Στο ετήσιο infographic που απεικονίζεται ακολούθως, παρουσιάζουμε επιλεγμένα στοιχεία όσον αφορά την απόδοση και τις δραστηριότητες μας εντός του 2021.

Στον κύκλο εργασιών σημειώθηκε ποσοστιαία αύξηση +9% καταγράφοντας παράλληλα υψηλή κερδοφορία, ενώ αξιοσημείωτο είναι το υπολειπόμενο ύψος παραγγελιών προς ολοκλήρωση (back log) εντός του 2022.

Παραδώσαμε συνολικά 46 έργα (+27% περισσότερα από το 2020) με το ίδιο προσωπικό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Πρακτικά αυτό σημαίνει πολύ υψηλότερη παραγωγικότητα, στοιχείο που είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί υπό τις παρούσες συνθήκες εργασίας (Covid). Η υψηλή παραγωγικότητα  προϋποθέτει την εύρυθμη  λειτουργία όλων των τομέων  του  εργασιακού περιβάλλοντος και  είναι απαραίτητο ο οργανισμός,  δίχως εξαιρέσεις, να μπορεί ισάξια  να υποστηρίξει και την εξ αποστάσεως απασχόληση. Τελικώς, ο τρόπος λειτουργίας μας αντανακλάται στην ευημερία όλων, την αρμονική  εσωτερική & εξωτερική συνεργασία και βασίζεται στην ουσιαστική αξιοποίηση της  καινοτομίας.

Η ποιότητας της υποστήριξης και εξυπηρέτησης των  πελατών μας αντικατοπτρίζεται σε δύο βασικούς δείκτες. Αυτοί είναι το ετήσιο ποσοστό επαναγοράς από τον ίδιο πελάτη, το οποίο ανέρχεται σε 58%, καθώς και ο δείκτης προτίμησης Net Promoter Score που είναι 51 και υποδηλώνει ότι σημαντικό ποσοστό των πελατών μας είναι ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες μας και είναι διατεθειμένο να μας προτείνει σε τρίτους.

Το 2021 υλοποιήσαμε πολλά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού για τους πελάτες μας. Το 75% των λύσεών μας αξιοποιεί ανοικτό λογισμικό και δεδομένα και αυτό είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τη στρατηγική ανοιχτού κώδικα 2020-2023 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία, μεταξύ άλλων, προωθεί σύγχρονες,  ανοικτά  προσβάσιμες διαφανείς ηλεκτρονικές γεωχωρικές υπηρεσίες, που είναι δια λειτουργικές, αξιόπιστες και ασφαλείς. Φιλοξενούμε 230 εφαρμογές πελατών στην υποδομή μας στο cloud, ενώ το 2021 αυξήσαμε σημαντικά τις  ανά μήνα περιόδους σύνδεσης και λειτουργίας των εφαρμογών αυτών, μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών, υποστηρίζοντας την κοινότητα των χρηστών μας.

Τα Ψηφιακά Δίδυμα (Digital Twins) αποτελούν τη βάση για την αποτελεσματική υποστήριξη ανάπτυξης έργων έξυπνης πόλης. Μέσα στο 2021 διευρύναμε τις λύσεις μας στον τομέα αυτό, μέσω της δημιουργίας μίας νέας επιχειρηματικής μονάδας «Data for Digital Twins». Μέσω αυτής της μονάδας, προσφέρουμε νέες υπηρεσίες συλλογής 4D δεδομένων. Η λύση αυτή βασίζεται στην καταγραφή και αξιοποίηση δεδομένων προερχόμενων από UAV – Drones αλλά και επίγειων μέσων συλλογής, βασιζόμενων σε κινούμενες πανοραμικές κάμερες ή και σαρωτές (Mobile Mapping).

Το ώριμο χαρτοφυλάκιο των λύσεών μας που σχετίζονται με τις Έξυπνες Πόλεις, έχει επεκταθεί σε διάφορους τομείς (Πολεοδομικό Σχεδιασμός Μετριασμό και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Πολιτιστική Κληρονομιά, Πολιτική Προστασία κ.λπ.). Η στοχευμένη γνώση, που απαιτείται για τη δημιουργία αυτών των λύσεων, προέρχεται από τις εστιασμένες και συστηματικές μας ερευνητικές δραστηριότητες  σε επιλεγμένους  τομείς προτεραιότητας που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση.

Εντός του 2022 επιταχύνουμε και διασφαλίζουμε την αναπτυξιακή μας πορεία, εντείνοντας τις προσπάθειες μας στην παροχή υπηρεσιών  ψηφιακού μετασχηματισμού αλλά και επεκτείνοντας τις λύσεις μας (Data for Digital Twins) μέσω της παροχής διαφοροποιημένων νέων υπηρεσιών σε υπάρχουσες αλλά και νέες αγορές.

Θα εργαστούμε ώστε να συνεχίσουμε να αναγνωριζόμαστε στην Ελληνική αγορά ως ο προτιμητέος πάροχος λύσεων Γεωπληροφορικής που βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα, ανοικτό/ελεύθερο λογισμικό, ανοικτά δεδομένα και συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της κοινωνίας και το διαμοιρασμό της γνώσης. Ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο όλα τα στελέχη μας αντιμετωπίζουν τον συνεργάτη – πελάτη μας θα συνεχιστεί και μέσα στο 2022 και το γεγονός αυτό διασφαλίζει  βιώσιμη και  κερδοφόρο ανάπτυξη.