Η GET συμμετείχε, ως υπεργολάβος του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΈΚΤΑΣΗΣ (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ». 

Αναλυτικότερα, η GET ανέλαβε να υλοποιήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα Σχεδίων Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.), η οποία φιλοξενεί τα παραδοτέα του έργου σε περιβάλλον GIS.

Στις εργασίες που πραγματοποιηθήκαν περιλαμβάνονται οι παρακάτω:

  • Δημιουργία Κοινής Βάσης Δεδομένων, ενσωματώνοντας πληροφορίες προερχόμενες από διαφορετικές πηγές, σχετικές με τις εγκαταστάσεις SEVESO της Κρήτης.
  • Δημιουργία Αποθετηρίου Εγγράφων για Κάθε Εγκατάσταση: αφορούσε στην οργάνωση αρχείων, που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις, σε μία ιεραρχική δομή και την οργάνωσή τους σε σχέση με την αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων.
  • Δημιουργία Διαδικτυακής Εφαρμογής Θέασης: η εφαρμογή βασίστηκε στο περιβάλλον του GET SDI PORTAL και σε αυτήν έχει ενσωματωθεί το σύνολο των δεδομένων του έργου. Επιπλέον των βασικών λειτουργειών που υποστηρίζει, (όπως πλοήγηση στον χάρτη, αναζήτηση με βάση περιγραφικά στοιχεία ή χωρικά κριτήρια κ.ά.), η εφαρμογή υποστηρίζει και ειδικά προσαρμοσμένες λειτουργίες, όπως εμφάνιση συγκεκριμένων σεναρίων ατυχημάτων, επιλογή σημείων ενδιαφέροντος εντός συγκεκριμένης ζώνης επικινδυνότητας κ.λπ.

Τα αποτελέσματα του έργου έχουν ενταχθεί και στην ήδη υπάρχουσα Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών – Υ.Γε.Π. που έχει αναπτύξει η GET για την Περιφέρεια Κρήτης, παρέχοντας στην Περιφέρεια ένα ακόμα χρήσιμο εργαλείο και επικαιροποιημένη Κοινή Επιχειρησιακή Εικόνα, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης και τη διαφύλαξη της περιουσίας.