Η GET ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών (https://komotini.getmap.gr/) για την υποστήριξη της λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής. Οι εφαρμογές αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου WATER RESCUE του προγράμματος INTERREG Ελλάδα – Βουλγαρία που είχε ως στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υδατικών πόρων και τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού.

Η πρώτη εφαρμογή που αναπτύχθηκε δίνει τη δυνατότητα στην Υπηρεσία να παρακολουθεί τη χωροχρονική εξέλιξη των βλαβών. Η κάθε βλάβη καθώς και τα στοιχεία της (κόστος, απώλεια ύδατος, υλικά, κλπ.) αποτυπώνονται σε χάρτη με δυνατότητα αναζητήσεων και προσαρμοσμένων φίλτρων αλλά και χωρικής ανάλυσης. Με τον τρόπο αυτό η Υπηρεσία μπορεί να εντοπίσει περιοχές στις οποίες υπάρχουν σημαντικές απώλειες ύδατος αλλά και μεγάλο κόστος αποκατάστασης και κατά συνέπεια να σχεδιάσει έργα και παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου και την μείωση του λειτουργικού κόστους και του NRW.

Η εφαρμογή διαθέτει προηγμένα εργαλεία χωρικής ανάλυσης, ενώ δημιουργεί δυναμικούς θεματικούς χάρτες που υποστηρίζουν τη λήψη των αποφάσεων.

H δεύτερη εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στην υπηρεσία να επικοινωνήσει με τον πολίτη.

Συγκεκριμένα του δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνεται αυτόματα για προγραμματισμένες διακοπές παροχής ύδατος στην περιοχή του (μέσα από την ιστοσελίδα αλλά και με ενημερωτικό email) αλλά και να υποβάλει αναφορά προβλήματος / βλάβης.

Το πρόβλημα επιλύεται από την υπηρεσία σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, κρατώντας παράλληλα στην εφαρμογή πλήρες ιστορικό της εξέλιξης, του κόστους και των εργασιών.

Η εφαρμογή μειώνει το χρόνο ανάδρασης από την Υπηρεσία κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των απωλειών ύδατος και κατά συνέπεια του NRW.