Η GET ανέλαβε την υλοποίηση του Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου του Δήμου Αγρινίου.

Το Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο του Δήμου Αγρινίου εντάσσεται στην «Ψηφιακή Στρατηγική του Δήμου Αγρινίου 2019-2024» και στις βασικές «Προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020», και περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου, για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας σε θέματα που αφορούν την παρακολούθηση του περιβάλλοντος, με παράλληλη διάχυση της πληροφόρησης στο κοινό για την ενίσχυση της γνώσης και της συμμετοχής στην δημόσια ζωή και στην πολιτική διαδικασία.

Το δικαίωμα πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφόρηση αποτελεί βασική προϋπόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης δεδομένου ότι για να είναι αποτελεσματικές οι πολιτικές που εφαρμόζονται για την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να βασίζονται στη σωστή ενημέρωση των πολιτών.

Η αναγνώριση και προστασία του δικαιώματος περιβαλλοντικής πληροφόρησης στο Δήμο Αγρινίου θα υλοποιηθεί μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης ενός ολιστικού – δυναμικού και επεκτάσιμου περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου το οποίο θα περιλαμβάνει:

  1. Σύστημα Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
  2. Σύστημα Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων
  3. Σύστημα Παρακολούθησης του περιβάλλοντος με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων σχεδόν πραγματικού χρόνου σε συνδυασμό και με τεχνικές μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης
  4. Σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης με τη χρήση ποσοτικών δεικτών (KPI’s)
  5. Πύλη ανοικτών περιβαλλοντικών δεδομένων, μελετών και στοιχείων
  6. Πλατφόρμα επικοινωνίας και συμμετοχικού χωρικού σχεδιασμού