Η GET ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα ακόμα έργο στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πιο συγκεκριμένα στον Δήμο Ζίτσας.

Ο Δήμος Ζίτσας έχει θέσει ως προτεραιότητα και βασικό άξονα του σχεδιασμού του, τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στο πλαίσιο αυτό, επενδύει διαρκώς σε ψηφιακές τεχνολογίες, που διευκολύνουν την καθημερινότητα των Δημοτών, βελτιώνουν τη διοικητική του ικανότητα και υπηρετούν τη διαφάνεια και την εξωστρέφεια.

Έπειτα από δύο χρόνια λειτουργίας, το γεω-πληροφοριακό σύστημα (GIS) έχει εξυπηρετήσει χιλιάδες χρήστες που το χρησιμοποιούν για να αναζητήσουν και να λάβουν πληροφορίες για τη χωρική οργάνωση του Δήμου, τις υποδομές το περιβάλλον κ.λπ. Ο Δήμος προχώρησε φέτος στην αναβάθμιση του συστήματος, εμπλουτίζοντας το περιεχόμενό του και αναπτύσσοντας νέες υπηρεσίες προς τους δημότες. Πιο αναλυτικά, είναι πλέον διαθέσιμα προς τις Υπηρεσίες του και το κοινό 90 νέα θεματικά επίπεδα που αφορούν σε:

  • γεωτεμάχια κτηματολογίου
  • υποδομές δικτύων
  • κάλυψη γης
  • λατομικές περιοχές
  • ύδατα
  • υψομετρία

Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα μέσω της Πύλης Γεωχωρικών Πληροφοριών, η οποία λειτουργεί ως η κύρια διεπαφή των χρηστών με την υποδομή. Πλέον των βασικών λειτουργιών, οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους τις εφαρμογές εξυπηρέτησης του Πολίτη: Αίτηση Έκδοσης βεβαίωσης εντός/εκτός ορίων οικισμού, Αναγγελία βλάβης ηλεκτροφωτισμού.

Δεδομένης της ωριμότητας του συστήματος και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στους εσωτερικούς χρήστες του συστήματος, αναπτύχθηκαν νέες εφαρμογές μέσω των οποίων καλύπτονται κάθετες ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα αναπτύχθηκε:

  • Εφαρμογή για την εκτύπωση βεβαίωσης για το επιτρεπτό της χρήσης βάσει του ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.
  • Εφαρμογή εκτύπωσης αποσπάσματος του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ), όπου έχει θεσμοθετηθεί.
  • Εφαρμογή διασύνδεσης με e-Άδειες (ΤΕΕ), η οποία επιτρέπει την εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων προερχόμενων από την εφαρμογή του ΤΕΕ.

Οι δυνατότητες θεματικής και λειτουργικής κλιμάκωσης του συστήματος είναι δυνητικά απεριόριστες και ο Δήμος με το συντονισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας επενδύει συστηματικά προς την κατεύθυνση αυτή. Τα στοιχεία που θα συλλέγονται (εργασίες πεδίου, μελέτες κ.λπ.) θα ενημερώνουν το σύστημα, με στόχο την διεύρυνση του περιεχομένου και ανάπτυξη ενός, κεντρικού κόμβου πληροφόρησης.