Η GET ξεκίνησε συνεργασία με το Δήμο Αγίας Παρασκευής για την ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών. Στόχος του έργου είναι:

  • η ανάπτυξη της υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών του Δήμου Αγίας Παρασκευής μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού, προγραμματισμού, οργάνωσης, διαχείρισης των δεδομένων του Δήμου
  • η ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών διαδικτύου για τη διάχυση της γεωπληροφορίας προς το κοινό και
  • η παροχή της σχετικής τεχνογνωσίας διαχείρισης της υποδομής

Η υποδομή θα υλοποιηθεί μέσω ενός πληροφοριακού συστήματος με χρήση ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και με προηγμένες υπηρεσίες διαδικτύου, ακολουθώντας πρότυπα και κανόνες διαλειτουργικότητας (interoperability).