Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το παραδοτέο των προδιαγραφών του συστήματος που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου “Σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης των Ελληνικών θαλασσών με τη χρήση δορυφορικών τηλεπισκοπικών δεδομένων και in-situ μετρήσεων ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: MARRE  – ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-02966, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το παραδοτέο έχει τίτλο “Π1.1.1 – Τεχνικές Προδιαγραφές Πλατφόρμας” και περιλαμβάνει ανάλυση απαιτήσεων χρηστών , σενάρια χρήσης, αρχιτεκτονική και λειτουργικές προδιαγραφές της πλατφόρμας. 

Φορείς που συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου:

  • Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
  • GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES