Η GET συμμετέχει στην υλοποίηση νέου ερευνητικού έργου στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Το νέο έργο, το οποίο έλαβε πρόσφατα έγκριση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, είναι το AQUASAFE: Γεωπληροφοριακό σύστημα υποστήριξης της υδατοκαλλιέργειας ακριβείας. Οι εταίροι του έργου είναι: το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (ΤΩΘΒ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το ΕΛΚΕΘΕ, η εταιρεία PLAGTON και η GET.

Οι υδατοκαλλιέργειες είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος τομέας παγκοσμίως με την Ελλάδα να κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο, διατηρώντας περίπου το 60% της ευρωπαϊκής παραγωγής και το 40% της παγκόσμιας. H προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του κλάδου αποτελεί βασική προτεραιότητα τόσο της χώρας όσο και της ΕΕ, καθώς αποτελεί για τη χώρα έναν από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη.

Ο κλάδος σήμερα, παράλληλα με τη ραγδαία ανάπτυξή του, καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις τα επόμενα χρόνια, όπως τη μείωση του κόστους παραγωγής, την αυτοματοποίηση διαδικασιών διαχείρισης των μονάδων και την αύξηση των υδάτινων εκτάσεων για εκμετάλλευση. Τα παραπάνω πρέπει να υλοποιηθούν σε ένα βιώσιμο πλαίσιο και σε αρμονική συνύπαρξη με άλλες δραστηριότητες στην παράκτια ζώνη (π.χ. τουρισμός). Μία από τις προτεινόμενες λύσεις σε αυτή την κατεύθυνση είναι και η μετακίνηση των μονάδων από περιοχές κοντά στην στεριά στην ανοιχτή θάλασσα σε Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας (ΠΟΑΥ). Παράλληλα, ακολουθώντας την τάση για «εκτροφή με ακρίβεια» (precision culture), σε ερευνητικό επίπεδο παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον ακριβή καθορισμό των πιο οικονομικών και αποτελεσματικών τεχνικών μέσων διαχείρισης και τη δυνατότητα ελέγχου και παρακολούθησης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, ακόμα και από απόσταση. Επιπλέον, για τους επιχειρηματίες του κλάδου η μεγάλη πρόκληση είναι η εγχώρια ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, ώστε η ελληνική υδατοκαλλιέργεια να μπορέσει να καλύψει όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσοστό των απαιτήσεων της από προϊόντα τεχνολογίας που θα παράγονται στην Ελλάδα, προς όφελος και της εθνικής οικονομίας.

Αντικείμενο του έργου είναι η συνεργιστική χρήση τηλεπισκοπικών και in-situ δεδομένων για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος απομακρυσμένης παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης υδατοκαλλιεργιών. Το σύστημα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον φορέα διαχείρισης μιας ΠΟΑΥ ή από τον διαχειριστή μιας μεγάλης μονάδας και θα προειδοποιεί για φαινόμενα που μπορεί να αποτελούν απειλή για την μονάδα, άμεσα ή έμμεσα. Παραδείγματα τέτοιων φαινομένων είναι η ανάπτυξη επιβλαβών τοξικών ανθίσεων, η έξαρση μεδουσών και η μεταφορά παθογόνων μικροοργανισμών και θρεπτικών συστατικών.

Το αντικείμενο του έργου αξιοποιεί τεχνολογίες και μεθόδους που βρίσκονται στην αιχμή της έρευνας της Πληροφορικής (state of the art). Μέσω της αυτοματοποίησης θα μπορεί η επιτήρηση της μονάδας αλλά και της συνολικής περιοχής εγκατάστασης (ακόμα και σε απομακρυσμένα ή δυσπρόσιτα σημεία) να πραγματοποιείται συνεχώς, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία προσωπικού, κάτι που θα μειώσει σημαντικά τον χρόνο αντίδρασης σε περίπτωση προβλήματος και θα περιορίσει τις μετακινήσεις από και προς την εγκατάσταση, προς όφελος του κόστους παραγωγής και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Συνοπτικά, ένα τέτοιο εργαλείο θα συντελέσει:

  • στην υποστήριξη λήψης αποφάσεων
  • στην έγκαιρη προειδοποίηση για φαινόμενα που απειλούν την υδατοκαλλιέργεια
  • στην απομακρυσμένη επιτήρηση σε πολλαπλά επίπεδα
  • στην εκτίμηση και πρόληψη κινδύνων