Ο Δήμος Χαλανδρίου, όντας μακροχρόνιος πελάτης της GET, έχει αποκτήσει μια ολοκληρωμένη γεωπληροφοριακή υποδομή βασισμένη σε τεχνολογία ανοικτού κώδικα. Η υποδομή φιλοξενεί πλήθος γεωχωρικών δεδομένων, αλλά εξυπηρετεί λειτουργίες του Δήμου σε επιχειρησιακό επίπεδο (π.χ. αναζήτηση νομοθεσίας, πρωτότυπων τεκμηρίων, χορήγηση στοιχείων) που αφορούν κατά κύριο λόγο σε πολεοδομικές πληροφορίες.

Με δεδομένη τη θετική ανταπόκριση των εσωτερικών χρηστών (στελέχη του Δήμου), την αποδεδειγμένη εξοικονόμηση χρόνου, κατά την τεκμηρίωση του υφιστάμενου πολεοδομικού καθεστώτος, αλλά και των εξωτερικών χρηστών (π.χ. υπηρεσίες Δόμησης μηχανικοί στους οποίους επιδεικνύεται η λειτουργία στις επί τόπου επισκέψεις, δημότες) κρίθηκε σκόπιμη η επέκταση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του συστήματος, με ένα νέο έργο από την GET. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, η GET θα εμπλουτίσει την υποδομή με νέα σύνολα δεδομένων που αφορούν σε ψηφιακά γεωαναφερμένα δεδομένα (Μελέτη Ρεματιάς, Πολεοδομικές Μελέτες υπό εξέλιξη/ στοιχεία Δικαστικών Αποφάσεων, δεδομένα αρίθμησης οδών καθώς και δεδομένα πράξεων αναλογισμού), συμπληρώνοντας το αρχειακό υλικό του Δήμου με πολύ σημαντικά δεδομένα. Επιπρόσθετα, με δεδομένη την ωριμότητα του συστήματος και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στους εσωτερικούς χρήστες του συστήματος, θα αναπτυχθούν εφαρμογές μέσω των οποίων θα είναι εφικτή η αυτοματοποιημένη έκδοση έντυπου βεβαίωσης αρίθμησης οδού/ η καταχώριση στοιχείων και συνοδευτικών τεκμηριωτικών εγγράφων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), καθώς και η εισαγωγή δεδομένων προερχόμενων από την εφαρμογή του ΤΕΕ. Ακόμη, θα ολοκληρωθεί η καταγραφή και η ανάπτυξη φωτογραφικού υποβάθρου αναφοράς για το υπόλοιπο του οδικού δικτύου του Δήμου. Τέλος, θα παρασχεθούν υπηρεσίες επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης.