Περιβάλλον

Επιδιώκουμε την «κεντρική τακτοποίηση» κάθε μορφής περιβαλλοντικής πληροφορίας που σχετίζεται με τη θέση, την απόκτηση κοινής επιχειρησιακής εικόνας, την υποστήριξη λήψης αποφάσεων μέσω αυτής, αλλά και την διαλειτουργικότητα με άλλους φορείς. Αποδομούμε τις νησίδες και τους απομονωμένους πυλώνες συνθέτοντας μία ενιαία χωρικά ενεργοποιημένη πηγή περιβαλλοντικής πληροφορίας.

Συνδυάζουμε πολλαπλές πηγές δεδομένων, όπως αισθητήρες, δορυφορικά δεδομένα, βάσεις δεδομένων, μοντέλα μελέτης περιβαλλοντικών φαινομένων, άλλα συστήματα / Scada, σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας.

Τομείς Αγοράς

Θέλετε να δείτε πώς οι παραπάνω λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν στον οργανισμό σας;