Η GET ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Περιβαλλοντικών Δεδομένων» για τον Δήμο του Πειραιά.

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα αδιαμφισβήτητο παγκόσμιο φαινόμενο. Οι μεγάλες πόλεις συμβάλλουν καθοριστικά στην αλλαγή του κλίματος, καθώς οι αστικές δραστηριότητες αποτελούν μείζονες πηγές εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ανθρώπων στα αστικά κέντρα περιορίζει τη βλάστηση και τους χώρους πρασίνου αυξάνοντας κατά συνέπεια τους κινδύνους που σχετίζονται με τη θερμότητα και τις πλημμύρες. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα αστικά περιβάλλοντα έχουν αρνητικές συνέπειες στην υγεία των πολιτών, στη διαθεσιμότητα και την ποιότητα του νερού, την κατανάλωση της ενέργειας και την υποβάθμιση των υποδομών. Ο Δήμος Πειραιά, δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος της Περιφέρειας Αττικής με το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, προχώρησε στη δημιουργία και λειτουργία «Πιλοτικού Μηχανισμού Ενημέρωσης, Πρόληψης, Διαχείρισης και Ευαισθητοποίησης, για τους κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή στο Αστικό περιβάλλον του Πειραιά», καθώς τα λιμάνια συνιστούν σημαντικούς οικονομικούς παράγοντες – σε τοπική, εθνική και διεθνή κλίμακα – που είναι ευάλωτοι στις μελλοντικές αλλαγές του κλίματος.

Σκοπός της συγκεκριμένης υπηρεσίας ήταν η υποστήριξη του Μηχανισμού για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τις δράσεις, τα μέτρα, τα μελλοντικά εργαλεία και την υλοποίηση του Σχεδίου προσαρμογής για το έργο «Πιλοτικός Μηχανισμός, Ενημέρωσης, Πρόληψης, Διαχείρισης και Ευαισθητοποίησης Κλιματικών Κινδύνων στο Αστικό Περιβάλλον του Πειραιά».

Αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας ήταν η ανάπτυξη διαδικτυακών χαρτογραφικών εφαρμογών και λογισμικών ανοιχτού κώδικα που καλύπτουν την υποστήριξη των μελετών και τη διάχυση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων που παράγει ο «πιλοτικός μηχανισμός», καθώς και των διαδικτυακών εργαλείων για τη διαβούλευση με κοινό, φορείς και ειδικούς.

Η παρεχόμενη υπηρεσία αποτελεί συνδυασμό τριών λύσεων που παρέχει η GET για το Παρατηρητήριο Έξυπνης Πόλης και πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει: