Η πρώτη συνάντηση τεχνικής παρακολούθησης και αξιολόγησης του Έργου LIFE ASTI πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 8 και 9 Μαρτίου. Οι συμμετέχοντες στο έργο φορείς είχαν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την πρόοδο του έργου και να σχεδιάσουν τις επόμενες ενέργειες εστιάζοντας στις προπαρασκευαστικές δράσεις, την ανάπτυξη του προγνωστικού μετεωρολογικού συστήματος και του συστήματος ενημέρωσης για υψηλές θερμοκρασίες, καθώς και στις δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων.

 Το Έργο LIFE ASTI εξετάζει το φαινόμενο της Αστικής Νησίδας Θερμότητας, που επηρεάζει την υγεία των ανθρώπων στις αστικές περιοχές, παρέχοντας εργαλεία για τη βραχυπρόθεσμη πρόγνωση του φαινομένου που βασίζονται σε μαθηματικά μετεωρολογικά προγνωστικά μοντέλα. Το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα βρει εφαρμογή σε δύο Μεσογειακές πόλεις, τη Θεσσαλονίκη και τη Ρώμη.  Θα παρέχει υψηλής ποιότητας προγνωστικά προϊόντα όπως βιοκλιματικούς δείκτες αλλά και θερμοημέρες θέρμανσης και ψύξης για την εκτίμηση του ενεργειακού ισοζυγίου των κτηρίων. Επιπλέον, τα προγνωστικά μοντέλα θα παρέχουν τα απαραίτητα δεδομένα για τη λειτουργία του συστήματος ενημέρωσης και προειδοποίησης για υψηλές θερμοκρασίες που θα λειτουργήσει και στις δύο πόλεις με σκοπό την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, του πληθυσμού και της επιστημονικής κοινότητας.

 Το Έργο LIFE ASTI χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.