Αρωγός στη συνεχή προσπάθεια του Δήμου Θεσσαλονίκης για εκσυγχρονισμό των υποδομών της, η GET σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου θα αναβαθμίσει την υπάρχουσα Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (SDI) του Δήμου Θεσσαλονίκης ώστε να παρέχει στον τελικό χρήστη (εσωτερικό χρήστης, πολίτης, άλλες υπηρεσίες) προηγμένες υπηρεσίες αναζήτησης, θέασης και τηλεφόρτωσης στα δορυφορικά δεδομένα του συστήματος Copernicus, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, μέσω προτυποποιημένων υπηρεσιών διαδικτύου (web services). Η λύση  θα εξυπηρετήσει διάφορες  ανάγκες του Δήμου που μπορούν να βασισθούν  σε σύγχρονα δεδομένα σχεδόν πραγματικού χρόνου και αφορούν διάφορα τμήματα του Δήμου (π.χ. Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών, Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών, Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας).