Η υπογραφή του νέου έργου για την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) καταδεικνύει ότι στη GET υπάρχει το μείγμα όλων εκείνων των στοιχείων που συνδράμουν προς την κατεύθυνση της διατήρησης των υφιστάμενων πελατών – συνεργατών σε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά.

Το παρόν έργο αφορά στην ανάπτυξη του πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικού Μητρώου Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΜΒΠΗΕ), στη διασύνδεσή του με το Σύστημα Ελέγχου Χωρικών Στοιχείων (GIS) και στην ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Στοιχείων Τεκμηρίωσης Εξαιρούμενων Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ.

Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικού Μητρώου Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας θα καταλαμβάνει το σύνολο των προβλέψεων του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) (ΦΕΚ 5291/Β/2020).

Ταυτόχρονα, το ΗΜΒΠΗΕ θα πρέπει να διασυνδεθεί με το Σύστημα Ελέγχου Χωρικών Στοιχείων. Η διασύνδεση θα αφορά στην επικοινωνία με τη γεωπληροφοριακή υποδομή για την άντληση των απαραίτητων στοιχείων σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων των χωρικών στοιχείων που συνυποβάλλονται με κάθε αίτηση. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί η διασύνδεση με τη Γεωπληροφοριακή υποδομή για την χαρτογραφική οπτικοποίηση των στοιχείων των αιτήσεων. Τέλος, το έργο περιλαμβάνει και την ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Στοιχείων Εξαιρούμενων Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ.