Η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES ΕΠΕ (εφεξής GET), (www.getmap.eu), ανακοινώνει ότι κατά το διάστημα από 01/04/2022 έως 31/12/2023, θα πραγματοποιήσει με ειδικώς εξοπλισμένο εταιρικό όχημα, που θα φέρει ευδιάκριτα γνωρίσματα της εταιρείας μας και θα οδηγείται από εκπαιδευμένο χειριστή, εργασίες δοκιμαστικής χρήσης του συστήματος καταγραφής δεδομένων Mobile Mapping TRIMBLE MX7, τοποθετημένο στην οροφή του ως άνω εταιρικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας YNY 8299, στην περιοχή της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων, Πελοποννήσου και Βορείου Ελλάδος. Το σύστημα καταγράφει πέντε μεμονωμένες εικόνες, ανά θέση εγγραφής. Αυτές οι μεμονωμένες εικόνες δημιουργούν μία πανοραμική εικόνα ανά θέση λήψης. Αφού ολοκληρωθεί ο ποιοτικός έλεγχος τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν, τηρώντας το απολύτως αναγκαίο μέτρο, από μόνιμο προσωπικό της Εταιρείας συμμορφούμενο με τους κανόνες του ΓΚΠΔ για την διακρίβωση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων και την μελέτη διαφορετικών τρόπων εξαγωγής και νόμιμης διαχείρισης της πληροφορίας.

Σκοπός της φωτογράφισης, που έχει ως νόμιμη βάση το άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση στ΄ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) 2016/679/ΕΚ και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της νόμιμης δραστηριότητας της Εταιρείας μας, είναι η χαρτογράφηση και καλύτερη κατανόηση του ολοένα πιο περίπλοκου και ταχέως μεταβαλλόμενου εξωτερικού περιβάλλοντος. Η διαφανής, ακριβής και πλήρης χαρτογράφηση του εξωτερικού χώρου, η οποία περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο, είναι απαραίτητη αφενός για την αναβάθμιση των υπηρεσιών μας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αποδεκτών των υπηρεσιών μας, ιδιωτικών και δημόσιων φορέων και αφετέρου για την προσφορά ποιοτικών λύσεων σε τρέχοντα θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή (π.χ. η ποσότητα πρασίνου σε αστικές περιοχές), τη κινητικότητα (π.χ. εγκαταστάσεις στάθμευσης για ηλεκτρικά οχήματα), τη βιωσιμότητα (π.χ. τύπος κτιρίων και χώροι πρασίνου) και την ασφάλεια (π.χ. οδοί διαφυγής σε περίπτωση φυσικών φαινομένων και καταστροφών).

Η GET αναγνωρίζει και σέβεται απολύτως την σημασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία χειρίζεται στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, και για το λόγο αυτό έχει προσαρμόσει απόλυτα την πολιτική της στις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και του ν. 4624/2019, με τους οποίους συμμορφώνεται πιστά, τηρώντας ενδεδειγμένα και πρόσφορα τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου 15 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) 2016/679/ΕΚ στα ευρισκόμενα στο πρωτογενές υλικό προσωπικά του δεδομένα (φωτογραφίες) καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης του άρθρου 21 του ΓΚΠΔ σύμφωνα με το οποίο μπορεί να ζητήσει την αφαίρεσή τους (τα δεδομένα διαγράφονται). Τα πρωτογενή δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, θα γίνεται δε αποκλειστικά και αυστηρά νόμιμη χρήση τους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας (παραπομπή σε στοιχεία επικοινωνίας) και με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας Γαβριήλ Μαυρέλλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] ή τηλεφωνικά στο +30 210 6663970