Παρατήρηση Γης

Η ενασχόληση μας με τον  τομέα της Παρατήρησης της Γης (Earth Observation) αποσκοπεί στην βέλτιστη διαχείριση των δορυφορικών δεδομένων μέσω σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών αλλά και την αξιοποίηση τους σε κάθετες εφαρμογές στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης (Artificial Intelligence and Machine Learning), των εφαρμογών που βασίζονται στη δορυφορική διαφορική συμβολομετρία (Interferometric Synthetic Aperture Radar) καθώς και της περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
Αξιοποιούμε το πρόγραμμα Copernicus που παρέχει ελεύθερη  πρόσβαση στα δορυφορικά δεδομένα Sentinel καθώς και πολλά άλλα εξειδικευμένα προϊόντα που καθιστούν δυνατή τη συνεχή και διαχρονική παρακολούθηση του φυσικού οικοσυστήματος (γη – θάλασσα – ατμόσφαιρα) ενώ παράλληλα παρέχουμε πρόσβαση και σε δεδομένα προερχόμενα από εμπορικούς δορυφόρους εάν τα ελεύθερα δεδομένα δεν καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της εφαρμογής.

Στον τομέα της ανάπτυξης λύσεων για την βέλτιστη διαχείριση των δορυφορικών δεδομένων μέσω σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών αλλά και την αξιοποίηση τους σε κάθετες εφαρμογές παρέχουμε τη συνδρομητική υπηρεσία GETOpenData (www.getopendata.gr) . Η Υπηρεσία GETOpenData βασίζεται στη βραβευμένη πλατφόρμα Sentinel-Hub της Sinergise που καθιστά δυνατή την άμεση αξιοποίηση των δορυφορικών δεδομένων Sentinel με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών βασισμένες στα πρότυπα του OGC (θέαση, τηλεφόρτωση). Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτά χρησιμοποιώντας της υπηρεσίες WMS και WCS, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν σε οποιοδήποτε λογισμικό GIS ή από το ΕΛΛΑΚ εργαλείο διαδικτυακής διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων GET SDI Portal,  που αναπτύσσουμε.
Στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης (Artificial Intelligence and Machine Learning), αξιοποιούμε το τεράστιο όγκο των ελεύθερα διαθέσιμων δορυφορικών δεδομένων Sentinel  του συστήματος Copernicus που καθημερινά συλλέγονται, για την επίλυση προβλημάτων που απαιτούν εξαιρετικά μεγάλο όγκο και χρόνο επεξεργασίας από τον άνθρωπο που μπορεί να επιτευχθεί από  «μηχανική» υποστήριξη. Η λύση  παρέχει μαζικά τη δυνατότητα εντοπισμού αλλαγών χρήσης σε διαχρονικές σειρές μεγάλου όγκου δορυφορικών εικόνων (π.χ. Sentinel 2), με εξαιρετικά απλό, αποτελεσματικό και πετυχημένο τρόπο. Το  αποτέλεσμα της ανάλυσης το διαχέουμε μέσω σύγχρονων εργαλείων διαδικτυακής χαρτογραφίας   ακολουθώντας τα πρότυπα και την μεθοδολογία που επιτάσσουν οι οδηγίες Inspire & PSI οδηγώντας στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο μέσω σύγχρονων εργαλείων (dashboards).
Στον τομέα της δορυφορικής διαφορικής συμβολομετρίας (Interferometric Synthetic Aperture Radar) αξιοποιούμε τα ελεύθερα διαθέσιμα δεδομένα Sentinel 1 αλλά και εμπορικά δεδομένα εάν απαιτηθεί προκειμένου να παρακολουθήσουμε ιστορικά τη διαχρονική μετατόπιση περιοχών της φυσικής γήινης επιφάνειας αλλά και σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την παρακολούθηση εξέλιξης φαινομένων. Η λύση στοχεύει στην παρακολούθηση περιοχών  που  παρατηρούνται φυσικές μετατοπίσεις -παραμορφώσεις αλλά και σε σημαντικά έργα υποδομών που χρήζουν συστηματικής παρακολούθησης (ορυχεία, σήραγγες, αγωγοί).
Στον τομέα της περιβαλλοντικής παρακολούθησης  (γη – θάλασσα – ατμόσφαιρα)  χρησιμοποιούνται δορυφορικά δεδομένα Sentinel αλλά και έτοιμα διαδικτυακά  προϊόντα προερχόμενα από το σύστημα Copernicus. Η συνεχής διάθεση καινούριων δεδομένων (π.χ. Sentinel 5P) παρέχει δυνατότητες παρατήρησης μέσης κλίμακας σε τομείς που άμεσα σχετίζονται με την αξιολόγηση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών αλλά και της μελέτης της ατμόσφαιρας. Τα νέα αυτά προϊόντα  δίνουν γενική εικόνα της εξέλιξης των φαινομένων που δεν ήταν  δυνατή να προκύψει έως τώρα από μεμονωμένες μετρήσεις ή παρατηρήσεις.  Η διάχυση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας των δορυφορικών δεδομένων, των έτοιμων προϊόντων αλλά και των αρχικών δεδομένων πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας GETOpenData καθώς και του εργαλείου διαδικτυακής διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων GET SDI Portal

Τομείς Αγοράς

Σχετικά Έργα

«Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Περιβαλλοντικών Δεδομένων» για την Υποστήριξη της Πράξης «Πιλοτικός Μηχανισμός Ενημέρωσης, Πρόληψης, Διαχείρισης και Ευαισθητοποίησης, για τους Κίνδυνους που Απορρέουν από την Κλιματική Αλλαγή στο Αστικό Περιβάλλον του Πειραιά»

«Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Περιβαλλοντικών Δεδομένων» για την Υποστήριξη της Πράξης «Πιλοτικός Μηχανισμός Ενημέρωσης, Πρόληψης, Διαχείρισης και Ευαισθητοποίησης, για τους Κίνδυνους που Απορρέουν από την Κλιματική Αλλαγή στο Αστικό Περιβάλλον του Πειραιά»

Εφαρμογή Εντοπισμού Παραμορφώσεων Αστικού Ιστού μέσω Διαφορικής Συμβολομετρίας  – Περιφέρεια Αττικής

Εφαρμογή Εντοπισμού Παραμορφώσεων Αστικού Ιστού μέσω Διαφορικής Συμβολομετρίας – Περιφέρεια Αττικής

Εφαρμογή Παρακολούθησης Έργων Υποδομής και Διαχρονικής Εξέλιξης τους – Περιφέρεια Κρήτης

Εφαρμογή Παρακολούθησης Έργων Υποδομής και Διαχρονικής Εξέλιξης τους – Περιφέρεια Κρήτης

Εφαρμογή Μέτρησης Περιβαλλοντικών Δεικτών μέσω Τηλεπισκόπησης – Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο Δήμου Αγρινίου

Εφαρμογή Μέτρησης Περιβαλλοντικών Δεικτών μέσω Τηλεπισκόπησης – Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο Δήμου Αγρινίου

Εφαρμογή Καταγραφής και Συντήρησης Αστικού Πρασίνου – Παρατηρητήριο Αστικού Πρασίνου Δήμου Θεσσαλονίκης

Εφαρμογή Καταγραφής και Συντήρησης Αστικού Πρασίνου – Παρατηρητήριο Αστικού Πρασίνου Δήμου Θεσσαλονίκης

Εφαρμογή Καταγραφής Παράκτιας Ρύπανσης – Νήσος Ρήνεια Δήμου Μυκόνου

Εφαρμογή Καταγραφής Παράκτιας Ρύπανσης – Νήσος Ρήνεια Δήμου Μυκόνου

Προγνωστικό Σύστημα Αστικής Θερμικής Νησίδας – Ερευνητικό Έργο LifeAsti

Προγνωστικό Σύστημα Αστικής Θερμικής Νησίδας – Ερευνητικό Έργο LifeAsti

Θέλετε να δείτε πώς οι παραπάνω λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν στον οργανισμό σας;