Η GET συνεχίζει με επιτυχία την ανάπτυξη έργων στον τομέα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την υλοποίηση Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών – ΥΓΕΠ (Spatial Data Infrastructures), σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE.

Η Περιφέρεια Κρήτης, έχοντας μείνει πλήρως ικανοποιημένη μετά την υλοποίηση του πρώτου έργου που αφορούσε στην ανάπτυξη της ΥΓΕΠ της Περιφέρειας Κρήτης, προχώρησε σε νέο έργο συντήρησης και επέκτασης της ΥΓΕΠ από την GET. Το νέο έργο περιλαμβάνει τις εξής ενότητες εργασιών:

  1. Ενότητα Εργασίας 1 : Επέκταση και Εμπλουτισμό της ΥΓΕΠ με νέα σύνολα δεδομένων. Αφορά στον εμπλουτισμό και την ενημέρωση του συστήματος με νέα ψηφιακά γεωαναφερμένα δεδομένα, προερχόμενα τόσο από δεδομένα των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, όσο και δεδομένα τρίτων φορέων – ανοικτά δεδομένα. Ενδεικτικά αναφέρονται:  Δεδομένα Δασικών Χαρτών, Γεωτεμάχια από Εθνικό Κτηματολόγιο, ΠΕΣΠΚΑ Κρήτης, Δεδομένα Πλημμυρών, Περιβαλλοντικά δεδομένα, Χάρτες Συγκέντρωσης Ρύπων, Χάρτες Εκπομπών Ρύπων κ.α.
  2. Ενότητα Εργασίας 2 :Υπηρεσίες Ανάπτυξης Νέων Λειτουργιών / Εφαρμογών. Στόχος της ενέργειας είναι η ανάπτυξη νέων λειτουργιών και εφαρμογών προστιθέμενης αξίας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού αφενός και την περαιτέρω απεμπλοκή των υπηρεσιών από την εξυπηρέτηση αιτημάτων του κοινού, για τα οποία απαιτείται φυσική παρουσία. Η ενότητα περιλαμβάνει και παρεμβάσεις οι οποίες θα καταστήσουν τη διεπαφή του συστήματος πιο χρηστική και φιλική για τους τελικούς χρήστες. Στις νέες λειτουργίες περιλαμβάνονται η βελτίωση μονάδας εκτύπωσης αποσπάσματος, η ανάπτυξη λειτουργίας σχεδίασης κ.α., ενώ στις νέες εφαρμογές περιλαμβάνονται η ανάπτυξη μηχανισμού εισαγωγής δεδομένων της εφαρμογής e-άδειες (ΤΕΕ) και η εφαρμογή καταχώρισης στοιχείων έργου – διασύνδεσης με σύστημα διαχείρισης έργων, μεταξύ άλλων.
  3. Ενότητα Εργασίας 3 : Υποστήριξη Χρηστών. Η ενότητα αφορά στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των στελεχών της Περιφέρειας για τη χρήση και την εύρυθμη λειτουργία της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών ύστερα από σχετικό αίτημα στο κέντρο επικοινωνίας του Αναδόχου. Για την υποστήριξη των χρηστών της Περιφέρειας θα διατίθεται Κέντρο Επικοινωνίας (Ηelpdesk). Το κέντρο αυτό θα είναι προσιτό στους χρήστες της πλατφόρμας είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω e-mail.
  4. Ενότητα Εργασίας 4 : Συντήρηση και Φιλοξενία πληροφοριακής υποδομής. Η εν λόγω ενότητα αφορά στη συντήρηση και φιλοξενία του πληροφοριακού συστήματος και πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει αναβάθμιση του εγκατεστημένου λογισμικού, την τεχνική παρακολούθηση υποστήριξη με κάθε πρόσφορο μέσο για την εύρυθμη λειτουργία της πληροφοριακής υποδομής, βελτιώσεις μικρής κλίμακας και εκσφαλμάτωση.
  5. Ενότητα Εργασίας 5 : Υποστήριξη Δράσεων Εξωστρέφειας. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει δράσεις εξωστρέφειας, όπως διοργάνωση ημερίδας, έκδοση δελτίων τύπου κ.α., με στόχο τη γνωστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος, τη διεύρυνση της βάσης των δυνητικών χρηστών και την ανάδειξη των οφελών από τη χρήση του.

Το έργο θα υλοποιηθεί με χρήση ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), ακολουθώντας πρότυπα και κανόνες διαλειτουργικότητας (interoperability).