Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ανακοίνωσε πρόσφατα την απόκτηση Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών, ένα έργο το οποίο υλοποίησε με επιτυχία η GET.

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έχει θέσει ως προτεραιότητα και βασικό άξονα του σχεδιασμού του, τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στο πλαίσιο αυτό, επενδύει διαρκώς σε ψηφιακές τεχνολογίες, που διευκολύνουν την καθημερινότητα των Δημοτών, βελτιώνουν τη διοικητική του ικανότητα και υπηρετούν τη διαφάνεια και την εξωστρέφεια.

Πολύ σημαντικό τμήμα των παρεχόμενων από το Δήμο υπηρεσιών αποτελούν η υλοποίηση παρεμβάσεων, η ενημέρωση του κοινού, η χορήγηση στοιχείων, η γνωμοδότηση επί θεμάτων που προϋποθέτουν γνώση του θεσμικού καθεστώτος. Η Τεχνική Υπηρεσία, μεταξύ λοιπών αρμοδιοτήτων, καλείται σε καθημερινή βάση να ανταποκριθεί σε αιτήματα δημοτών και επαγγελματιών, άλλων υπηρεσιών του Δήμου, φορέων της κεντρικής διοίκησης, αλλά και να σχεδιάσει την ανάπτυξη και τις παρεμβάσεις στο νησιωτικό σύμπλεγμα, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφωμένη κατάσταση και τους διαθέσιμους πόρους.

Προκειμένου να ανταπεξέλθει στις αρμοδιότητες αυτές, ο Δήμος έθεσε ως προτεραιότητες:

  • τη μετάβαση στην ψηφιακή διαχείριση,
  • την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας,
  • το συντονισμό και τη βελτίωση των εσωτερικών υπηρεσιακών διαδικασιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η GET ανέπτυξε ένα σύγχρονο γεω-πληροφοριακό σύστημα (GIS) με αντικείμενο τη διαχείριση και διάχυση της διαθέσιμης ψηφιακής χωρικής πληροφορίας. Το σύστημα χρησιμοποιεί αποκλειστικά λογισμικά ανοικτού κώδικα, επιτυγχάνοντας τεράστια εξοικονόμηση πόρων, καθώς το κόστος κτήσης και αναβάθμισης αδειών λογισμικού είναι μηδενικό.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφόρηση αναφορικά με τη χωρική οργάνωση, τις υποδομές, το περιβάλλον. Η υποδομή περιλαμβάνει πάνω από 400 τεκμήρια τα οποία εμπίπτουν σε πλήθος θεματικών κατηγοριών, παρέχοντας πρόσβαση σε γεωχωρικά δεδομένα και πρότυπα αρχεία μελετών. Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Γεωχωρικών Πληροφοριών, η οποία λειτουργεί ως η κύρια διεπαφή των χρηστών με την υποδομή, ενώ οι δυνατότητες θεματικής και λειτουργικής κλιμάκωσης του συστήματος είναι δυνητικά απεριόριστες.

Η εφαρμογή είναι πλέον διαθέσιμη στο κοινό και είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση: https://naxos.getmap.gr/