Η GET υπέγραψε νέα σύμβαση με τη ΔΕΥΑ Κομοτηνής για τη συντήρηση του λογισμικού για την ενεργητική και παθητική μείωση των διαρροών και του μη ανταποδοτικού νερού, το οποίο είχε αναπτύξει στο πλαίσιο του έργου WATERRESCUE του Προγράμματος Interreg Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία 2014 -2020. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με το αρχικό έργου που υλοποιήθηκε.