Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Σκοπός του Φορέα Διαχείρισης είναι η διοίκηση και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, εκβολών και κάτω ρου ποταμών Αχελώου και Ευήνου και Εχινάδων νήσων.

Παράλληλα με την προστασία των οικοσυστημάτων ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων είναι προσανατολισμένος στην ανάδειξη των περιβαλλοντικών αξιών της περιοχής, και στη δημιουργία των καλύτερων δυνατών προϋποθέσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη που επιζητά η τοπική κοινωνία.

Με βάση τα παραπάνω, ο Φορέας Διαχείρισης έχει ως στόχο την υλοποίηση έργων προστασίας και ανάδειξης της περιοχής, την παρακολούθηση των παραγόντων ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος και είναι υπεύθυνος για γνωμοδοτήσεις δραστηριοτήτων, έργων κλπ. Επίσης, αναπτύσσει δράσεις ενημέρωσης. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ένα «Ολοκληρωμένο Σύστημα Γεωχωρικών δεδομένων» μέσω της Δημιουργίας Πύλης Ανοικτών Δεδομένων (ΠΑΔ) και Γεωβάσης Περιβαλλοντικών Πληροφοριών (ΓΠΠ) με χρήση ανοικτού λογισμικού, που θα αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο για τον Φ/Δ. καθώς μέσω αυτών θα μπορεί να έχει την πλήρη εικόνα της περιοχής αρμοδιότητάς του με σκοπό τον ορθότερο – αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των δράσεων/παρεμβάσεών του Φ/Δ. H λύση θα  ενσωματώνει δορυφορικά δεδομένα Sentinel 1,2,3, διαθέσιμα υπό την μορφή OGC webservices ικανά να υποστηρίξουν την παρακολούθηση του περιβάλλοντος.