Το ΕΚ «Αθηνά» συμμετέχει στη σχεδίαση και ανάπτυξη του έργου IRC-HERMES (http://irc-hermes.eu/), με σκοπό τη διάθεση μιας ενιαίας πλατφόρμας για τη στρατηγική διαχείριση κτιρίων οικισμών/περιοχών και την καταγραφή, υποστήριξη, προστασία και ανάδειξη της Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Το έργο στηρίζει στην πρότερη επιτυχημένη υποδομή HERMeS (Europa Nostra Award, 2015) και περιλαμβάνει την καταγραφή και ψηφιοποίηση των κτιρίων/οικισμών υψηλού πολιτισμικού ενδιαφέροντος, την αυτοματοποιημένη προτεραιοποίηση παρεμβάσεων προς τις τοπικές αρχές και την εφαρμογή κοινών γνωρισμάτων πολιτισμικής κληρονομιάς, φυσιογνωμίας και παθολογίας. Το έργο θα προσφέρει ανοικτά δεδομένα καταγραφής κτιρίων/οικισμών, ενιαίες επιτόπιες επιγραφές, εφαρμογή οδηγού/ενημέρωση προς τους επισκέπτες, καθώς και πλατφόρμα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Αντικείμενο του έργου, την υλοποίηση του οποίου έχει αναλάβει η GET, είναι:

  • Υπηρεσίες επέκτασης και τροποποίηση της αρχιτεκτονικής του συστήματος και των σχετικών προδιαγραφών του: Αφορά το σχεδιασμό του πληροφοριακού συστήματος που θα αναπτυχθεί για τη διαχείριση των δεδομένων καταγραφής και αξιολόγησης των κτηρίων που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του έργου.
  • Υπηρεσίες σχεδίασης, ανάπτυξης και επέκτασης τεσσάρων (4) αλγορίθμων για την αυτοματοποιημένη αποτίμηση και προτεραιοποίηση παρεμβάσεων σε κτίρια με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα καταγραφής, καθώς και του κυρίως αλγορίθμου του συστήματος HERMeS που θα αξιοποιηθεί

Ανάπτυξη της διαδικτυακής εφαρμογής IRC-HERMES για την οπτικοποίηση και παροχή υπηρεσιών ανάλυσης του πολιτισμικού αποθέματος κτιρίων/οικισμών: Αφορά στην ανάπτυξη διαδικτυακής χαρτογραφικής εφαρμογής που θα παρουσιάζει τα αποτελέσματα του έργου (καταγραφές αξιόλογων κτιρίων) σε χαρτογραφικά υπόβαθρα.