Η GET στα πλαίσια του Έργου ΒΙΟ2CARΕ «Ενίσχυση της Ικανότητας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών μέσω μιας Καινοτόμου Μεθοδολογίας για τη Βιωσιμότητα» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνική Σχολή ΔΠΘ, ανέλαβε την υλοποίηση ενός λογισμικού υπολογισμού πιθανών συμβιωτικών δράσεων μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα γεωγραφικά όρια των προστατευόμενων περιοχών.  

Το λογισμικό υποστηρίζει την κύρια δράση του ΒΙΟ2CARΕ που είναι η ανάπτυξη πλατφόρμας εργαλείων υποστήριξης της λήψης αποφάσεων, που θα συμβάλουν στην αποτύπωση και κατανόηση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και πιέσεων που ασκούνται στις προστατευόμενες περιοχές, καθώς και για την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεών τους στη βιοποικιλότητα. Το εργαλείο αυτό, σε συνδυασμό και με τις υπόλοιπες εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου, θα συμβάλει στην αναχαίτιση των περιβαλλοντικών πιέσεων που ασκούνται στις προστατευόμενες περιοχές, στη βελτίωση της γνώσης και της συνεργασίας, και εν τέλει, της περιβαλλοντικής τους κατάστασης.

Το λογισμικό είναι μια διαδικτυακή χαρτογραφική εφαρμογή που υλοποιεί τη μεθοδολογία υπολογισμού πιθανών συμβιωτικών σχέσεων μεταξύ βιομηχανιών, επιχειρήσεων και φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής του έργου, όπως αυτή προέκυψε στα πλαίσια του έργου BIO2CARE.

Διάγραμμα συμβιωτικών δράσεων μεταξύ επιχειρήσεων (Πηγή: www. sharebox-project.com)

Το λογισμικό έχει αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας ελεύθερα / ανοικτά λογισμικά όπως η βάση δεδομένων PostgreSQL, ο εξυπηρετητής γεωχωρικών δεδομένων Geoserver και το πλαίσιο ανάπτυξης διαδικτυακών χαρτογραφικών εφαρμογών GET SDI PORTAL. Aπευθύνεται σε πιστοποιημένους/ πολλαπλούς χρήστες, που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην περιοχή. Τα εργαλεία της εφαρμογής υποστηρίζουν αρχικά την καταχώρηση δεδομένων σχετικά με τις δραστηριότητες στην περιοχή. Στη συνέχεια, δίνουν τη δυνατότητα εύρεσης κοινών / συσχετιζόμενων δραστηριοτήτων σε σχέση με τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα. Ο καθορισμός πιθανών συμβιωτικών δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη της εγγύτητα, μπορεί να μειώσει τόσο το κόστος όσο και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Το περιβάλλον της εφαρμογής