Στην GETκατακυρώθηκε ο διαγωνισμός που διενήργησε ο Δήμος Χανίων με τίτλο: 2.5 «Νέες Υπηρεσίες προς τους πολίτες μέσω του Δημοτικού GIS» στο πλαίσιο της Α/Α2 Σύμβασης «Δράσεις  έξυπνης πόλης στους τομείς Βιώσιμης Κινητικότητας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Χανίων» του έργου (Subproject) ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ – Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον».

Η έως σήμερα επιτυχημένη λειτουργία της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (Υ.Γε.Π) (Spatial Data Infrastructure – SDI) Δήμου Χανίων gis.chania.gr, ανέδειξε τη δυναμική που προσφέρει  η χρήση νέων τεχνολογιών και ανοικτών προτύπων, αλλά και την αναγκαιότητα εμπλουτισμού του συστήματος με νέες πληροφορίες και λειτουργίες. Η παρούσα υγειονομική κρίση και η αυξημένη ανάγκη για περιορισμό της δια ζώσης επικοινωνίας και την παροχή υπηρεσιών από απόσταση, οδήγησε στην αύξηση των απαιτήσεων των προσφερόμενων από την Υποδομή δεδομένων και λειτουργιών.

Η μέχρι σήμερα λειτουργία της Υ.Γε.Π. του Δήμου Χανίων, σε συνδυασμό με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του, έχουν αναδείξει την αναγκαιότητα της ενδυνάμωσης της προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  1. Της συστηματικής ενημέρωσης της και τον περαιτέρω εμπλουτισμό της με νέα σύνολα δεδομένων με στόχο την εδραίωση της ως ενεργό και αξιόπιστο κόμβο πληροφόρησης, για διευκόλυνση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου και κατ’ επέκταση για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων (επαγγελματιών και πολιτών).
  2. Της ανάπτυξης διασύνδεσης της Υ.Γε.Π. μέσω εργαλείων προγραμματιστικής διεπαφής εφαρμογών (API) με άλλα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιεί ο Δήμος. Η δημιουργία των  APIs αποτελεί οριζόντιο σύστημα που εξυπηρετεί όλους τους τομείς και τα τμήματα του Δήμου.
  3. Της ανάπτυξης Πύλης Ανοικτών Δεδομένων προκειμένου να καταστούν όλα τα δημόσια δεδομένα του Δήμου Χανίων, ελεύθερα και διαθέσιμα για τον καθένα, χωρίς περιορισμούς δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, και με χρήση ανοιχτών, δομημένων και μηχανικά αναγνώσιμων προτύπων.

Η υλοποίηση της δράσης- έργου «Νέες Υπηρεσίες προς τους πολίτες μέσω του Δημοτικού GIS», η ανάπτυξη της οποίας θα βασίζεται στη χρήση και παραμετροποίηση λογισμικών ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα), καθώς και στην ανάπτυξη ιδιοποιημένων εφαρμογών, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την υφιστάμενη υποδομή Υ.Γε.Π του Δήμου Χανίων, περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες που περιγράφονται αναλυτικά ακολούθως:

  • Μελέτη Εφαρμογής
  • Εμπλουτισμός της Υφιστάμενης Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (Υ.Γε.Π) με νέα Δεδομένα
  • Ανάπτυξη νέας εφαρμογής διάχυσης δεδομένων και Δημιουργίας Αυτοματοποιημένων Βεβαιώσεων προς Πολίτες και Επαγγελματίες
  • Ανάπτυξη Πύλης Ανοικτών Δεδομένων (DashBoard) και Διάχυσης Όλων των Δεδομένων των επιμέρους Υποσυστημάτων
  • Ανάπτυξη Διασύνδεσης της Υ.Γε.Π. μέσω Εργαλείων Προγραμματιστικής Διεπαφής Εφαρμογών (APIs) με άλλες Εφαρμογές Πληροφορικής που χρησιμοποιεί ο Δήμος Χανίων
  • Υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης