Λόγω των καταστάσεων, για πρώτη φορά ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά διαδικτυακά και ο διαθέσιμος χρόνος για την ανάπτυξη των λύσεων από τους συμμετέχοντες θα επεκταθεί στις 4 εβδομάδες.

Το Copernicus Hackathon Online Edition 2020 ξεκινάει στις 8 Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Ιουνίου. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να επιλέξουν μέσα από μια πληθώρα πρωτοποριακών προκλήσεων για την Παρατήρηση της Γης και να αναπτύξουν τις ιδέες τους με την καθοδήγηση των συμβούλων και υποστηρικτών του Hackathon. Οι συμμετέχοντες θα στοχεύσουν μεταξύ άλλων και στην παροχή λύσεων για τις προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημία του SARS-COV-2.

Κάθε συμμετέχων θα λάβει δωρεάν εκπαίδευση πάνω στη χρήση των δεδομένων γεωσκόπησης και θα διεκδικήσει τη συμμετοχή στον Copernicus Accelerator της ΕΕ για 12 μήνες!

Επιπλέον, η GET προσφέρει πρόσβαση σε δεδομένα Sentinel μέσω του Sentinel HUB API. Κάθε συμμετέχων θα αποκτήσει πρόσβαση μέσω API σε σύγχρονα δορυφορικά δεδομένα μέσω OGC υπηρεσιών (WMS/WMTS/WFS/WCS)!

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή από εδώ. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν.

Η GET υποστηρίζει την εκδήλωση στο πλαίσιο υλοποίησης και προβολής του έργου “Σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης των Ελληνικών θαλασσών με τη χρήση δορυφορικών τηλεπισκοπικών δεδομένων και in-situ μετρήσεων”, ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: MARRE, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-02966. (Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020)