Το πρόγραμμα Copernicus (http://www.copernicus.eu) αποτελεί το μεγαλύτερο στον κόσμο πρόγραμμα διαμοιρασμού ανοιχτών δεδομένων παρατήρησης της Γης. Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει συνεχή, αξιόπιστα και ελεύθερα δεδομένα δορυφορικής τηλεπισκόπησης, με παγκόσμια κάλυψη.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναγνωρίζοντας το μητροπολιτικό του ρόλο, παρέχει δυνατότητες αναζήτησης, θέασης και τηλεφόρτωσης των δορυφορικών δεδομένων του συστήματος Copernicus σε όλη την έκταση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω εύχρηστων εφαρμογών, προτυποποιημένων διαδικτυακών υπηρεσιών και προγραμματιστικής διεπαφής εφαρμογών (API).

Τελευταία προσθήκη στα δεδομένα που είναι διαθέσιμα προς θέαση μέσα από την πλατφόρμα που έχει αναπτύξει η GET είναι τα δεδομένα παρατήρησης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος του Sentinel 5 που είναι διαθέσιμα εδώ. Αυτά περιλαμβάνουν στοιχεία για τις συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα αερίων ρύπων όπως το διοξείδιο του αζώτου (NO2), το όζον (Ο3), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), το διοξείδιο του θείου (SO2), τη φορμαλδεΰδη (CH2O) και το μεθάνιο (CH4), για τα σωματίδια (εμμέσως μέσω του δείκτη αερολυμάτων), καθώς και διάφορα στοιχεία για τα νέφη (ύψος βάσης, πίεση βάσης, ενεργό ραδιομετρικό κλάσμα νεφών, οπτικό πάχος, ύψος κορυφής, πίεση κορυφής).

Η ελεύθερη πρόσβαση και θέαση αυτών των δεδομένων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην ερευνητική κοινότητα με στόχο τη διαχρονική ανάλυση της ρύπανσης και των πηγών της, τη μελέτη τοπικών και περιφερειακών φαινομένων ρύπανσης καθώς και τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Δεδομένα παρατήρησης ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος Sentinel 5