Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων Ο.Τ.Α. του Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ) προχώρησε σε ανανέωση της σύμβασής της με τη GET για την εφαρμογή Μητρώου Τοπογραφικών Διαγραμμάτων (ΜΤΔ). Πρόκειται ουσιαστικά για την για την κάθετη εφαρμογή Διαχείρισης Τεχνικών Μελετών που παρέχει η GET στο portfolio της για την Έξυπνη Πόλη – GET CITY PLANNING.

Η κάθετη εφαρμογή υλοποιείται μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και αποτελείται από τα παρακάτω δομικά στοιχεία:

  • υποσύστημα αυθεντικοποίησης και διαχείρισης χρηστών: υποστηρίζει την είσοδο/εγγραφή μέσω TaxisNet
  • μονάδα υποβολής και αυτοματοποιημένου ελέγχου υποβαλλόμενων στοιχείων: τα στοιχεία ελέγχονται αυτοματοποιημένα και σε πραγματικό χρόνο για τη συμμόρφωσή τους (σε συντακτικό επίπεδο) με τις προδιαγραφές
  • μονάδα γεωκωδικοποίησης: επιτρέπει τον εντοπισμό διευθύνσεων, συντεταγμένων, αριθμών Οικοδομικών Τετραγώνων, βάσει των πραγματικών στοιχείων αρίθμησης και ονοματοδοσίας οδών του Δήμου
  • μονάδα διαχείρισης αιτημάτων (έλεγχος – επανυποβολή – έγκριση/απόρριψη -αρχείο): επιτρέπει τη διαχείριση των αιτημάτων (ανάληψη, διεκπεραίωση, μετεχρέωση), την αλληλεπίδραση υπαλλήλου – υποβάλλοντα, τήρηση ιστορικού (επαν)υποβολών και έκδοση σχετικών αποδεικτών εγγράφων.

Επιπρόσθετα, κάθε υποβολή διαγράμματος συνοδεύεται από περιγραφική πληροφορία που καταχωρίζει ο υποβάλλων και ενημερώνει τη μηχανή αναζήτησης του Μητρώου.

Το Μητρώο υλοποιήθηκε με στόχο να αυτοματοποιηθούν οι διαδικασίες υποβολής αιτημάτων και γεωγραφικών δεδομένων προς το Δήμο και να βελτιωθούν και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων προς τους επαγγελματίες και τους δημότες.

Η δημιουργία ενιαίου αρχείου, η διαφανής διαχείριση αιτημάτων, η εξοικονόμηση πόρων, η τυποποίηση διαδικασιών και δεδομένων αποτελούν βασικούς στόχους των Υπηρεσιών του Δήμου που επιτυγχάνονται με την υιοθέτηση της συγκεκριμένης λύσης.