Η GET συμμετέχει ως υπεργολάβος της εταιρείας NAMA Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ στην υλοποίηση του έργου με αντικείμενο «Υπηρεσίες Συλλογής και αποτύπωσης Γεωαναφερόμενων στοιχείων της αστικής επίπλωσης – περιουσίας, του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής».

Το έργο αφορά στη συλλογή γεωαναφερόμενων στοιχείων της αστικής επίπλωσης – περιουσίας, του οδικού δικτύου της περιφέρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται εντός του εύρους των ορίων ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής, με στόχο την δημιουργία κοινής επιχειρησιακής εικόνας, που θα εξυπηρετεί εσωτερικά τον φορέα αλλά και λοιπούς Δημόσιους φορείς, επαγγελματίες και το κοινό στο πλαίσιο των νόμων 3882/10 και 4305/14 σχετικά με τη διαχείριση και τη διάχυση της πληροφορίας. Τα δεδομένα που θα καταγραφούν θα ενταχθούν σε μία Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών και μια Πύλη Ανοικτών Δεδομένων, οι οποίες θα βασίζονται σε ελεύθερο λογισμικό (λογισμικό ανοικτού κώδικα) και θα διαχέονται μέσω ανοικτών προτύπων. Τα δεδομένα αυτά θα αφορούν σε όλες τις υπερκατασκευές – επίπλωση των οδών, όπως π.χ. κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, πινακίδες, φωτεινοί σηματοδότες, διαγραμμίσεις διαβάσεων πεζών, ράμπες διαβάσεων πεζών, κάδοι απορριμμάτων, φωτιστικά σώματα, παγκάκια, στάσεις ΜΜΜ κλπ. Το δε οδικό δίκτυο έχει μήκος 1.700 χλμ. περίπου.

Το εν λόγω έργο αποτελεί το πρώτο βήμα για την ψηφιακή ωρίμανση της Περιφέρειας σε επίπεδο διάθεσης και διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων, που συνδέονται με την άσκηση επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας. Η υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης λύσης για την διαχείριση στοιχείων του δομημένου περιβάλλοντος, αλλά και την παρακολούθησή τους, μέσα από την Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για την υλοποίηση εφαρμογών έξυπνης πόλης. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών μπορεί να επιτευχθεί η μαζική συλλογή μεγάλου όγκου δεδομένων με μεγάλη ακρίβεια, καθώς και η αποτελεσματική οργάνωσή, οπτικοποίηση και διάχυσή τους.

Η GET στο εν λόγω έργο έχει αναλάβει την Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών /  ΥΓΕΠ και Πύλης Ανοικτών Δεδομένων / ΠΑΔ του έργου και συγκεκριμένα για τις εξής ενότητες:

  1. Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών /  ΥΓΕΠ
  2. Έλεγχος Συμμόρφωσης των δεδομένων με την Οδηγία INSPIRE
  3. Εισαγωγή δεδομένων στην βάση δεδομένων και ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών
  4. Παραγωγή Μεταδεδομένων
  5. Διασύνδεση και μετάπτωση στην υφιστάμενη ΥΓεΠ Και Πύλη Ανοικτών Δεδομένων /ΠΑΔ
  6. Εκπαίδευση προσωπικού