Η GET, σε συνεργασία με την εταιρεία ΑΚΚΤ Σύμβουλοι Μηχανικοί, ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.» στο πλαίσιο της από 12-10-2017 Σύμβασης (17SYMV002082735) για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, «Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης». Τμήμα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν για τη φάση Γ του έργου αυτού αφορούσε στην ανάπτυξη GIS και Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αιτημάτων Αδειοδότησης (GET – Υπεύθυνος υλοποίησης).

Για το σκοπό αυτό, λοιπόν, αναπτυχθήκαν:

 1. Διαδικτυακή χαρτογραφική εφαρμογή Web GIS

Η εφαρμογή αποτελεί τη διεπαφή του υπόλοιπου υποσυστήματος με τους εξωτερικούς χρήστες, μέσω της οποίας διαχέονται με τη μορφή χαρτών, τα γεωχωρικά δεδομένα από την κεντρική βάση δεδομένων του συστήματος και επιτρέπει την οπτικοποίηση και ανάλυση των γεωχωρικών δεδομένων, καθώς και τη δυνατότητα αναζήτησης στον κατάλογο μεταδεδομένων, που αφορούν στις μεταποιητικές μονάδες της Μ.Ε.Θ, βάσει κριτηρίων που προδιαγράφονται από την Οδηγία INSPIRE.

Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι:

 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης, αξιοποίησης Υπηρεσιών Απεικόνισης (WMS) και (WMTS), Υπηρεσιών Τηλεφόρτωσης (WFS) και Υπηρεσιών Καταλόγου (CSW) με απλουστευμένη και σύνθετη αναζήτηση σε καταλόγους μεταδεδομένων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε περισσότερους του ενός καταλόγους.
 • Δυνατότητα οπτικοποίησης αρχείων γεωχωρικών δεδομένων, όπως π.χ. shapefile, KML
 • Δυνατότητα αναζήτησης και υποβολής ερωτημάτων επί των περιγραφικών χαρακτηριστικών των διανυσματικών θεματικών επιπέδων, αλλά και με χρήση χωρικών κριτηρίων.
 • Ρύθμιση χαρτογραφικού συμβολισμού διανυσματικών επιπέδων που προέρχονται από υπηρεσίες θέασης
 • Διαχείριση θεματικών επιπέδων (προσθήκη, αφαίρεση, αναδιάταξη, ρύθμιση διαφάνειας)
 • Εργαλεία πλοήγησης (εστίαση, αποεστίαση, μετατόπιση, μετατόπιση σε συντεταγμένες)
 • Εργαλεία πραγματοποίησης μετρήσεων (αποστάσεων, εμβαδού)
 • Δυνατότητα εκτύπωσης του χάρτη
 • Δυνατότητα αποθήκευσης ενεργού χάρτη βάσει του προτύπου WMC

Στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζονται στιγμιότυπα από τη λειτουργικότητα της εφαρμογής.

Στιγμιότυπο από τη διαδικτυακή χαρτογραφική εφαρμογή για τη μεταποιητική δραστηριότητα στη Μ.Ε.Θ

Η καρτέλα «Πληροφορίες αντικειμένου» για την επιλεγμένη μεταποιητική μονάδα

Εμφάνιση γεωαναφερμένου αρχείου

Η διαδικτυακή εφαρμογή θα είναι σύντομα διαθέσιμη στο κοινό.

 1. Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αιτημάτων Αδειοδότησης

Στόχος της συγκεκριμένης εφαρμογής ήταν η δημιουργία μιας σύγχρονης διαδικτυακής εφαρμογής για τη διαχείριση των αιτημάτων αδειοδότησης που υποβάλλονται προς τη Δ/νσης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Π.Κ.Μ. Η χρήση της εφαρμογής αφενός θα διευκολύνει τις εσωτερικές διεργασίας της υπηρεσίας και αφετέρου θα παρέχει προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους ενδιαφερόμενους. Η εφαρμογή επιτρέπει τη διαχείριση ολόκληρου του κύκλου ζωής των αιτημάτων αδειοδότησης, από την υποβολή τους μέχρι και την έγκρισή τους. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης εξειδικευμένων αναφορών, που θα ενισχύσουν τη διαδικασία ανάλυσης, και με τον τρόπο αυτό θα υποστηρίζουν τη διαδικασία σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων από τη Δ/νση.

Διάγραμμα εννοιολογικού σχεδιασμού του συστήματος

Διάγραμμα ροής (Workflow Diagram) έκδοσης άδειας λειτουργίας

Τα βασικά υποσυστήματα που απαρτίζουν την εφαρμογή είναι:

 • Μονάδα καθορισμού δικαιωμάτων πρόσβασης

 • Μονάδα υποβολής αιτημάτων

 • Μονάδα επισκόπησης αιτημάτων

Η μονάδα αυτή απευθύνεται στα στελέχη της Δ/νσης τα οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των αιτημάτων και επιτρέπει τη συγκεντρωτική επισκόπηση των αιτημάτων που υποβάλλονται.

Η είσοδος στην εφαρμογή απαιτεί χρήση μηχανισμού αυθεντικοποίησης και είναι διαθέσιμη για τους αρμόδιους διαχείρισης των αιτημάτων αδειοδότησης.