Η ένωση των εταιρειών D-WASTE και GET, ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του έργου «Επικαιροποίηση και παρακολούθηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας WASTEATLAS για την απεικόνιση και παρακολούθηση των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων» της πράξης με τίτλο : «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων» με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η αναβάθμιση και επέκταση των δυνατοτήτων του Ελληνικού Άτλαντα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΑΔΣΑ). Η παροχή συγκεντρωτικών στοιχείων, η εξοικονόμηση χρόνου κατά την αναζήτηση και παρουσίαση στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αποτελούν βασικά οφέλη από τη λειτουργία του ΕΑΔΣΑ. Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε απαραίτητη η επικαιροποίηση των στοιχείων, η επέκταση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του συστήματος και η ανάπτυξη νέων λειτουργιών.

Με την υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου, παρέχεται κοινή επιχειρησιακή εικόνα στα στελέχη του ΥΠΕΝ,  διασύνδεση με άλλες υφιστάμενες βάσεις δεδομένων (π.χ. ΗΜΑ) αλλά και  διαφανής διάθεση επικαιροποιημένων δεδομένων σε κοινό, επαγγελματίες και φορείς. Με το αναβαθμισμένο σύστημα σε πλήρη λειτουργία έχουν αυτοματοποιηθεί οι διαδικασίες διάθεσης στοιχείων στους ενδιαφερόμενους, παρέχοντας σύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που επιταχύνουν τις διαδικασίες και εξασφαλίζουν διαφάνεια.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Φορέας έχει στη διάθεσή του ένα σύγχρονο σύστημα, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση πόρων, καθώς αξιοποιούνται ώριμες και αξιόπιστες τεχνολογίες ανοικτού κώδικα.