Η GET ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τη χρήση σύγχρονων αισθητήρων IoT για το Δήμο Θέρμης. Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο ανέλαβε την εγκατάσταση και την παρακολούθηση της λειτουργίας 25 σταθμών μέτρησης της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων (PM 1, PM 2.5, PM 10) αναπτύχθηκε η πληροφοριακή υποδομή για την επιχειρησιακή και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των επιπέδων ρύπανσης. Η εγκατάσταση και η λειτουργία ενός πυκνού δικτύου αισθητήρων επιτρέπει την παρακολούθηση της ρύπανσης σε κάθε οικισμού του Δήμου Θέρμης, ακόμα και σε επίπεδο γειτονιάς, ή σε θέσεις με ιδιαίτερη σημασία όπως σχολεία και χώροι συγκέντρωσης του κοινού.

Η διαδικτυακή εφαρμογή (http://app.thermiair.gr/ , http://www.thermiair.gr/ ) καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της χρονικής και χωρικής διακύμανσης της συγκέντρωσης των σωματιδίων με απλό και κατανοητό τρόπο, ακόμα και από τον απλό, μη ειδικό χρήστη.

Ο πίνακας ελέγχου (dashboard) παρουσιάζει τις πλέον πρόσφατες (πραγματικού χρόνου) μετρήσεις, σε όλους τους σταθμούς του δικτύου. Η εφαρμογή μιας απλής χρωματικής κλίμακας και ο υπολογισμός ενός δείκτη ποιότητας του αέρα, βοηθάει στην κατανόηση του μεγέθους του προβλήματος.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει ο χάρτης ρύπανσης, στον οποίο εμφανίζονται οι θέσεις των σταθμών μέτρησης καθώς και η χωρική διακύμανση της συγκέντρωσης.

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης και της αναλυτικής χρονικής διακύμανση της ρύπανσης σε κάθε σταθμό και για κάθε μετρούμενη / υπολογιζόμενη παράμετρο:

Επιπλέον, για κάθε σταθμό υπολογίζονται στατιστικά στοιχεία όπως η ημερήσια και η εβδομαδιαία διακύμανση ή ο αριθμός των υπερβάσεων των ορίων:

Τέλος, το σύστημα παρουσιάζει και τις προβλέψεις των επιπέδων ρύπανσης (PM 2.5, PM 10, NO, NO2, CO, O3, SO2, NH3), όπως αυτές παρέχονται από το CAMS του συστήματος Copernicus.