Δήμος Χαϊδαρίου με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, επενδύει στη δημιουργία των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών μέσω της υλοποίησης του έργου «Σύστημα ενοποίησης υποδομών και πληροφοριών για την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας διαχείρισης του Δήμου Χαϊδαρίου» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η δημιουργία μιας υποδομής που στόχο θα έχει την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου στη διαχείριση με ενιαίο τρόπο τόσο έκτακτων καταστάσεων όσο καθημερινής του λειτουργίας. Στόχος είναι μέσω της ψηφιοποίησης του συστήματος διαχείρισης πληροφορίας του Δήμου να είναι εφικτή η διαχείριση της είτε εντός του Δήμου είτε απομακρυσμένα. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου απαιτείται ένα σύνολο διαφορετικής φύσης έργων που δημιουργούν την υποδομή για την ορθή συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που ο δήμος διαθέτει, τα μέσα επικοινωνίας των διαφόρων συστημάτων, την διαλειτουργικότητα και ασφάλεια των εφαρμογών και τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους ώστε να επιτυγχάνεται ο απαραίτητος επιτελικός συντονισμός.

Στην GET κατακυρώθηκε το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: «Υπηρεσίες και εφαρμογές διοικητικής οργάνωσης γεωχωρικών δεδομένων»» του εν λόγω έργου. Στο πλαίσιο υλοποίησης του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας θα δημιουργηθεί μια κοινή γεωχωρική βάση δεδομένων στην οποία θα ενσωματωθούν τα υπόβαθρα χαρτών αλλά και τα ψηφιοποιημένα γεωχωρικά δεδομένα που υπάρχουν διάσπαρτα στο Δήμο. Η υποδομή θα είναι διαθέσιμη στο σύνολο των υπαλλήλων που έχουν σχετική αρμοδιότητα για πρόσβαση στα στοιχεία και πρωτίστως στη διοίκηση ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει με έγκυρα δεδομένα τις έκτακτες ή καθημερινές ανάγκες του Δήμου είτε από τους χώρους εργασίας των υπαλλήλων είτε απομακρυσμένα.

Την παρέμβαση θα ολοκληρώσουν δύο δράσεις. Η πρώτη αφορά πρωτοποριακό έργο κινηματικής χαρτογράφησης (mobile mapping) στο σύνολο του οδικού δικτύου του Δήμου. Θα προσφερθούν στον Δήμο στο πλαίσιο της δράσης τα κατάλληλα διαδικτυακά εργαλεία που θα επιτρέπουν την παρατήρηση του χώρου καθώς επίσης την απόλυτη και σχετική μέτρηση χαρακτηριστικών στοιχείων ενδιαφέροντος  με πολύ μεγάλη ακρίβεια.  Η δεύτερη δράση αφορά την δημιουργία σύγχρονου εργαλείου αυτόματης γεωκωδικοποίησης δεδομένων.

Σκοπός του παρόντος πακέτου εργασίας είναι να δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές για τη υποστήριξη σε επίπεδο γεωχωρικής πληροφορίας ενός κεντρικού συστήματος επιτελικής διοίκησης όπως αυτό έχει περιγραφεί στην πρόσφατη Ψηφιακή Στρατηγική του Δήμου Χαϊδαρίου.

Η υλοποίηση του θα βασίζεται στην αξιοποίηση τεχνολογιών /λογισμικών ανοικτού κώδικα, οι οποίες εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των εφαρμογών σε βάθος χρόνου εξαιτίας του μικρού κόστους συντήρησης. Η οργάνωση, διάχυση και ανάλυση των δεδομένων θα πραγματοποιείται με τον πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο τρόπο που βασίζεται στη χρήση ανοικτών προτύπων (OGC, ISO, INSPIRE) αλλά και τεχνολογιών ανοικτού κώδικα, που θα χρησιμοποιηθούν και στο παρόν έργο.