Πιστοποιήσεις

Η GET διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO 9001. Είναι πιστοποιημένη από το 2010 εφαρμόζοντας τα πρότυπα του ISO 9001 στις καθημερινές της λειτουργίες και εξασφαλίζοντας τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα ποιότητας στις υπηρεσίες που παρέχει, το λογισμικό που αναπτύσσει (π.χ. GETSDI Portal) αλλά και τις υπηρεσίες απομακρυσμένης φιλοξενίας υποδομών, εφαρμογών και δεδομένων που προσφέρει. Η GET είναι πιστοποιημένη από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. (EUROCERT)

Η GET διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO 27001. Το εν λόγω Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών αποτελεί τη βάση συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) (EE)679/2016, ενώ παράλληλα αποδεικνύει ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι για την ασφάλεια της πληροφορίας πραγματοποιούνται και εφαρμόζονται η σχετική νομοθεσία και οι κανονισμοί. Η GET είναι πιστοποιημένη από τον Φορέα Πιστοποίησης AXIA CERT.

Ιδιότητες ως Μέλη

H Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιρειών Τηλεπισκόπησης (European Association of Remote Sensing Companies (EARSC)) έχει ως αποστολή της να ενισχύσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα Παρατήρησης Γης. Τα μέλη του EARSC είναι επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες στη συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά με την αξιοποίηση των δεδομένων Παρατήρησης Γης. Οι κύριες δραστηριότητές τους είναι η λήψη και παροχή δεδομένων από δορυφόρους ή εναέριες πλατφόρμες και/ή ανάπτυξη προϊόντων Γεωπληροφορικής κατάλληλων και προσβάσιμων για τους πελάτες τους.
To si-Cluster είναι δυναμικό και σταθερά αναπτυσσόμενο βιομηχανικό cluster καινοτομίας στην Ελλάδα στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών. Η GET συνδράμει στην αποστολή του si-Cluster με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικών & λύσεων διαχείρισης και διάχυσης ανοικτών δεδομένων, καθώς επίσης και με την ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται στην αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων με τεχνολογίες ανοικτών προτύπων και λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ.
Αναγνωρίζοντας την σημασία του τομέα του Διαστήματος και των εφαρμογών της για πλήθος τομέων της οικονομίας και της κοινωνίας η ΕΒΙΔΙΤΕ στοχεύει στην μεγιστοποίηση της Ελληνικής Βιομηχανικής συμμετοχής σε ένα τεράστιο διαστημικό πρόγραμμα τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκου Οργανισμού Διαστήματος, συμβάλλοντας έτσι στην βιομηχανική και ερευνητική ανάπτυξη της χώρας με την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και προϊόντων.

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας Disaster Resilience Innovation Cluster – Defkalion (DRIC Defkalion) αποτελεί την πρώτη συντονισμένη, διεπιστημονική και καινοτομική συνεργατική δράση στην Ελλάδα στο κρίσιμο πεδίο της προστασίας από τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Στόχος του DRIC Defkalion είναι η συσπείρωση υπό την ίδια ομπρέλα επιχειρησιακών φορέων, ερευνητικών οργανισμών και τεχνολογικών επιχειρήσεων που ενεργοποιούνται στον κλάδο της Προστασίας και Ασφάλειας Περιβαλλοντικών Κινδύνων και της Βιώσιμης Ανάπτυξης για την προώθηση στην αγορά καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και ερευνητικών αποτελεσμάτων με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση των προσπαθειών αποτελεσματικής διαχείρισης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, περιβαλλοντικών κρίσεων και έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας για ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον και την επίτευξη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.

Ενδιαφέρεστε να συνεργαστούμε;