Δημιουργήθηκε το website http://marre.gr/ του έργου “Σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης των Ελληνικών θαλασσών με τη χρήση δορυφορικών τηλεπισκοπικών δεδομένων και in-situ μετρήσεων ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: MARRE  – ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-02966, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Το website, το οποίο θα εμπλουτίζεται καθ΄όλη τη διάρκεια του έργου, αποτελεί το παραδοτέο Π1.3.1 στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 1 “Λειτουργικές προδιαγραφές” ως μέρος των ενεργειών για τη δημιουργία του πακέτου παρουσίασης του έργου (ιστότοπος, λογότυπο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης).

Φορεις που συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου:

  • Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
  • GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES