Η GET συμμετέχει στην υλοποίηση νέων ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι:

 • Σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης των Ελληνικών θαλασσών με τη χρήση δορυφορικών τηλεπισκοπικών δεδομένων και in-situ μετρήσεων ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: MARRE  – ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-02966
  • Φορεις που συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου:
   • Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
   • Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
   • GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES
 • Καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης και πρόγνωσης της ποιότητας του αέρα ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ΚΑΣΤΟΜ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-01697
  • Φορεις που συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου:
   • Υπηρεσίες Έρευνας Παρακολούθησης και Πρόγνωσης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος (ΥΠΕΡΟΣ) – Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας / ΑΠΘ
   • Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών (ΕΠΕΧΗΔΙ), Τμήμα Χημείας / Πανεπιστήμιο Κρήτης
   • GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES
   • DOTSOFT A.E.
 • Μουσείων Τόπος ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: MuseionTopos – ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-01571
  • Φορεις που συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου:
   • Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων / Πανεπιστήμιο Αιγαίου
   • Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
   • GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES
   • DOTSOFT A.E.