Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανανέωσε τη συνεργασία του με τη GET για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας PULCHRA City Challenges Platform. Η εν λόγω σύμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου/προγράμματος με K.E. 15871, με τίτλο “Science in the City-Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation – PULCHRA” που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα PULCHRA City Challenges Platform, υποστηρίζει ένα ανοικτό δίκτυο, το οποίο απαρτίζεται από σχολεία και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς (ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, φορείς της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ, μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, κλπ.).