Η GET ως υπεργολάβος της Εταιρείας INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. και της TERRA MAPPING THE GLOBE ανέλαβε στο πλαίσιο του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» την ανάπτυξη εφαρμογής γεωγραφικής αναζήτησης και θέασης πολεοδομικών δεδομένων, την εναρμόνιση του συστήματος με την οδηγία Inspire και την υλοποίηση του μηχανισμών δημιουργίας αρχείων μεταδεδομένων και δεδομένων σχετικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών μεταδεδομένων και δεδομένων σε μορφή gml .
Η εφαρμογή παρέχει ηλεκτρονικές διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) βασισμένες σε διεθνή πρότυπα (SOA, xml, gml, wms, wfs κ.α.) για τα γεωχωρικά δεδομένα με σκοπό την επικοινωνία και διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα και εφαρμογές τα οποία θα μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα και πληροφορίες καλώντας και καταναλώνοντας τις αντίστοιχες υπηρεσίες.