Η GET ανέλαβε την ανάπτυξη της Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Περιβαλλοντικών Δεδομένων» για τον Δήμο του Πειραιά.

Σκοπός της παρούσας υπηρεσίας είναι η υποστήριξη του Μηχανισμού για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τις δράσεις, τα μέτρα, τα μελλοντικά εργαλεία και την υλοποίηση του Σχεδίου προσαρμογής για το έργο «Πιλοτικός Μηχανισμός, Ενημέρωσης, Πρόληψης, Διαχείρισης και Ευαισθητοποίησης Κλιματικών Κινδύνων στο Αστικό Περιβάλλον του Πειραιά».

Αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι η ανάπτυξη διαδικτυακών χαρτογραφικών εφαρμογών και λογισμικών ανοιχτού κώδικα που καλύπτουν την υποστήριξη των μελετών και τη διάχυση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων που παράγει ο «πιλοτικός μηχανισμός», καθώς και των διαδικτυακών εργαλείων για τη διαβούλευση με κοινό, φορείς και ειδικούς

Η παρεχόμενη υπηρεσία περιλαμβάνει τις τρεις επιμέρους εφαρμογές προς υλοποίηση:

  • Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, αποθετήριο ψηφιακών γεωαναφερμένων γεωχωρικών δεδομένων που αφορούν την κλιματική αλλαγή
  • Σύστημα Παρακολούθησης του περιβάλλοντος με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων σχεδόν πραγματικού χρόνου SENTINEL 2, LANDSAT
  • Ενημερωτική Πύλη για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.