Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με τη GET ολοκλήρωσαν με επιτυχία την υλοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας PULCHRA City Challenges Platform. Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation -PULCHRA που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόκειται για την ανάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης και πληροφόρησης, το οποίο θα ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ διαφορετικών ομάδων ενδιαφερομένων, όπως σχολεία, επιχειρήσεις, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ, κ.λπ. Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη της πλατφόρμας βασίστηκε στη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του εν λόγω έργου.

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα PULCHRA City Challenges Platform υποστηρίζει ένα ανοικτό δίκτυο, το οποίο απαρτίζεται από σχολεία και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς (ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, φορείς της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ, μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, κλπ.).

Οι συμμετέχοντες του δικτύου αυτού συγκροτούν ομάδες εργασίες (Science Teams), οι οποίες ασχολούνται με συγκεκριμένες εργασίες (projects) σχετικές με το αστικό περιβάλλον. Ο τρόπος δημιουργίας των ομάδων εργασίας είναι ο εξής: τα σχολεία επιλέγουν τα μέλη της ομάδας εργασίας από ένα αποθετήριο ενδιαφερόμενων φορέων που ταιριάζουν περισσότερο στο θέμα της εργασίας που έχουν επιλέξει.

Στη μεθοδολογία οι μαθητές αντιμετωπίζονται ως «ερευνητές» και αλληλοεπιδρούν με τις υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες υποστηρίζουν την υλοποίηση του έργου που επιλέγει κάθε σχολείο. Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης παραδείγματος χάρη, μπορούν να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο θέματα ενδιαφέροντος σχετίζονται με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της πόλης, οι ακαδημαϊκοί φορείς μπορούν να παρέχουν, επιστημονική καθοδήγηση και δεδομένα κ.ό.κ.

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας βασίστηκε στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ανοικτού κώδικα WordPress, το οποίο αποτελεί πανίσχυρο λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source) για τη δημιουργία, διαχείριση και διαμοιρασμό περιεχομένου στο ίντερνετ και τα social media.

Για την παρουσίαση του περιεχομένου της πλατφόρμας, διατίθενται διαφορετικά μενού:

 • Μενού παρουσίασης συμμετεχόντων (σχολεία, καθηγητές, λοιποί ενδιαφερόμενοι, κ.λπ.) τα οποία οδηγούν σε αντίστοιχες σελίδες με περισσότερες πληροφορίες για κάθε συμμετέχοντα
 • Μενού παρουσίασης εργασιών (project), το οποίο οδηγεί σε αντίστοιχη σελίδα με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο και τα αποτελέσματα των εργασιών.
 • Μενού παρουσίασης των εταίρων του έργου
 • Χαρτογραφική αποτύπωση των σχολείων που συμμετέχουν στο έργο

Για τις ομάδες εργασίας που συμμετέχουν στις εργασίες, διατίθενται οι εξής δυνατότητες:

 • δημιουργίας διακριτών – ανά συμμετέχον σχολείο και ανά χώρα συμμετέχοντος εταίρου – ομάδων εργασίας (Science Teams και Science Reporters) μεταξύ των εγγεγραμμένων στη πλατφόρμα
 • ανάρτησης υλικού/πληροφοριών (κειμένου, εικόνας, χάρτη, διαγράμματος, βίντεο, παρουσίασης, κ.α.) από τα μέλη της ομάδας εργασίας
 • επικοινωνίας μεταξύ των μελών των ομάδων εργασίας (Science Teams) αλλά και μεταξύ διαφορετικών εργασιών (project).

Τέλος, κατασκευάστηκαν επιμέρους εργαλεία για την υποστήριξη των ομάδων εργασίας, όπως:

 • Διαδικτυακά μαθήματα (εξωτερικοί σύνδεσμοι)
 • Εκπαιδευτικό υλικό
 • Αποθετήριο υλικού (π.χ. επιστημονικών κειμένων, εκθέσεων, κ.α.)
 • Εργαλεία οπτικοποίησης – Visualization tool, για τα οποία τα δεδομένα προς οπτικοποίηση δίνονται σε πρότυπη μορφή, π.χ. δεδομένα μετρήσεων από αισθητήρες
 • Εργαλείο Τηλεπισκόπησης – Remote Sensing tool, το οποίο παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα του προγράμματος Copernicus
 • Newsletters/Αναρτήσεις από τις ομάδες εργασίας (Science teams και Science Reporters)