Η GET σε συνεργασία με την Εταιρία DOTSOFT (www.dotsoft.gr), στα πλαίσια του Interreg ΑΙΓΙΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας (ΠΣ) Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ της πράξης ΑΙΓΙΣ- Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».

Στόχος του Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος είναι η υποστήριξη των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Β. Αιγαίου σε καταστάσεις κρίσεων – Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων – μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Οι εργασίες υλοποίησης περιλάμβαναν την ανάπτυξη

  • Πλατφόρμας διαχείρισης κρίσεων,
  • Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών κατά INSPIRE,
  • Πύλης Ανοικτών Δεδομένων για το ευρύ κοινό,
  • Υπηρεσίας πρόσβασης σε δορυφορικά δεδομένα σχεδόν πραγματικού χρόνου και 
  • Λογισμικού Καταγραφής Δεδομένων Πεδίου

Η πλατφόρμα δίνει σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς μια κοινή επιχειρησιακή εικόνα καθώς και τα εργαλεία για τη συνεργατική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, των υποδομών και του εξοπλισμού. Το Interreg ΑΙΓΙΣ αποσκοπεί στην ενίσχυση της επάρκειας και της διοικητικής ικανότητας των αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας των συμμετεχουσών περιοχών της Ελλάδας και της Κύπρου, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και κρίσεων, μέσα από την πιλοτική σχεδίαση και ανάπτυξη ενός διασυνοριακού ολοκληρωμένου καινοτόμου ευφυούς συστήματος διαχείρισης πόρων, λήψης αποφάσεων και εκπαίδευσης σε θέματα αντιμετώπισης με στόχο την επίτευξη υψηλής αποτελεσματικότητας σε διοικητικές και επιχειρησιακές δράσεις.