Η GET συμμετέχει ως υπεργολάβος της εταιρείας CROWDPOLICY στην υλοποίηση του έργου «Υλοποίηση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και “έξυπνης πόλης” του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Το έργο αφορά στην πλήρη ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την αναβάθμιση του Δήμου Δυτικής Λέσβου (ΔΔΛ) σε “Έξυπνο Δήμο”, την υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών και συστημάτων υποδομής και υπηρεσίες εκπαίδευσης και λειτουργικής υποστήριξης των συστημάτων. Τα πληροφοριακά συστήματα θα αναπτυχθούν ως ψηφιακά εργαλεία που θα διαλειτουργούν με τα υπόλοιπα συστήματα του ΔΔΛ και θα τεθούν σε παραγωγική βάση ως ενιαία πλατφόρμα μαζί τους στην Διαδικτυακή Πύλη του ΔΔΛ https://www.mwlesvos.gr/. 

Με την υλοποίηση αυτού του έργου θα εξυπηρετείται ο δημότης χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του στα Δημοτικά καταστήματα μειώνοντας επομένως τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, την ταλαιπωρία του πολίτη και τη σπατάλη εργατοωρών.

Η GET συμμετέχει ως υπεύθυνη υλοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (Πακέτο Εργασίας 3) του εν λόγω έργου, οι εργασίες του οποίου περιλαμβάνουν:

  • Τον σχεδιασμό του συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για απεικόνιση και τη διαχείριση των διαθέσιμων δεδομένων του Δήμου
  • Τη μεταφόρτωση δημοτικών γεωγραφικών πληροφοριών που δεν  εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων
  • Την παραγωγική λειτουργία του εν λόγω συστήματος και τη διασύνδεσή του με άλλα συστήματα του Δήμου
  • Την εκπαίδευση των διαχειριστών του συστήματος και το σχεδιασμό του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού

Το παρόν έργο περιλαμβάνεται στην Δράση: «Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών της Περιφέρειας για δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς» και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 1458-08/06/2021 (ΑΔΑ 9ΕΣ87ΛΩ-Ν99) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, έχει λάβει κωδικό MIS 5063479 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.