Γεωπληροφορική

Επιδιώκουμε την «κεντρική τακτοποίηση» κάθε μορφής πληροφορίας που σχετίζεται με τη θέση, την απόκτηση κοινής επιχειρησιακής εικόνας και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων μέσω αυτής, τη βελτίωση καθημερινών αναγκών του πολίτη και του επαγγελματία μέσω διάφανων διαδικτυακών υπηρεσιών και τη διαλειτουργικότητα με άλλους φορείς. Αποδομούμε τις νησίδες και τους απομονωμένους πυλώνες, συνθέτοντας μία ενιαία χωρικά ενεργοποιημένη πηγή πληροφορίας.

Υλοποιούμε με διάφορες τεχνολογίες (ΕΛ/ΛΑΚ, εμπορικό λογισμικό) «οριζόντιες» Υποδομές Γεωχωρικών Πληροφοριών – ΥΓΕΠ (Spatial Data Infrastructures) σύμφωνα με την Οδηγία Inspire. Οι υποδομές αυτές τροφοδοτούν  εξειδικευμένες «κάθετες» εφαρμογές για συγκεκριμένες αγορές. Αξιοποιούμε ανοικτά πρότυπα (OGC) και δεδομένα και προσφέρουμε ευέλικτους τρόπους πρόσβασης (SaaS).

Τομείς Αγοράς

Θέλετε να δείτε πώς οι παραπάνω λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν στον οργανισμό σας;