Η GET συνεργάζεται με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών για την παραγωγή του απαραίτητου λογισμικού για τις ανάγκες του Ερευνητικού Προγράμματος Emodnet “Ingestion And Safe –Keeping Of Marine Data”.  Η GET υλοποίησε τις εργασίες που αφορούν στην ανάπτυξη τμημάτων του portal για την εισαγωγή δεδομένων από πιστοποιημένους χρήστες σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον. Η υλοποίηση του έργου γίνεται στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «EASME/EMFF/2015/011: EMODnet Ingestion and safe-keeping of marine data» που υλοποιείται από την  ένωση (consortium), στην οποία  το ΕΛΚΕΘΕ συμμετέχει ως επιστημονικός υπεύθυνος. H υλοποίηση του συστήματος που αναπτύσσεται από GET βασίζεται σε ελεύθερα λογισμικά / λογισμικά ανοιχτού κώδικα. Για επιλεγμένα σύνολα δεδομένων του ΕΛΚΕΘΕ αλλά και σύνολα δεδομένων που θα υποβάλλουν πάροχοι από την ελληνική επικράτεια θα αναπτυχθούν υπηρεσίες απεικόνισης (view) και τηλεφόρτωσης (download), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας INSPIRE. H GET θα υποστηρίζει  το ΕΛΚΕΘΕ με αναβαθμίσεις ων τμημάτων του portal με βάση το feedback που θα λαμβάνεται από τους χρήστες.