Η GET (www.getmap.gr)  ολοκλήρωσε επιτυχημένα και το 2019, αποδεικνύοντας για μιά ακόμη φορά ότι εφαρμόζει αποτελεσματική επιχειρηματική στρατηγική ανάπτυξης που εδράζει σε πολλαπλούς  πυλώνες δραστηριοτήτων. 

Η επιτυχία βασίζεται στο εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό μας καθώς και στην παροχή στην αγορά, συμπληρωματικών και αλληλένδετων υπηρεσιών  και προιόντων που προέρχονται από τις δραστηριότητες μας στους τομείς της Γεωπληροφορικής, των Ανοικτών Δεδομένων, της Επιχειρηματικής Ευφυίας, της Παρατήρησης Γής και του Περιβάλλοντος. 

Προσφέρουμε διαδεδομένες αλλά και καινοτομές λύσεις, που έχουν πλέγμα χαρακτηριστικών που τις καθιστούν εξαιρετικά ελκυστικές. Η επιτυχία μέσα στην χρονιά  αντικατοπτρίζεται στο γεγονός οτι τις υπηρεσίες μας λαμβάνουν όχι μόνον νέοι αλλά και παλαιοί πελάτες που μας εμπιστεύονται συστηματικά. 

Η δραστηριότητα μας στους τομείς της Έρευνας & Καινοτομίας είναι πλέον κομβικό στοιχείο της στρατηγικής μας. Μέσω της επιτυχημένης δράσης μας στο τομέα αυτό, έχουμε αυξήσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα μας. Οι λύσεις που αναπτύσσουμε μέσω των ερευνητικών μας δραστηριοτήτων στοχεύουν σε τομείς αιχμής όπως είναι αυτοί του διαμοιρασμού της γνώσης και των δεδομένων, της κλιματικής αλλαγής κσι της προστασίας του περιβάλλοντος, του συμμετοχικού σχεδιασμού και της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Με την πορεία μας αυτή, έχουμε καταξιωθεί στην Ελληνική αγορά ως ο πλέον αναγνωρισμένος  πάροχος καινοτόμων λύσεων Γεωπληροφορικής που βασίζονται στην ανάπτυξη και αξιοποίηση ανοικτού και ελεύθερου λογισμικού σε συνδυασμό με ανοικτά δεδομένα. Η καθημερινότητα μας στοχεύει συστηματικά στην μεγιστοποίηση της αξίας της χωρικής πληροφορίας του πελάτη – συνεργάτη. 

Στο ακόλουθο γράφημα απεικονίζουμε σημαντικά ορόσημα  – στοιχεία που χαρακτηρίζουν το 2019.

Εργαζόμαστε ήδη συστηματικά για ένα εξίσου επιτυχημένο 2020 για τους πελάτες, τα στελέχη και την Εταιρεία μας.