Η υπηρεσία GET Open Data που παρέχει πρόσβαση στα δορυφορικά δεδομένα του Sentinel HUB έχει πλέον την δυνατότητα για πρόσβαση σε νέα δεδομένα που μπορείτε να βρείτε και να αξιοποιήσετε μέσω της υπηρεσίας και είναι τα δεδομένα Sentinel-2 L2A. Αφορούν δεδομένα Sentinel-2 με ατμοσφαιρική διόρθωση με τον αλγόριθμο Sen2Cor και τα ψηφιακό μοντέλο εδάφους PlanetDEM. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα για όλη την Ευρώπη. Με τη χρήση της πλατφόρμας Sentinel HUB η διόρθωση μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο των διαθέσιμων ιστορικών δεδομένων Sentinel-2. Παραδείγματα ατμοσφαιρικής διόρθωσης μπορείτε να δείτε εδώ.