Η GET συντονίζει το νέο ερευνητικό έργο “eLEONAS  ppWebGIS: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Το έργο υλοποιείται από συνεργατικό σχήμα τεσσάρων (4) εταίρων:  των συνεταιρισμών Commonspace και Sociality, της ΑΜΚΕ HERMES και  της εταιρείας GET.

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων συμμετοχικού σχεδιασμού για την υποστήριξη λήψης χωρικών αποφάσεων ανάπτυξης, σχεδιασμού και παρέμβασης σε αστικές περιοχές που αντιμετωπίζουν ειδικές προκλήσεις ή/και δυνατότητες. Στόχος είναι η εισαγωγή του συμμετοχικού σχεδιασμού στον Ολοκληρωμένο Σχεδιασμό Βιώσιμης Ανάπτυξης, ως ένα «σύστημα» που μπορεί να προσφέρει σε πολλαπλές κλίμακες, ενώ ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες του κοινού.

Οι συμμετοχικές διαδικασίες στις οποίες δίνεται έμφαση κατά την ανάπτυξη του προτεινόμενου έργου έχουν ως στόχο:

  • Πρόβλεψη (Prediction), όπου η συμμετοχή των ειδικών είναι κρίσιμη για την καλύτερη δυνατή προσέγγιση και μείωση της αβεβαιότητας. Ειδική εφαρμογή σε σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
  • Σχεδιασμός και Καθορισμός Ζωνών (Planning), όπου η εμπλοκή των αρμόδιων και των εμπλεκόμενων φορέων είναι σημαντική για την επιτυχία του αναπτυξιακού και του χωρικού σχεδιασμού. Ειδική εφαρμογή σε πολεοδομική ανάλυση ολοκληρωμένου χωρικού σχεδιασμού.
  • Προτεραιοποίηση (Prioritize) κινδύνων, μέτρων και δράσεων, όπου ο συνδυασμός της συμμετοχής του κοινού, των ειδικών και των εμπλεκόμενων φορέων κρίνει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. Ταυτόχρονα, οι προσωπικές αφηγήσεις των ανθρώπων, καθώς και οι μνήμες της κοινότητας, παίζουν σημαντικό ρόλο για την αποκατάσταση και τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς (υλικής και άυλης). Ειδική εφαρμογή σε προτεραιοποίηση δομικής τρωτότητας κτιρίων, με σκοπό τη διάσωση πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μέσω της πλατφόρμας συμμετοχικού σχεδιασμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη εισάγονται εργαλεία και μεθοδολογίες για τον περιβαλλοντικό, αναπτυξιακό, χωροταξικό και πολιτιστικό σχεδιασμό. Οι απαραίτητες δράσεις επικοινωνίας που στηρίζουν τις συμμετοχικές διαδικασίες δομούνται γύρω από δυο (2) καινοτόμες εφαρμογές:

  1. ένα Χωρικά Προσδιορισμένο Κοινωνικό Δίκτυο – Χωρικό Φόρουμ και
  2. μια εφαρμογή Φ-gital, δηλαδή μια ψηφιακή διαδρομή σε φυσικό χώρο, για την ανάδειξη και τη συμμετοχή του κοινού σε ζητήματα χωρικού σχεδιασμού.

Τα εργαλεία θα δοκιμαστούν γύρω από τρεις πιλοτικές εφαρμογές στην περιοχή του Ελαιώνα Αττικής, ενώ θα δημιουργηθούν υποστηρικτικές εργαλειοθήκες με στόχο τη δυνατότητα εφαρμογής και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, με ανάλογα χαρακτηριστικά.