Η GET υλοποίησε με επιτυχία το έργο για τον «Σχεδιασμό και ανάπτυξη λογισμικού καταγραφής, διαχείρισης και προβολής ιστορικών κτηρίων σε οικισμούς της Περιφέρειας Β. Αιγαίου», για τις ανάγκες του Υποέργου 1 «Ιστορική τεκμηρίωση, καταγραφή και αποτύπωσή μνημείων νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» του έργου «Καταγραφή, διάσωση και ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών και καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ», με κωδικό ΟΠΣ MIS 5030500 ενταγμένο στο Ε.Π. «Βορείου Αιγαίου 2014-2020», που υλοποιεί η Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου υλοποιήθηκε ο σχεδιασμός και η δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου για χρήση των αρμοδίων Υπηρεσιών, στο οποίο ενσωματώθηκαν όλα τα δεδομένα από τις καταγραφές υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο τις Πράξης.

Το εν λόγω ψηφιακό αποθετήριο αποτελεί ένα ψηφιακό σύστημα διαχείρισης και διάσωσης υλικής και άυλης νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο περιλαμβάνει:

  • Εφαρμογή καταγραφής,
  • Γεωβάση δεδομένων,
  • Χαρτογραφική εφαρμογή πληροφοριών και
  • Σειρά αλγορίθμων (ένας για κάθε οικισμό) που εξετάζει την αναγκαιότητα επεμβάσεων (ιεράρχηση) και προτείνει πλάνο διατήρησης/διάσωσης του κάθε οικισμού (στηριζόμενο στην καλή πρακτική του HER.M.E.S στην Ερμούπολη Σύρου – https://hermoupolis.omeka.net/ ).

Παρόλο που η εφαρμογή αναπτύχθηκε για την Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, μέρος του αποθετηρίου σύντομα θα είναι διαθέσιμο και στο κοινό.