αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου Publica Mundi

H ανάπτυξη βασίσθηκε αποκλειστικά σε ΕΛ/ΛΑΚ και η λογική αρχιτεκτονική παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί.

publica_mundi_technology_overview_diagram

 This project has received funding from the European Union’s FP7 research and innovation programme under grant agreement No 609608

 

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο: http://www.publicamundi.eu/

Aquanet

Η GET συμμετείχε  στο ερευνητικό έργο «Διαχείριση Ύδατος για μία Πόλη με Έξυπνο, Αυτόνομο και Χαμηλού-κόστους Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων» (συντ.τίτλου: AquaNet) και κωδικό αριθμό 11ΣΥΝ_6_925 της ΓΓΕΤ στα πλαίσια  της πράξης «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

Οι συνεργάτες μας σε αυτό το έργο ήταν:

 • Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών/Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων/Πολυτεχνείο Κρήτης,
 • Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
 • Γιώργος Λιόντας & Σία Τεχνική,
 • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Χανίων

Το έργο αυτό είχε ως στόχο τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός έξυπνου, αυτόνομου, αυτοτροφοδοτούμενου και χαμηλού κόστους πιλοτικού δικτύου ασύρματων αισθητήρων (WSN) για τη διαχείριση πόσιμου νερού σε επίπεδο πόλης. Οι υπάρχουσες τεχνικές διαχείρισης πόσιμου νερού σε επίπεδο πόλης, βασίζονται σε απομακρυσμένο έλεγχο περιορισμένου αριθμού δεξαμενών νερού, τόσο σε μεγάλο υψόμετρο όσο και εντός κατοικημένων περιοχών (δεξαμενές διανομής). Τυπικά η διαχείριση γίνεται χειροκίνητα με ευριστικούς τρόπους και σκοπεύει στη διατήρηση των δεξαμενών διανομής νερού, τόσο άδειες ώστε το νερό να καταναλώνεται γρήγορα δεδομένου ότι δεν μπορεί να αναδιανεμηθεί σε άλλες περιοχές. Επιπλέον, η έλλειψη ενός κατανεμημένου συστήματος μετρήσεων, που να μπορεί να παρακολουθεί συνεχώς τη ροή του νερού έχει σαν αποτέλεσμα η διάγνωση των διαρροών (είτε από κλοπές, είτε από ζημιές) να καθυστερεί. Τέλος, η έλλειψη ενός έξυπνου δικτύου αισθητήρων κάνει απαγορευτική την βέλτιστη λειτουργία της εταιρείας διαχείρισης του νερού. Για παράδειγμα, κατα την διάρκεια του καλοκαιριού, η ΔΕΥΑ θα  μεγιστοποιήσει την αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος, μειώνοντας τις διακοπές νερού, ενώ τον χειμώνα μπορεί  να μεγιστοποιήσει τα αποθέματα.

Το έργο αυτό ανέπτυξε χαμηλού κόστους μεγάλης κλίμακας πιλοτικό ασύρματο δίκτυο αισθητήρων για διαχείριση νερού το οποίο έχει την ικανότητα να αυξήσει την υπάρχουσα ικανότητα επίβλεψης και διαχείρισης νερού της Δημοτικής Επιχείρισης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ).  Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ προσέφερε  ένα γόνιμο έδαφος πειραματισμών, καθώς ένα μέρος τους συστήματος διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένων δεξαμενών και σωληνώσεων, δικτυώθηκε  με το προτεινόμενο σύστημα.

Στα πλαίσια του έργου η GET ανέπτυξε εφαρμογή που προσφέρει πρόσβαση στα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων του Έργου. Επιπλέον, λειτουργεί ως εφαρμογή-πελάτης για δικτυακές υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων που βασίζονται σε ανοικτά πρότυπα. Στα βασικά της χαρακτηριστικά και δυνατότητες συμπεριλαμβάνονται:

 • Συμβατότητα με διεθνή και ευρέως χρησιμοποιούμενα πρότυπα γεωχωρικών πληροφοριών, όπως: WMS, WFS, WFS-T, WMTS, CSW
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης πολλαπλών διαφορετικών υπηρεσιών στον ίδιο χάρτη
 • Δυνατότητες: θέασης, μεταφόρτωσης, αναζήτησης, ανάλυσης,
 • Αναζήτηση σε καταλόγους μεταδεδομένων

Η ανάπτυξη της εφαρμογής βασίστηκε στο GET SDI Portal.

Adapt2CC

Η GET συμμετέχει στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο “ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ” ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: Adapt2CC – ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ T2ΕΔΚ-02881  στο πλαίσιο του Β κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το Έργο Adapt2CC υλοποιείται από συνεργατικό σχήμα τριών (3) εταίρων: δύο ερευνητικών ινστιτούτων (του Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος από το Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και του  Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών) και μίας εταιρίας, της GET.

Η σχέση των πόλεων με την κλιματική αλλαγή είναι πολλαπλή καθώς ο τρόπος που αναπτύσσεται μια πόλη επηρεάζει τις ροές θερμότητας, το ρυθμό εξάτμισης, τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά, τη χωρική κατανομή και την ένταση ανθρωπογενών πηγών θερμότητας και άλλους παράγοντες που συνδυαστικά επιβαρύνουν το θερμικό περιβάλλον και εντείνουν την αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα που οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Παράλληλα η αύξηση της έντασης και συχνότητας των καυσώνων και η επιδείνωση της θερμικής άνεσης σε μία αστική περιοχή, έχει επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών αλλά και οδηγεί στην αύξηση της καταναλισκόμενης ενέργειας για ψύξη, ιδίως δε για κτίρια χαμηλής ενεργειακής απόδοσης.

Βάσει των παραπάνω καθίσταται αναγκαία η χωρική εκτίμηση της τρωτότητας αστικών περιοχών στην κλιματική αλλαγή σε ότι αφορά ειδικότερα την επιβάρυνση του θερμικού περιβάλλοντος.

Αντικείμενο του έργου είναι η διάκριση της αστικής περιοχής σε επιμέρους Αστικές Κλιματικές Ζώνες (ΑΚΖ), η ανάπτυξη Δείκτη Τρωτότητας στη θερμική επιβάρυνση λόγω της Κλιματικής Αλλαγής  (Climate Change Thermal Vulnerability Index) και η εκτίμηση της τρωτότητας ανά ΑΚΖ και η διαμόρφωση ενός Πολυκριτηριακού συστήματος (Πλατφόρμα) για την εκτίμηση της αποδοτικότητας των μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή ανά ΑΚΖ και τη σύζευξη (coupling) με περιοχικά κλιματικά μοντέλα υπό το πρίσμα της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων τους για την επανεκτίμηση της τρωτότητας ανά ΑΚΖ.

Η παραγόμενη πλατφόρμα θα δώσει τη δυνατότητα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, να μελετηθεί με συστηματικό και αποδοτικό τρόπο η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της, με έμφαση στο θερμικό περιβάλλον και ειδικότερα στις αστικές περιοχές όπου βρίσκεται συγκεντρωμένος και ο μεγαλύτερος πληθυσμός.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο: https://www.adapt2climate.gr/

Aquasafe

Η GET συμμετέχει στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο “Γεωπληροφοριακό σύστημα υποστήριξης της υδατοκαλλιέργειας ακριβείας Towards a precision aquaculture geoinformation system” ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: AQUASAFE – ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ2ΕΔΚ-02687  στο πλαίσιο του Β κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το Έργο AQUASAFE υλοποιείται από συνεργατικό σχήμα τεσσάρων (4) εταίρων: δύο ερευνητικών κέντρων, το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (ΤΩΘΒ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και δύο εταιρειών, της PLAGTON ΑΕ και της GET.

 Οι υδατοκαλλιέργειες είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος τομέας παγκοσμίως με την Ελλάδα να κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο, διατηρώντας περίπου το 60% της ευρωπαϊκής παραγωγής και το 40% της παγκόσμιας. H προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του κλάδου αποτελεί βασική προτεραιότητα τόσο της χώρας όσο και της ΕΕ, καθώς αποτελεί για τη χώρα έναν από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη.

Ο κλάδος σήμερα, παράλληλα με τη ραγδαία ανάπτυξή του, καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις τα επόμενα χρόνια, όπως τη μείωση του κόστους παραγωγής, την αυτοματοποίηση διαδικασιών διαχείρισης των μονάδων και την αύξηση των υδάτινων εκτάσεων για εκμετάλλευση. Τα παραπάνω πρέπει να υλοποιηθούν σε ένα βιώσιμο πλαίσιο και σε αρμονική συνύπαρξη με άλλες δραστηριότητες στην παράκτια ζώνη (π.χ. τουρισμός). Παράλληλα, ακολουθώντας την τάση για «εκτροφή με ακρίβεια» (precision culture), σε ερευνητικό επίπεδο παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον ακριβή καθορισμό των πιο οικονομικών και αποτελεσματικών τεχνικών μέσων διαχείρισης και τη δυνατότητα ελέγχου και παρακολούθησης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, ακόμα και από απόσταση.

Αντικείμενο του έργου είναι η συνεργιστική χρήση τηλεπισκοπικών και in-situ δεδομένων για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος απομακρυσμένης παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης υδατοκαλλιεργιών. Το σύστημα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον φορέα διαχείρισης μιας ΠΟΑΥ ή από τον διαχειριστή μιας μεγάλης μονάδας και θα προειδοποιεί για φαινόμενα που μπορεί να αποτελούν απειλή για την μονάδα, άμεσα ή έμμεσα. Παραδείγματα τέτοιων φαινομένων είναι η ανάπτυξη επιβλαβών τοξικών ανθίσεων, η έξαρση μεδουσών και η μεταφορά παθογόνων μικροοργανισμών και θρεπτικών συστατικών.

Το αντικείμενο του έργου αξιοποιεί τεχνολογίες και μεθόδους που βρίσκονται στην αιχμή της έρευνας της Πληροφορικής (state of the art). Μέσω της αυτοματοποίησης θα μπορεί η επιτήρηση της μονάδας, αλλά και της συνολικής περιοχής εγκατάστασης (ακόμα και σε απομακρυσμένα ή δυσπρόσιτα σημεία), να πραγματοποιείται συνεχώς, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία προσωπικού, κάτι που θα μειώσει σημαντικά τον χρόνο αντίδρασης σε περίπτωση προβλήματος και θα περιορίσει τις μετακινήσεις από και προς την εγκατάσταση, προς όφελος του κόστους παραγωγής και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Συνοπτικά, ένα τέτοιο εργαλείο θα συντελέσει:

 • στην υποστήριξη λήψης αποφάσεων
 • στην έγκαιρη προειδοποίηση για φαινόμενα που απειλούν την υδατοκαλλιέργεια
 • στην απομακρυσμένη επιτήρηση σε πολλαπλά επίπεδα
 • στην εκτίμηση και πρόληψη κινδύνων

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

FarmaDSS

Η GET συμμετέχει στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο “Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος υποστήριξης της παραγωγής βάμβακος με τη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης, ΙοΤ αισθητήρων και προηγμένων γεωπονικών μοντέλων” ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: FarmaDSS – ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ T2ΕΔΚ-00746  στο πλαίσιο Β κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το Έργο FarmaDSS υλοποιείται από συνεργατικό σχήμα δύο (2) εταιρειών, της Farmacon και της GET.

FaΟ γεωργικός τομέας, υπό την πίεση τόσο των συνθηκών του ελεύθερου ανταγωνισμού όσο και των περιορισμένων συντελεστών παραγωγής, καλείται να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων του και ταυτόχρονα να αξιοποιήσει όσο το δυνατό καλύτερα τους διαθέσιμους συντελεστές παραγωγής. Στα πλαίσια της διεθνοποίησης των συναλλαγών και του εμπορίου, η λήψη γεωργικών αποφάσεων (farm decision making) τόσο σε επίπεδο εκμετάλλευσης όσο και σε επίπεδο περιοχής, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από πληθώρα πληροφοριών και δεδομένων (όπως ερευνητικά αποτελέσματα, πληροφορίες για τη δομή της αγοράς κ.α.). Η απόκτηση συνεπώς πληροφοριών – δεδομένων στη γεωργία είναι στενά συνδεδεμένη με τη λήψη κάποιων αποφάσεων, καθώς αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα.

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου Συστήματος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (DSS). Θα έχει τη μορφή cloud εφαρμογής, η οποία θα αποτελέσει πολύτιμο συμβουλευτικό εργαλείο για τον γεωπόνο και τον αγρότη. Η εφαρμογή θα συνδυάζει τη χρήση καινοτόμων μέσων ανάκτησης δεδομένων από IoT αισθητήρες, δεδομένα και εφαρμογές τηλεπισκόπησης, καθώς και μοντέλων πρόβλεψης εντομολογικών προσβολών, σε συνδυασμό με τη χρήση ηλεκτρονικών φερομονικών παγίδων για την παρακολούθηση των πληθυσμών του εντόμου. Βασικός στόχος είναι να παρέχεται, όσο το δυνατόν πιο άμεση, λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση της καλλιέργειας του βαμβακιού με την αντιμετώπιση των δύο (2) μεγαλύτερων, διαχρονικότερων και πλέον κοστοβόρων προβλημάτων στην καλλιέργειά του: α) τον έλεγχο του επιβλαβούς εντόμου Helicoverpa armigera (πράσινου σκουληκιού) και β) την άρδευση

Ο στόχος της προτεινόμενης εφαρμογής είναι να παρέχει ένα εργαλείο, γρήγορης απόκρισης και μεγάλης ακρίβειας, το οποίο να είναι εύχρηστο τόσο από τους ειδικούς όσο και από τους παραγωγούς, ώστε να δοθεί λύση:

 1. στο πρόβλημα της έγκαιρης επέμβασης με χημικά μέτρα στην περίπτωση προσβολής του πράσινου σκουληκιού και
 2. έγκαιρης αλλά και ορθής διαχείρισης της άρδευσης της καλλιέργειας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο: https://farmadss.gr/

inAthens

Η GET συμμετέχει στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο “Ιστορίες μιας Αόρατης Αθήνας – Invisible Athens Stories” ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: INATHENS – ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ T2ΕΔΚ-01696  στο πλαίσιο του Β κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το Έργο INATHENS υλοποιείται από συνεργατικό σχήμα πέντε (5) εταίρων: του εκδοτικού οίκου ΜΕΛΙΣΣΑ, της εταιρείας GET, του συνεταιρισμού Commonspace, των ΑΜΚΕ HERMES και  ΔΙΠΥΛΟΝ.

Το έργο Ιστορίες μιας Αόρατης Αθήνας «IN-ATHENS» έχει ως κύριο αντικείμενο την μετατροπή ενός -εξαιρετικής ιστορικής αξίας αρχειακού υλικού σε μια σειρά ψηφιακών εφαρμογών με τη βοήθεια σύγχρονων συν-σχεδιαστικών εργαλείων. Στόχος είναι η ανάδειξη της αρχαίας, νεότερης και σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς της Αθήνας καθώς και η ανάδειξη των αφηγήσεων για τις οδούς και τα κτίρια της. Η περιπλάνηση μέσω της αφήγησης στις επάλληλες πόλεις (αρχαία, νεότερη, σύγχρονη) αποτελεί ένα βιωματικό γνωστικό και εκπαιδευτικό ταξίδι στην ιστορία της πόλης. Η ανάδειξη των κτιρίων θα συσχετισθεί με την ανάδειξη των ιστοριών των ανθρώπων που έζησαν σε αυτά αλλά και τα γεγονότα που καθόρισαν την τύχη κτιρίων και ανθρώπων. Σε αυτό το πλαίσιο ο διάλογος της αρχαίας με τη νεότερη ιστορία θα απεικονιστεί ψηφιακά και διαδραστικά μέσα από τη σύμπραξη αρχιτεκτονικής, ιστορίας, αρχαιολογίας και ψηφιακής τεχνολογίας, συγκροτώντας έτσι ένα ελκυστικό αφήγημα (story telling) για την Αθήνα σε διαφορετικά επίπεδα:

 • Διάλογος του αρχαίου παρελθόντος (αρχαιολογικά κατάλοιπα) με τη νεότερη και τη σύγχρονη ιστορία (κλασικισμός, 19ος, 20ος αι.).
 • Διάλογος των κτιρίων (στοιχείων της ανθρώπινης παρέμβασης) με το φυσικό τοπίο.
 • Διάλογος των κτιρίων με τους ανθρώπους· προφορικές μαρτυρίες και συνεντεύξεις κατοίκων της περιοχής.
 • Διάλογος διαφορετικών τρόπων απεικόνισης της πληροφορίας, με τα χαρτογραφικά υπόβαθρα πρώιμων χαρτών των Αθηνών.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του έργου θα δημιουργηθεί και θα ψηφιοποιηθεί ένα σπάνιο αρχείο από παλιές φωτογραφίες, τοπογραφικά διαγράμματα, αεροφωτογραφίες, σχέδια, εφημερίδες, και που έχει στην κατοχή της η MONUMENTA, πολεοδομικοί – ιστορικοί χάρτες και αποτελέσματα αρχαιολογικών ανασκαφών που έχει στο αρχείο του το ΔΙΠΥΛΟΝ, κείμενα, φωτογραφίες και ιστορίες για την περιοχή μελέτης που έχει στην πλούσια εκδοτική συλλογή της η ΜΕΛΙΣΣΑ. Η δομημένη ψηφιακή βάση και το πρωτότυπο ψηφιακό αποθετήριο που θα δημιουργηθεί με τη βοήθεια της GET θα αποτελέσει πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τη δημιουργία των ψηφιακών αφηγήσεων στο διαδίκτυο και στο κινητό. Οι πληροφορίες θα τροφοδοτήσουν την HERMeS που θα αναπτύξει mobile εφαρμογές θεματικής περιήγησης στην ‘Αόρατη Αθήνα’ καθώς και παιχνιδοποιημένες περιηγήσεις για παιδιά και μεγάλους. Τέλος, η COMMONSPACE φροντίζει για την κινητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών με έμφαση στα παιδιά και στη μάθηση μέσω συμμετοχικών δράσεων και καινοτόμων εργαλείων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

YANTAS

Η GET συμμετέχει στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο ΠρότΥπο σύστημΑ εκτίμησης και χαρτογράφησης της ευπάθειας και του καταστροφικού κινδύνου λόγω έΝτονων καιρικών φΑινομένων στην Ελλάδα ” ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ΥΑΝΤΑΣ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ T2ΕΔΚ-01108  στο πλαίσιο του Β κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το Έργο ΥΑΝΤΑΣ υλοποιείται από συνεργατικό σχήμα δύο (2) εταιρειών: της INTERAMERICAN και της GET.

Η ασφαλιστική βιομηχανία έχει αντιληφθεί από νωρίς τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής και των κοινωνικών μεταβολών στην επικινδυνότητα των καιρικών φαινομένων. Για το λόγο αυτό έχει εστιάσει στην καταγραφή και παρακολούθηση των καταστροφικών καιρικών συμβάντων και των συνακόλουθων συνεπειών, δίνοντας έμφαση στις προεκτάσεις αυτών στον ασφαλιστικό κλάδο και τη βιωσιμότητά του. Ωστόσο, η συχνότητα εμφάνισης και η ένταση έντονων καιρικών συμβάντων, καθώς και το ύψος των οικονομικών απωλειών τέτοιων φαινομένων παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις. Αυτό το γεγονός προβληματίζει τις ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις στο βαθμό που καλούνται να διαχειριστούν τέτοιας φύσεως ασφαλιστικούς κινδύνους. Επιπλέον, οι υφιστάμενες ασφαλιστικές αναλογιστικές μελέτες στη χώρα μας στηρίζονται σε δείκτες ευπάθειας και επικινδυνότητας που αφορούν σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, αν και ο ίδιος ο οργανισμός Ευρωπαϊκής Ασφάλισης έχει διατυπώσει ως επιτακτική ανάγκη τη δημιουργία εξειδικευμένων μελετών ρίσκου και έκθεσης καιρικού κινδύνου με βάση τα ιδιαίτερα τοπικά κλιματολογικά χαρακτηριστικά κάθε χώρας (IE, 2018). 

Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στην κάλυψη μιας σημαντικής ανάγκης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, η οποία σχετίζεται με την έλλειψη στοιχείων που αφορούν στην ευπάθεια γεωγραφικών ζωνών σε καταστροφικά καιρικά φαινόμενα και στην επικινδυνότητα αυτών των φαινομένων σε τοπικό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό, θα δημιουργηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα πρότυπο σύστημα εκτίμησης και χαρτογράφησης σε πολύ υψηλή χωρική ανάλυση (σε επίπεδο Ταχυδρομικού Κώδικα) της ευπάθειας και του κινδύνου λόγων έντονων καιρικών φαινομένων (σύστημα ΥΑΝΤΑΣ).

Τα βήματα ανάπτυξης του συστήματος ΥΑΝΤΑΣ περιλαμβάνουν:

 1. Την ανάπτυξη μιας βάσης μετεωρολογικών, οικονομικών, δημογραφικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών δεδομένων για τα καιρικά επεισόδια τα οποία προκάλεσαν ζημιές την περίοδο 2001-2019.
 2. Την επεξεργασία των δεδομένων, με σκοπό να υπολογιστεί σε κάθε γεωγραφική ζώνη:
  • η ευπάθεια στα καιρικά φαινόμενα και
  • η επικινδυνότητα των καιρικών φαινομένων.
 3. Τη χαρτογράφηση των τοπικών δεικτών ευπάθειας και επικινδυνότητας.

Τα αποτελέσματα του συστήματος ΥΑΝΤΑΣ θα αξιοποιηθούν από την ασφαλιστική εταιρία INTERAMERICAN, έτσι ώστε:

 • Να πραγματοποιηθεί ανάλυση έκθεσης κινδύνου της εταιρίας σε οικονομικούς κινδύνους σε σχέση με τη χωρική κατανομή του καιρικού κινδύνου στην Ελλάδα.
 • Να δημιουργηθούν κατάλληλοι δείκτες ευπάθειας και επικινδυνότητας με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση νέας τιμολογιακής πολιτικής στα ασφάλιστρα και τα ύψη αποζημιώσεων για τις καιρικές καταστροφές.

Παράλληλα, η διάχυση και διάθεση των δεδομένων του συστήματος ΥΑΝΤΑΣ μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου, αναμένεται να οδηγήσει σε ενίσχυση της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την επικινδυνότητα των καιρικών φαινομένων και την ευπάθεια συγκεκριμένων περιοχών. Ακόμη, η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην επιστημονική κοινότητα θα συμβάλλει σημαντικά στην μελέτη των φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα και στη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για περαιτέρω έρευνα στο πεδίο του σχεδιασμού μέτρων πολιτικής

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

eLEONAS ppWebGIS

Η GET συντονίζει το νέο ερευνητικό έργο “eLEONAS  ppWebGIS: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Το έργο υλοποιείται από συνεργατικό σχήμα τεσσάρων (4) εταίρων:  των συνεταιρισμών Commonspace και Sociality, της ΑΜΚΕ HERMES και  της εταιρείας GET.

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων συμμετοχικού σχεδιασμού για την υποστήριξη λήψης χωρικών αποφάσεων ανάπτυξης, σχεδιασμού και παρέμβασης σε αστικές περιοχές που αντιμετωπίζουν ειδικές προκλήσεις ή/και δυνατότητες. Στόχος είναι η εισαγωγή του συμμετοχικού σχεδιασμού στον Ολοκληρωμένο Σχεδιασμό Βιώσιμης Ανάπτυξης, ως ένα «σύστημα» που μπορεί να προσφέρει σε πολλαπλές κλίμακες, ενώ ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες του κοινού.

Οι συμμετοχικές διαδικασίες στις οποίες δίνεται έμφαση κατά την ανάπτυξη του προτεινόμενου έργου έχουν ως στόχο:

 • Πρόβλεψη (Prediction), όπου η συμμετοχή των ειδικών είναι κρίσιμη για την καλύτερη δυνατή προσέγγιση και μείωση της αβεβαιότητας. Ειδική εφαρμογή σε σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
 • Σχεδιασμός και Καθορισμός Ζωνών (Planning), όπου η εμπλοκή των αρμόδιων και των εμπλεκόμενων φορέων είναι σημαντική για την επιτυχία του αναπτυξιακού και του χωρικού σχεδιασμού. Ειδική εφαρμογή σε πολεοδομική ανάλυση ολοκληρωμένου χωρικού σχεδιασμού.
 • Προτεραιοποίηση (Prioritize) κινδύνων, μέτρων και δράσεων, όπου ο συνδυασμός της συμμετοχής του κοινού, των ειδικών και των εμπλεκόμενων φορέων κρίνει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. Ταυτόχρονα, οι προσωπικές αφηγήσεις των ανθρώπων, καθώς και οι μνήμες της κοινότητας, παίζουν σημαντικό ρόλο για την αποκατάσταση και τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς (υλικής και άυλης). Ειδική εφαρμογή σε προτεραιοποίηση δομικής τρωτότητας κτιρίων, με σκοπό τη διάσωση πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μέσω της πλατφόρμας συμμετοχικού σχεδιασμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη εισάγονται εργαλεία και μεθοδολογίες για τον περιβαλλοντικό, αναπτυξιακό, χωροταξικό και πολιτιστικό σχεδιασμό. Οι απαραίτητες δράσεις επικοινωνίας που στηρίζουν τις συμμετοχικές διαδικασίες δομούνται γύρω από δυο (2) καινοτόμες εφαρμογές:

 1. ένα Χωρικά Προσδιορισμένο Κοινωνικό Δίκτυο – Χωρικό Φόρουμ και
 2. μια εφαρμογή Φ-gital, δηλαδή μια ψηφιακή διαδρομή σε φυσικό χώρο, για την ανάδειξη και τη συμμετοχή του κοινού σε ζητήματα χωρικού σχεδιασμού.

Τα εργαλεία θα δοκιμαστούν γύρω από τρεις πιλοτικές εφαρμογές στην περιοχή του Ελαιώνα Αττικής, ενώ θα δημιουργηθούν υποστηρικτικές εργαλειοθήκες με στόχο τη δυνατότητα εφαρμογής και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, με ανάλογα χαρακτηριστικά.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

5D ARCH AID

Η GET συντονίζει το νέο ερευνητικό έργο “ 5D ARCHitectural AIr Documentation – 5D ARCH AID στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου HORIZON2020 UFO. Το έργο υλοποιείται από συνεργατικό σχήμα τεσσάρων (4) εταίρων: της Asociatia Monumentum, της JGC, της HERITAGE MANAGEMENT e-SOCIETY (HERMeS) και της GET.

Στο 5D-ARCH-AID, προτείνεται μια νέα καινοτόμος υπηρεσία, η οποία συνδυάζει την καταξιωμένη μεθοδολογία τεκμηρίωσης ιστορικών κτιρίων HERMeS, αποτυπώσεις από Μικρά Ιπτάμενα Αντικείμενα (SFOs) και ψηφιακές τεχνολογίες για την 3D μοντελοποίηση και 5D αποτύπωση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

Η υπηρεσία 5D-ARCH-AID θα αποτελέσει εργαλείο για την τεκμηρίωση της παθολογίας κτηρίων και οικισμών, για τη δημιουργία σχεδίων διατήρησης, τη διαμόρφωση εργαλείων λήψης αποφάσεων για την προτεραιοποίηση παρεμβάσεων, και για την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων για τη διάσωση της πολιτιστική τους κληρονομιά.

Η μεθοδολογία υλοποίησης του 5D-ARCH-AID ευελπιστεί να μειώσει σημαντικά το κόστος τεκμηρίωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, μειώνοντας παράλληλα τους χρόνους υλοποίησης χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα των αποτελεσμάτων.

URBAN PROOF

Η εργαλειοθήκη URBANPROOF αναπτύχθηκε από την GET στο πλαίσιο του έργου LIFE URBANPROOF “Αστικοί Δήμοι για την Προστασία του Κλίματος”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και την Κλιματική Δράση (2014-2020). Η GET συμμετείχε ως υπεργολάβος στο συγκεκριμένο ερευνητικό και ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη της εργαλειοθήκης σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα δεδομένα που παρείχαν οι εταίροι του LIFE URBANPROOF.

Η εργαλειοθήκη URBANPROOF είναι ένα ισχυρό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων, το οποίο στοχεύει στη βελτιστοποίηση λήψης αποφάσεων για τον σχεδιασμό προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Πρόκειται για μια διαδικτυακή εφαρμογή που παρέχει πρόσβαση σε σύνολα κλιματικών δεδομένων με τη μορφή διαδραστικών χαρτών, γραφημάτων ή αναφορών. Η εφαρμογή αξιοποιεί την τεχνολογία και την τεχνογνωσία της GET που σχετίζονται με τη διαχείριση, απεικόνιση και ανάλυση χωρικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα, ο χρήστης, μέσω των προσφερόμενων αρθρωμάτων της εργαλειοθήκης, καθοδηγείται προκειμένου να αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο αστικό περιβάλλον, να διερευνήσει και να αξιολογήσει τις διαθέσιμες επιλογές προσαρμογής καθώς και να διερευνήσει την επίδραση των παρεμβάσεων προσαρμογής στην αύξηση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή.

Η εργαλειοθήκη URBANPROOF αποτελείται από 5 αλληλεξαρτώμενες στάδια / εργαλεία, τα οποία συνολικά συνθέτουν τη διαδικασία προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή:

Στάδιο 1: Πληροφορίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Δείτε μέσω διαδραστικών γραφημάτων, πληροφορίες σε σχέση με τις κλιματικές προβλέψεις οι οποίες βασίζονται στα επίπεδα συγκέντρωσης θερμοκηπιακών αερίων δύο Αντιπροσωπευτικών Μονοπατιών Συγκέντρωσης (RCP 4.5, RCP 8.5)

Στάδιο 2: Αξιολόγηση των επιπτώσεων. Δείτε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο αστικό περιβάλλον και να ενημερωθεί για τις επιμέρους παραμέτρους (φυσικές, δομικές & κοινωνικό-οικονομικές) οι οποίες συντελούν στην πρόκληση των επιπτώσεων αυτών.

Στάδιο 3: Διερεύνηση και αξιολόγηση των μέτρων προσαρμογής. Δείτε τα διαθέσιμα μέτρα προσαρμογής και την αξιολόγησή τους Ή αξιολογήστε οι ίδιοι τα μέτρα προσαρμογής

Στάδιο 4: Ανάπτυξη της στρατηγικής προσαρμογής. Ιεράρχηση των μέτρων προσαρμογής σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν στο Στάδιο 3. Τα μέτρα τα οποία συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία μπορούν να συμπεριληφθούν στις τοπικές στρατηγικές προσαρμογής των δήμων.

Στάδιο 5: Παρακολούθηση και επανεξέταση. Διερευνήστε την επίδραση της υλοποίησης των μέτρων προσαρμογής στην αύξηση της ανθεκτικότητας ενός δήμου έναντι στις εξεταζόμενες επιπτώσεις.

Το εργαλείο σήμερα χρησιμοποιείται για τη διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων και προσαρμογής για κάθε αστικό δήμο σε Ιταλία, Ελλάδα και Κύπρο. Δεδομένα υψηλότερης ανάλυσης παρέχονται για τους δήμους Reggio Emilia (Ιταλία), Περιστερίου (Ελλάδα), Στροβόλου και Λακατάμιας (Κύπρος) οι οποίοι είναι συνεργάτες του έργου LIFE URBANPROOF.

ADAPT TO CLIMA

Η GET συμμετείχε ως υπεργολάβος στο έργο LIFE ADAPT2CLIMA: Προσαρμογή του γεωργικού τομέα των νησιών της Μεσογείου στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.  Στόχος του εργαλείου υποστήριξης λήψης αποφάσεων LIFE ADAPT2CLIMA, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, είναι να διευρύνει τις γνώσεις για την κλιματική αλλαγή καθώς και των επιπτώσεών της στο γεωργικό τομέα, προκειμένου να υποστηρίξει τους γεωργούς, τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς (γεωπόνους, βιομηχανία γεωργικών προϊόντων κλπ.) στη λήψη αποφάσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις επιδόσεις των καλλιεργειών, στη διαθεσιμότητα του νερού και στον γεωργικό τομέα γενικά, παρουσιάζονται μέσω διαδραστικών χαρτών και γραφημάτων. Επιπλέον, το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση των διαθέσιμων μέτρων προσαρμογής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και την αποτελεσματικότητά τους στην αύξηση της ανθεκτικότητας της γεωργίας.

Τα κύρια σενάρια κλιματικής αλλαγής που εξετάστηκαν αφορούν τις μέσες κλιματικές συνθήκες που αναμένονται για την περίοδο 2031-2060 με βάση τα σενάρια εκπομπών RCP4.5 και 8.5 της IPCC και ως εκ τούτου το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό προσαρμογής.

Επιπρόσθετα, εξετάστηκαν ακραία κλιματικά σενάρια (ξηρό, υγρό, θερμό, ψυχρό) με βάση το σενάριο εκπομπών RCP8.5, προκειμένου το εργαλείο να χρησιμοποιηθεί για βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό προσαρμογής από τους αγρότες, σε περίπτωση που ακραίες κλιματολογικές συνθήκες παρατηρηθούν στο εγγύς μέλλον.

Το εργαλείο εφαρμόζεται στην Κύπρο, στην Κρήτη (Ελλάδα) και στη Σικελία (Ιταλία), αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους όσους επιθυμούν να αναπτύξουν μια περιφερειακή στρατηγική προσαρμογής για τον αγροτικό τομέα, για περιφέρειες της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η GET ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη του εργαλείου ADAPT2CLIMA σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα δεδομένα που παρείχαν οι εταίροι του LIFE ADAPT2CLIMA. Η εφαρμογή αξιοποιεί την τεχνολογία και την τεχνογνωσία της GET που σχετίζονται με τη διαχείριση, απεικόνιση και ανάλυση χωρικών δεδομένων καθώς και σχεδιασμού και ανάπτυξης εργαλείων περιβαλλοντικής πληροφορικής.

PULCHRA

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με τη GET ολοκλήρωσαν με επιτυχία την υλοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας PULCHRA City Challenges Platform. Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020 Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation -PULCHRA που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η GET συμμετείχε στο πρόγραμμα ως υπεργολάβος του Πανεπιστημίου.

Πρόκειται για την ανάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης και πληροφόρησης, το οποίο θα ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ διαφορετικών ομάδων ενδιαφερομένων, όπως σχολεία, επιχειρήσεις, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ, κ.λπ. Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη της πλατφόρμας βασίστηκε στη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του εν λόγω έργου.

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα PULCHRA City Challenges Platform υποστηρίζει ένα ανοικτό δίκτυο, το οποίο απαρτίζεται από σχολεία και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς (ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, φορείς της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ, μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, κλπ.).

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας βασίστηκε στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ανοικτού κώδικα WordPress, το οποίο αποτελεί πανίσχυρο λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source) για τη δημιουργία, διαχείριση και διαμοιρασμό περιεχομένου στο ίντερνετ και τα social media.

Για την παρουσίαση του περιεχομένου της πλατφόρμας, διατίθενται διαφορετικά μενού:

 • Μενού παρουσίασης συμμετεχόντων (σχολεία, καθηγητές, λοιποί ενδιαφερόμενοι, κ.λπ.) τα οποία οδηγούν σε αντίστοιχες σελίδες με περισσότερες πληροφορίες για κάθε συμμετέχοντα
 • Μενού παρουσίασης εργασιών (project), το οποίο οδηγεί σε αντίστοιχη σελίδα με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο και τα αποτελέσματα των εργασιών.
 • Μενού παρουσίασης των εταίρων του έργου
 • Χαρτογραφική αποτύπωση των σχολείων που συμμετέχουν στο έργο

Τέλος, κατασκευάστηκαν επιμέρους εργαλεία για την υποστήριξη των ομάδων εργασίας, όπως:

 • Διαδικτυακά μαθήματα (εξωτερικοί σύνδεσμοι)
 • Εκπαιδευτικό υλικό
 • Αποθετήριο υλικού (π.χ. επιστημονικών κειμένων, εκθέσεων, κ.α.)
 • Εργαλεία οπτικοποίησης – Visualization tool, για τα οποία τα δεδομένα προς οπτικοποίηση δίνονται σε πρότυπη μορφή, π.χ. δεδομένα μετρήσεων από αισθητήρες
 • Εργαλείο Τηλεπισκόπησης – Remote Sensing tool, το οποίο παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα του προγράμματος Copernicus
 • Newsletters/Αναρτήσεις από τις ομάδες εργασίας (Science teams και Science Reporters)

NanoExplore

Η GET συμμετείχε ως υπεργολάβος στο ερευνητικό έργο Life NanoExplore το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και την Κλιματική Δράση (2014-2020). Το έργο Life NanoExplore προσπαθεί να αναπτύξει και να αποδείξει την σκοπιμότητα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διεξαγωγή μελετών βιομετρικής παρακολούθησης, να χαρακτηρίσει τα επίπεδα έκθεσης και να διασαφηνίσει τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία που προκύπτουν από την έκθεση σε μηχανικά νανοϋλικά (ΕΝΜ), σε χώρους εργασίας και αστικές περιοχές.

Το NanoExplore προωθεί μια εναρμονισμένη προσέγγιση για να ξεπεραστούν τα τρέχοντα κενά δεδομένων και τα εμπόδια που περιορίζουν την εφαρμογή του κανονισμού REACH, καθώς και τη χρήση δεδομένων ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης, για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, όταν αντιμετωπίζουμε σωματίδια στην περιοχή των νανομέτρων (1-100 nm ), συνδυάζοντας μακρά σειρά ισχυρών δεδομένων σχετικά με τη συγκέντρωση των ΕΝΜ, τα οποία μετριούνται από ασύρματο δίκτυο αισθητήρων (WSN) παρακολούθησης, κατάλληλους βιοδείκτες και προσαρμοσμένη σχεδιασμένη εφαρμογή διαχείρισης δεδομένων. Αυτή η προσέγγιση αντιμετωπίζει τρέχοντα περιβαλλοντικά ερωτήματα, υγειονομικά ερωτήματα και θέματα ασφάλειας σχετικά με τους ΕΝΜ, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους φορείς από την κυβέρνηση, τη βιομηχανία, τις ΜΚΟ ή το ευρύ κοινό, αξιόπιστα δεδομένα για τη συγκέντρωση και τις επιδράσεις των σωματιδίων στην περιοχή των νανομέτρων (1-100 nm).

 • Το NanoExplore θα δημιουργήσει μια ομάδα προτεινόμενων βιοδεικτών για την υποστήριξη μιας εναρμονισμένης επιτήρησης της υγείας στο εγγύς μέλλον.
 • Μια σημαντική πρόκληση στο NanoExplore θα είναι ο καθορισμός ενός ισχυρού συστήματος παρακολούθησης ικανό να παρακολουθεί τις σχετικές παραμέτρους, να διακρίνει τα επίπεδα υποβάθρου και να προσδιορίζει λειτουργίες που τροποποιούν την έκθεση.
 • Η προσέγγιση NanoExplore θα εφαρμοστεί σε μελέτες περιπτώσεων στην κοινότητα της Βαλένθια. Οι επιχειρήσεις που παράγουν ή/και χρησιμοποιούν ΕΝΜ θα ειδοποιηθούν για να καθορίσουν ένα κατάλληλο σχέδιο εφαρμογής.
 • Το NanoExplore θα δημιουργήσει νέα δεδομένα σχετικά με τη συγκέντρωση σωματιδίων που συλλέγονται από τη ζώνη αναπνοής σωματιδίων (PBZ), υποστηρίζοντας την παρακολούθηση της υγείας.

Η GET ανέλαβε την ανάπτυξη της υβριδικής, web-based, multitenant πλατφόρμας του Life NanoExplore. Τα αποτελέσματα ήταν:

 1. Η ανάπτυξη μιας ευφυούς περιβαλλοντικής υβριδικής διαδικτυακής πλατφόρμας που συλλέγει δεδομένα από διαφορετικούς αισθητήρες, κανονικοποιεί, επεξεργάζεται και αναλύει τα δεδομένα τους.
 2. Παροχή μιας multitenant πλατφόρμας που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί από άλλα περιβαλλοντικά έργα που θέτουν ένα βιομηχανικό πρότυπο για τη συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία των διαφόρων δεδομένων ΕΝΜ.
 3. Δίνεται η δυνατότητα σε διάφορα περιβαλλοντικά έργα και ενδιαφερόμενα μέρη για ασφαλή αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση και κοινή χρήση δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα, ορισμένα από τα δεδομένα μπορούν να καθίστανται διαθέσιμα στο κοινό.

 

 

SPACE 4.0 - Space Technologies and Applications 4.0

Η GET συμμετέχει στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο “SPACE 4.0 – Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές 4.0”. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» 2014-2020 – Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ -2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις».

Η «έξυπνη» συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση και ανάλυση δορυφορικών δεδομένων ωφέλιμου φορτίου είτε εν πτήση, είτε στη γη, με τη χρήση συνδυασμού σύγχρονων διαστημικών τεχνολογιών με καινοτόμες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, προσφέρει νέες ευκαιρίες και δυνατότητες, αλλά συγχρόνως και προκλήσεις. Οι προκλήσεις εντοπίζονται στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών που ενισχύουν σημαντικούς κλάδους της οικονομίας (όπως η Έξυπνη Γεωργία, οι Μεταφορές, το Περιβάλλον και οι Δορυφορικές Επικοινωνίες), αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και τη συνεργατικότητα των επιχειρήσεων, και ενισχύουν την καινοτομία και εξωστρέφεια, ειδικά σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.

Το έργο SPACE 4.0 εστιάζει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων και τεχνολογικά προηγμένων και καινοτόμων διαστημικών εφαρμογών και υπηρεσιών. Συνοπτικά, το έργο στοχεύει:

 1. Στην ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος παρακολούθησης και μοντελοποίησης ατμοσφαιρικών ρύπων. Το σύστημα θα αναπτυχθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση του μεγάλου όγκου των δεδομένων παρατήρησης της Γης, της ποικιλομορφίας των πηγών δεδομένων και μορφότυπων καθώς και της ανάγκης για εξειδικευμένα εργαλεία για την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων αλλά και των υποστηρικτικών in-situ μετρήσεων. 
 2. Στην ανάπτυξη ολοκληρωμένης αλυσίδας αλγορίθμων και μεθόδων για τη μείωση της ποσότητας, τη βελτίωση της ποιότητας και διάθεσης δορυφορικών δεδομένων ωφέλιμου φορτίου με χρήση διαστημικών τεχνολογιών (on-board data reduction και geolocation), αλλά και ακρίβειας των αποτελεσμάτων Παρατήρησης Γης στο σταθμό εδάφους, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την παρακολούθηση και διαχείριση ασφάλειας λιμένων.
 3. Στη δημιουργία μιας πληροφοριακής πλατφόρμας διασύνδεσης έξυπνων υποδομών σε υποδομή νέφους που θα διαχειρίζεται δορυφορικά δεδομένα ωφέλιμου φορτίου.
 4. Στην ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης αειφόρου γεωργίας μέσω παρακολούθησης παραμέτρων καλλιεργειών από συστοιχίες UAV και διαθέσιμα δορυφορικά δεδομένα υπερυψηλής ανάλυσης.

Η GET σε συνεργασία με τη SPACE HELLAS, και έχοντας ως υπεργολάβο τον Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι αρμόδιες για την ανάπτυξη του καινοτόμου συστήματος παρακολούθησης και μοντελοποίησης ατμοσφαιρικών ρύπων.

Το έργο στηρίζει το όραμα του si-Cluster για την ανάπτυξη και διατήρηση ενός Cluster Διεθνούς Εμβέλειας και Παγκοσμίου Κύρους στον τομέα των Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών. Βασικός στόχος του si-Cluster, και μέσω της υλοποίησης του έργου, είναι η προσέλκυση σημαντικής ερευνητικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα και η ανάπτυξη ερευνητικής και βιομηχανικής αριστείας σε συγκεκριμένα πεδία των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών, στα οποία η Ελλάδα έχει αναδείξει συγκριτικό πλεονέκτημα.

Το Έργο SPACE 4.0  υλοποιείται από το συνεργατικό σχήμα των παρακάτω δέκα (10) εταίρων / επιχειρήσεων :

 • Space Hellas S.A. – Coordinator
 • Geospatial Enabling Technologies
 • Geosystems Hellas A.E.
 • Satways
 • Heron Engineering
 • Planetek Hellas
 • Softcom International
 • Terra Spatium
 • Άξιον Αγροτική – Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
 • Μαπ Μελετητική Ε.Π.Ε

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: ΓΓ2CL-0343669).