Αντικείμενο του Έργου, την υλοποίηση του οποίου έχει αναλάβει η GET, αποτελεί ο εκσυγχρονισμός των μέσων διαχείρισης της γεωπληροφορίας, η οποία αποτελεί σημαντικότατο μέσο σχεδιασμού και υποστήριξης λήψης αποφάσεων.

Το έργο αρχικά εστιάζει στην οργάνωση κατά προτεραιότητα των υφιστάμενων γεωχωρικών πληροφοριών, την ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών διαδικτύου για τη διάχυση της γεωπληροφορίας προς το κοινό (πολίτες, επαγγελματίες μηχανικοί), αλλά και στη μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη του Δήμου, προκειμένου να βελτιωθούν οι εσωτερικές ροές διαχείρισης των γεωχωρικών δεδομένων.

Πιο συγκεκριμένα, η προτεινόμενη εφαρμογή διαχείρισης και διάχυσης γεωχωρικών και περιγραφικών δεδομένων/ πληροφοριών, επιδιώκεται να θεμελιωθεί σε μια κατάλληλη Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών που θα βασιστεί στη χρήση και παραμετροποίηση λογισμικών ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα), καθώς και στην ανάπτυξη ιδιοποιημένων εφαρμογών, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την υφιστάμενη υποδομή σε υλικό και λογισμικό εξοπλισμό, όπου είναι εφικτό.

Τα υφιστάμενα δεδομένα θα οργανωθούν κεντρικά σε μια χωρικά ενεργοποιημένη βάση δεδομένων, ενώ η πρόσβαση θα πραγματοποιείται με τη χρήση OGC διαδικτυακών υπηρεσιών. Οι χρήστες θα μπορούν να αξιοποιήσουν τα δεδομένα με τη χρήση desktop GIS λογισμικών (διαχειριστές) αλλά και διαμέσου της γεωπύλης που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό. Τα δεδομένα θα συνοδεύονται από μεταδεδομένα, που θα αποτελέσουν τη βάση για την παροχή υπηρεσιών αναζήτησης σύμφωνα με τα πρότυπα ανοικτών δεδομένων και αποθετηρίων.